T.C. FETHİYE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

TÜRK MİLLETİ ADINA GEREKÇELİ KARAR

ESAS NO: 2009 / …

KARAR NO: 2015 /…

HAKİM:…

KATİP:…

DAVACI : ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE İZAFETEN ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ – Fethiye/ MUĞLA VEKİLİ: Av. …

DAVALI : N…

VEKİLLERİ: Av. AHMET CAHİT OLGUN – Av. OSMAN ALPER OLGUN – Tuzla Mahallesi 520.Sokak No:22 48300 Fethiye/ MUĞLA

DAVA: Tapu İptali Ve Tescil

DAVA TARİHİ: 16/10/2009

KARAR TARİHİ: 17/03/2015 Mahkememizde görülmekte bulunan davanın yapılan açık yargılamasının sonunda,

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: Davacı vekili mahkememize vermiş olduğu dilekçesi ile; Fethiye ilçesi, Ölüdeniz Beldesi, … Mahallesi, … mevkii 971 parsel sayılı taşınmazın davalı adına tapuya tescil edildiğini, taşınmazın Fethiye 1.Sulh Hukuk Mahkemesinin 2005/… Esas 2007/… Karar sayılı ilamı ile 4858.00 m2 lik kısmının kesinleşmiş bulunan orman tahdit sınırları içerisinde bulunduğunu ve verilen tapunun hukuken geçersiz olduğunu belirterek dava konusu Muğla ili, Fethiye ilçesi, Ölüdeniz Beldesi, .. Mahallesi 971 parsel sayılı taşınmazın orman olan kısımlarının şahıs adına olan tapusunun iptali ile orman vasfı ile maliye hazinesi adına kayıt ve tesciline ayrıca taşınmaza davalının müdahalesinin önlenmesine karar verilmesini mahkememizden talep etmiştir.

Davacı vekili duruşmada dilekçesini tekrarlamıştır.

Davalı vekili mahkememize vermiş olduğu cevap dilekçesi ile, … davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir. Davaya konu tapu kaydının incelenmesinde,Fethiye …. Köyü … mevkii 971 parselin yabani zeytinlik niteliği ile davalı adına kayıtlı olduğu anlaşılmıştır. Fethiye 1. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2005/… Esas 2007/… Karar sayılı dosyasının incelenmesinde; davacının N.., davalıların Orman İşletme Müdürlüğü ve Çevre ve Orman Bakanlığı olduğu, dava konusunun .. .. mevkii 971 parsele ilişkin orman kadastro komisyonunun 6831 Sayılı Yasanın 9/ son maddesi gereğince yaptığı düzeltme işlemine itiraz davası olduğu, davanın reddine ilişkin verilen kararın 13.12.2007 tarihinde kesinleştiği anlaşılmıştır. Mahkememizce yapılan 14.03.2011 tarihli keşfe istinaden düzenlenen; Orman mühendisleri ve fen bilirkişisi tarafından düzenlenen 07/01/2012 tarihli müşterek raporda; taşınmazın kadastral durumu ile fiili durumu açıklanmış, harita örnekleri dosyaya ibraz edilmiştir. Orman bilirkişilerilerin 18.01.2012 tarihli müşterek raporları ile dava konusu parselin krokide A harfi ile gösterilen 1001.17 m2 lik kısmının orman sınırları dışında orman sayılmayan alan içerisinde kaldığını, B harfi ile gösterilen 1367.57 m2 lik kısmının ise 1744 sayılı kanunla değişik 2.maddesine göre orman sınırları dışına çıkartılan alan içerisinde kaldığını, C harfi ile gösterilen 4679.54 m2 lik kısmının ise orman sınırları içinde kaldığını mütalaa edilmiştir.

Taraf vekillerinin rapora itirazları ve yeniden keşif yapılması yönündeki talepleri üzerine mahallinde yeniden 15.12.2014 tarihinde keşif yapılmış, fen ve orman bilirkişilerinden oluşan bilirkişi heyeti 23.02.2015 tarihli müşterek raporlarında, dava konusu 971 parselin 4999 sayılı kanun kapsamında yapılan uygulamalara göre krokide yeşil ile taralı A harfi ile gösterilen 2036.17 m2 lik kısmının 6831 sayılı kanunun 1.maddesi kapsamında orman sınırları içinde kaldığını, krokide sarı ile taralı B harfi ile gösterilen 4900 m2 lik kısmının 3573 sayılı yasa kapsamında verilen 321 no lu zeytincilik parseli kapsamında kaldığını ve bu kısmın 6831 sayılı kanunun 1. maddesinin i bendinde orman sayılmayan yerlerde ( kültür arazisinde) kaldığını, krokide kırmızı ile taralı C harfi ile gösterilen 110.11 m2 lik kısmının Hisarönü köyünde yapılan ve kesinleşen 6831 sayılı yasanın 2B maddesi ile orman sınırları dışına çıkarılan yerlerde (2/b arazisinde) kaldığını mütalaa etmişlerdir.

