T.C.

FETHIYE

  1. ASLIYE HUKUK MAHKEMESI

GEREKÇELI KARAR

ESAS NO: 2001/…

KARAR NO: 2008/…

 

HAKIM: …

KATIP: …

 

DAVACI :…. LTD STI

VEKILI: Av. AHMET CAHIT OLGUN – Tuzla Mahallesi 520 Sokak No:22 Fethiye/MUGLA

DAVALI : … LTD STI

VEKILLERI: Av….

Av. …

DAVA: Alacak

DAVA TARIHI: 12/06/2001

KARAR TARIHI: 21/10/2008

Taraflar arasında mahkememizde görülmekte olan davanın yapılan açık yargılaması sonunda;

GEREGI DÜSÜNÜLDÜ:

Davacı vekili, müvekkili sirketin Fethiye’de bulunan …  sahibi oldugunu, diyaliz merkezinin anılan hastane binasında kurulup isletilmesi için davalı ile müvekkili arasında 15/10/1997 tarihli sözlesme imzalandıgını, müvekkilinin hastane içindeki mevcut olan alt yapıyı kullanıma sundugunu ve müvekkiline ait demirbaslar ve karsı tarafın sagladıgı makine ve techizat ile 1998  yılımayıs ayında diyaliz merkezinin faaliyete geçtigini, sözlesmenin 8.maddesi uyarınca diyaliz merkezinin isletmeye alınmasından ve davalı sirketin yaptıgı yatırımın geri ödenmesinden sonra diyaliz %40’ı müvekkili sirketin, %60’ı da davalıya ait olacak kar ve hisse devri, sirketin techizat ve makinalarının mülkiyetinin devrinin kararlastırıldıgını ve geri süresinin de en fazla iki yıl olarak belirl endigini, 3.maddeye göre de diyaliz merkezinin her türlü idari ve mali yetki ve sorumlulugunun davalı sirkete ait olacagının belirlendigini belirterek fazlaya iliskin hakları saklı kalmak kaydıyla Mayıs 2000 tarihinden dava tarihine kadar gerçeklesmis 6000 YTL kar payının, diyaliz merkezinin faaliyete geçtigi mayıs 1998 tarihinden dava tarihine kadar 468 YTL yemek bedelinin, aynı tarihler  arasında 1800 YTL elektrik bedelinin, aynı tarihler arasında 1200 YTL su bedelinin, aynı tarihler arasında 600 YTL telefon giderinin, aynı tarihler arasında 75 YTL ısınma bedelinin dava tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsilini talep etmistir.

Davalı vekili, sözlesmeye göre Antalya Mahkemelerinin yetkili oldugunu, müvekkilinin ikametgahının Antalya oldugunu belirterek yetki itirazında bulunmus; sözlesmede merkez kendisini amorti ettikten sonra davacıya kar payı ödemesinin uygun  görüldügünü, merkezin 01/09/2000 tarihinde kendisini amorti ettigini ve net karın paylasımının yasa geregi bilanço yılı sonunda ödenecegi hususunun davacıya  bildirildigini, davacının sözlesme ile yükümlendigi edimleri yerine getirmedigini, merkezin kullanıma açılması için gerekli oda ve malzemeleri saglamadıgını, sözlesmeye aykırı davranısları nedeniyle ortaklıga zarar verdigini, merkezde çalısan personelin ihtiyaçlarını karsılamadıgını, yemek verme, elektrik, su , ısınma, telefon giderlerinin davacı tarafa ait oldugunu, aksi takdirde ortaklıgın kurulması yerine hastanenin merkeze ayrılan bölümünün kiralaması yolunun seçilecegi, diyaliz merkezine ait olması gereken bölümlere hastane yönetimince el konulması, kullanılması konusunda zorluk çıkarılması nedeniyle müvekkilinin zarara ugradıgını belirterek davacı tarafın istemlerinin reddine, fazlaya iliskin hakları saklı kalmak kaydıyla müvekkilinin 10.000 YTL kazanç kaybına iliskin alacagın davacıdan tahsili istemi ile karsı dava açmıstır.

