T.C.

Fethiye

  1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

TÜRK MİLLETİ ADINA

GEREKÇELİ KARAR

ESAS NO: 2012 /…

KARAR NO: 2014 / …

 

HAKİM:…..

KATİP: …….

 

DAVACILAR : 1- N..

2- D…

VEKİLLERİ: Av. AHMET CAHİT OLGUN – Tuzla Mahallesi 520 Sokak No:22 Fethiye/MUĞLA

DAVALILAR : 1- S

2- M

3- F

4- K

5- H

VEKİLLERİ: Av.

: 6- MALİYE HAZİNESİNİ TEMSİLEN FETHİYE MAL MÜDÜRLÜĞÜ

VEKİLİ: Av.

: 7- A

8- A

9- S

10- N

11- E

12- N

13- S

14- M

15- D

16- S

17- A

18- Z

19- A

20- O

21- K

 

DAVA: Tapu İptali Ve Tescil

DAVA TARİHİ: 11/11/2005

KARAR TARİHİ: 11/06/2014

Mahkememizde görülmekte bulunan Tapu İptali Ve Tescil davasının yapılan açık

yargılamasının sonunda,

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

Davacılar vekili mahkememize verdiği dilekçesi ile; ..  zilyetliğin aralıksız devam ettiğini belirterek bahsi geçen şahıslara ait miras hissesinin iptali ile satış sözleşmelerindeki duruma göre davacılar adına tesciline karar verilmesini mahkememizden talep etmiştir.

Davalılardan M.. ve K.. vekili açılan davayı kabul etmemiş, harici senedin zamanaşımına uğradığını, tapuya kayıtlı taşınmazın haricen satışının mümkün olmadığını, zilyetliğin davacılara tesliminin söz konusu olmadığını belirterek davanın reddini istemiş ve duruşmalarda dilekçesini tekrarlamıştır.

Davalılar S.. ve A.., öncelikle sözleşmedeki imzanın babaları A…’a ait olmadığını belirterek imza inkarında bulunmuşlar, davalılardan F…. sözleşme altındaki imzanın kendisine ait olmadığına ilişkin itirazda bulunmuş, diğer davalılar davanın reddini istemişlerdir.

Mahkememizce yapılan yargılama ve toplanan deliller sonrasında…

aşağıdaki şekilde hükümkurulmuştur.

HÜKÜM:Ayrıntıları yukarıda açıklandığı üzere;

1- Davanın KISMEN KABULÜ İLE;

Muğla ili, Fethiye ilçesi, … Mahallesi, … ada, .. nolu parselde Muris O…’a ait hissenin iptali ile, Davacı D… adına 984/3510 Davacı N… adına 1148/3510 hisseli olarak tapuda kayıt ve tesciline,

Bakiye hissenin Muris O… üzerinde bırakılmasına,

Muğla ili, Fethiye ilçesi, … Mahallesi, … ada, … nolu parselde Muris O…’a ait hissenin iptali ile, Davacı D.. adına 10770/50000 Davacı N… adına 12565/50000 hisseli olarak tapuda kayıt ve tesciline,

Bakiye hissenin Muris O… üzerinde bırakılmasına,

Muğla ili, Fethiye ilçesi, … Mahallesi, … ada, .. nolu parselde Muris O…’a ait hissenin iptali ile, Davacı D… adına 18/1370 Davacı N.. adına 21/1370 hisseli olarak tapuda kayıt ve tesciline,

Bakiye hissenin Muris O… üzerinde bırakılmasına,

Muğla ili, FEthiye ilçesi, … Mahallesi, .. ada, .. nolu parselde Muris O…’a ait hissenin iptali ile, Davacı D… adına 1890/68600 Davacı N… adına 2205/68600 hisseli olarak tapuda kayıt ve tesciline,