Dava tapu iptal ve tescil davasıdır. Tarafların iddia ve savunmalarına yönelik olarak dava konusu taşınmazın tapu kayıtları, orman kadastrosu ve aplikasyon ilişkin askı ilan tutanakları kesinleştirme tutanakları ve orman tahdit haritaları, tapu kayıtları ve kadastro tespit tutanakları dava dosyamız arasına alınmış olup, mahallinde yapılan ikinci keşif sonrası alınan dosya kapsamına uygun ve denetime elverişli bilirkişi raporları ile dava konusu 971 parselin 4999 sayılı kanun kapsamında yapılan uygulamalara göre krokide yeşil ile taralı A harfi ile gösterilen 2036.17 m2 lik kısmının 6831 sayılı kanunun 1.maddesi kapsamında orman sınırları içinde kaldığı anlaşılmıştır.

Yargıtay 20.Hukuk Dairesi’nin 14.12.2009 tarih 2009/.. Esas ve 2009/.. sayılı kararında da belirtildiği üzere, dava konusu taşınmazın 938,33 m2 lik kısmının kesinleşen orman kadastrosu sınırları içinde kaldığı anlaşıldığından, taşınmazın daha önce yapılan orman kadastrosunun sınırları içinde olduğu halde, arazi kadastro ekiplerinin bu durumu göz önünde bulundurmadan, hata ile ikinci kere kadastrosunu yapıp yolsuz olarak sicil oluşturulduğundan, 766 Sayılı Yasanın 46/2 ve 3402 Sayılı Yasanın 22/1. maddeleri gereğince ikinci kadastronun yolsuz (4721 Sayılı TMK’nın 1025. md.) ve bütün sonuçlarıyla hükümsüz olması nedeniyle malikine mülkiyet hakkı kazandırmayacağı ve TMK’nın 1026 maddesi gereğince sicilin hiç bir süreye bağlı kalmadan her zaman iptal edileceği, somut olayda 3402 Sayılı Yasanın 12/3. maddesi hükümlerinin uygulanma olanağının bulunmadığı, baştan beri yolsuz tescil niteliğinde oluşturulan sicil kaydının, davalıya hiç bir zaman mülkiyet hakkı kazandırmayacağı anlaşılmakla davalının itirazlarının haksız olduğu anlaşılmakla, bilirkişi raporları ile saptanan ve orman alanı içerisinde kalan taşınmazın 938,33 m2 lik kısmının tapusunun iptali ile orman vasfı ile hazine adına tesciline, davacının fazlaya ilişkin isteminin reddine karar verilmiş, ayrıca 19.01.2011 tarihinde yürürlüğe giren 6099 Sayılı Yasanın 16.maddesi ile 3402 Sayılı Yasaya eklenen 36/A maddesinde “Kadastro işlemi ile oluşan  tespit ve kayıtların iptali için Devlet veya diğer kamu ve kuruluşları tarafından kayıt lehdarına karşı Kadastro Mahkemeleri ile Genel Mahkemelerde açılan davalarda davalı aleyhine vekalet ücreti dahil yargılama giderine hükmolunmaz” hükmü gereğince aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur. HÜKÜM:Ayrıntıları yukarıda açıklandığı üzere; 1-DAVANIN KISMEN KABULÜ İLE; Muğla ili, Fethiye ilçesi, .. köyü 971 parselde kayıtlı taşınmazın fen ve orman bilirkişileri tarafından müşterek düzenlenen 23.02.2015 tarihli raporda A harfi ile gösterilen 2036,17 m2 lik kısmın davalı adına olan TAPUSUNUN İPTALİ İLE, orman vasfı ile hazine adına TAPUDA KAYIT VE TESCİLİNE, Fazlaya ilişkin talebin REDDİNE, İİK NUN 28.maddesi gereğince hüküm özetinin Tapu Müdürlüğüne gönderilmesine,

2-Davacının müdahalenin men’i ne ilişkin DAVASININ REDDİNE,

3-Harçlar Kanunu uyarınca alınması lazım gelen 1.424,26 TL harçtan davacı tarafından peşin yatırılan 281,50 TL nin mahsubu ile bakiye kalan 1.142,76 TL harcın davacıdan alınarak hazineye gelir kaydına,

4-Yapılan yargılama giderlerinin davacının üzerinde bırakılmasına ve davacı lehine vekalet ücretine hükmedilmesine yer olmadığına, 5-Davalı kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte bulunan AAÜT uyarınca hesaplanan 1.500,00 TL vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalıya verilmesine,

Dair; davacı vekili ve davalı vekilinin yüzlerine karşı kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde Yargıtayda temyiz yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı. 17/03/2015