Davalı tarafın yetki itirazı süresinde bulunmadıgından reddine karar verilmistir. Taraflar arasında 15/10/1997 tarihli sözlesme mahkememizin 2001/… – 2002/…esas karar sayılı dava dosyası davalı tarafın ticari defterleri, diyaliz merkezinin faaliyete geçtigi tarihten itibaren dava tarihine kadar olan dönemi kapsar sekilde diyaliz merkezineyapılan hasta sevkleri, tedavi süreleri, yapılan ödeme kayıtları celbedilmis, taraf tanıkları dinlenilmis, mali müsavir bilirkisiden rapor alınmıstır. Mahkememize ait 2001/.. – 2002/.. esas karar sayılı dava dosyasının incelenmesinde davacının ve davalının bu davanın davacısı ve davalısı oldugu davanın cihazların teslimi ve alacak davası olup davalı tarafın dava konusu dört adet diyaliz cihazının ivaz ilavesine gerek kalmaksızın mülkiyetinin davacı tarafa devri için açılan

davayı kabul etmesi karsısında davanın kabulüne karar verildigi anlasılmıstır. Mali müsavir bilirkisinin 03/04/2008 havale tarihli raporunda dört adet diyaliz cihazının mülkiyetinin %40 hissesi karsılıgı davacı tarafa devrine karar verilerek hisse devrinin yapıldıgını, mayıs 2000 ila 13/06/2001 tarihleri arası davaya konu diyaliz merkezinin karının 68.028,52 YTL davacının %40 kar payının 27.211,40 YTL olup amortisman payı düsüldügünde davacının net karının 13.316,17 YTL oldugu bildirilmistir. Davacı vekili 04/06/2008 tarihli dilekçesi ile yemek, elektrik, su , telefon, ısınma giderlerine iliskin taleplerinden feragat ettiklerini ve hesap bilirkisisi raporu uyarınca fazlaya iliskin haklarını saklı tuttuklarından kar payına iliskin talep sonucunu 13.316,17 YTL seklinde ıslah ettiklerini bildirerek eksik harcı tamamlamıstır.

Tanık beyanları ve tüm dosya kapsamından davalı karsı davacının kazanç kaybına iliskin iddialarının sabit olmadıgı kanatine varılarak karsı davanın reddine, davacı tarafın iddiaları sabit görülerek feragat beyanı ıslah dilekçesi ve muhasebeci bilirkisi raporu dogrultusunda davacı tarafın davasının kabulüne dair asagıdaki gibi hüküm kurulmustur.

 

H Ü K Ü M : Yukarıda açıklanan nedenlerle, Davacı … Lmt Sirketi tarafından davalı … limitet sirketi aleyhine açılan kar payına iliskin açılan davanın kabulüne, 13.316,17 YTL alacagın dava itibaren yasal faizi ile birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

Davacı tarafın dava dilekçesindeki 2ila 6 nolu bentlerde yazılan taleplerine ilskin davanın feragat nedeniyle reddine,

Davalı karsı davacı tarafından kazanç kaybina iliskin açılmıs olan karsı davanın reddine,

Alınması gereken 719,07 YTL karar ve ilam harcından pesin alınan 136,95 YTL harcın mahsubu ile bakiye 582,12 yTL harcın davalıdan alınarak hazineye gelir kaydına,

Karsı dava yönünden alınması gereken 14 YTL red harcının pesin alınan 135 YTL’den mahsubu ile fazla yatırılan 121 YTL harcın karar kesinlestiginde ve istem halinde davalı karsı davacıya iadesine,

Karar tarihinde yürürlükte bulunan AAÜT uyarınca hesaplanan 1597 YTL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

Reddolunan miktar üzerinden hesaplanan 500 YTl vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalıya verilmesine,

Reddolunan karsı dava yönünden 1200 YTL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

Davacı tarafından yapılan ilk dava gideri 142,83 YTL, 11 davetiye gideri 32,50 YTL, bilirkisi ücreti 700 YTL olmak üzere toplam 875,33 YTL yargılama giderinin davanın kabul-red oranına göre (%69-31) 603,97 YTL’sinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine, Dairtaraf vekillerinin yüzlerine karsı tebligden itibaren 15 günlük Yargıtay temyizyolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı . 21/10/2008