Bakiye hissenin Muris O… üzerinde bırakılmasına,

Muğla ili, FEthiye ilçesi, … Mahallesi, … ada, … nolu parselde Muris O…’a ait hissenin iptali ile, davacı D… adına 594/5000 Davacı N… adına 693/5000eli olarak tapuda kayıt ve tesciline,

Bakiye hissenin Muris O… üzerinde bırakılmasına,

Muğla ili, FEthiye ilçesi, …. Mahallesi, … ada, .. nolu parselde Muris O…’a ait hissenin iptali ile, Davacı D… adına 18/60 Davacı N… adına 21/60 hisseli olarak tapuda kayıt ve tesciline,

Bakiye hissenin Muris O…üzerinde bırakılmasına,

Muğla ili, FEthiye ilçesi, … Mahallesi, … ada, .. nolu parselde Muris O…’a ait hissenin iptali ile, D… adına 6270/40000 Davacı N… adına 1315/40000 hisseli olarak tapuda kayıt ve tesciline,

Bakiye hissenin Muris O… üzerinde bırakılmasına,

Muğla ili, FEthiye ilçesi, … Mahallesi, .. ada, .. nolu parselde Muris O…’a ait hissenin iptali ile, Davacı D…  adına 18/60 Davacı N…  adına 21/60 hisseli olarak tapuda kayıt ve tesciline,

Bakiye hissenin Muris O… üzerinde bırakılmasına,

Muğla ili, FEthiye ilçesi, … Mahallesi, .. ada, .. nolu parselde Muris O…’a ait hissenin iptali ile, Davacı D.. adına 990/24400 Davacı N… adına 1155/24400 hisseli olarak tapuda kayıt ve tesciline,

Bakiye hissenin Muris O… üzerinde bırakılmasına,

2-Davalılar F…, S.., A.., E…., M.., D…, S.., Z…, O.., A…, A…, S.., K… ve Maliye Hazinesi yönünden açılan davanın REDDİNE,

İİK’nın 28. maddesi gereğince Hüküm Özetinin Tapu Müdürlüğü’ne gönderilmesine,

3-Harçlar Kanunu uyarınca alınması lazımgelen 5.721,13 TL harçtan davacı tarafından peşin yatırılan peşin alınan 135 TL ve tamamlanan 2.985,30 TL nin mahsubu ile kalan

2.600,83 TL harcın davalılar S…, A…, N.., M.., K…, H… ve N… den müştereken ve müteselsilen alınarak hazineye gelir sayılmasına,

4-Davacıların bu dava nedeni ile yapmış olduğu bozma öncesi 4.295,46 TL yargılama gideri ile bozma  sonrası posta gideri 18,00 TL, keşif gideri 620,80 TL ve ilan ücreti 587,40 TL olmak üzere toplam 5.521,66 TL yargılama giderinin davalılar S…, A.., N…, M…, K…, H… ve N…  den müştereken ve müteselsilen alınarak davacılara verilmesine,

5-Bir kısım davalılar S…, M.., F…, K… ve H…’ün bu dava nedeniyle yapmış olduğu temyiz posta gideri 105,00 TL ile temyiz harcı 90,00 TL olmak üzere toplam 195,00 TL yargılama giderinin davacılardan alınarak bu davalılara verilmesine

6-Davacılar kendilerini vekil ile temsil ettirdiklerinden karar tarihinde yürürlükte bulunan AAÜT uyarınca hesaplanan 9.100,20 TL vekalet ücretinin davalılar S…, A…, N…, M…, K…, H… ve N… den müştereken ve müteselsilen alınarak davacılara verilmesine,

7-Bir kısım davalılar S.., M.., F.., K.. ve H…  kendilerini vekil ile temsil ettirdiklerinden karar tarihinde yürürlükte bulunan AAÜT uyarınca hesaplanan 8.584,80 TL vekalet ücretinin davacılardan alınarak bu davalılara verilmesine

Dair; davacı vekili ve davalı vekilinin yüzlerine karşı kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde Yargıtayda temyiz yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı.11/06/2014