TÜRK MİLLETİ ADINA

T.C. FETHİYE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ (TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA)

 

GEREKÇELİ KARAR

ESAS NO: 2014/…

KARAR NO: 2015/…

HAKİM:..

KATİP:..

DAVACI : … TUR. TİC. LTD. ŞTİ. –

VEKİLLERİ: Av. OSMAN ALPER OLGUN – Tuzla Mahallesi 520.Sokak No:22 48300 Fethiye/ MUĞLA

Av. AHMET CAHİT OLGUN – Tuzla Mahallesi 520 Sokak No:22 Fethiye/ MUĞLA

DAVALI : AKBANK GENEL MÜD. T.A.Ş.

VEKİLLERİ: Av. …

İHBAR OLUNANLAR: A…

A…

DAVA: Tazminat (Ticari Nitelikteki Banka Garanti Sözleşmesinden Kaynaklanan)

DAVA TARİHİ: 17/11/2014

KARAR TARİHİ: 15/07/2015

Mahkememizde görülmekte bulunan Tazminat (Ticari Nitelikteki Banka Garanti Sözleşmesinden Kaynaklanan) davasının yapılan açık yargılamasının sonunda,

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; davacı şirketin … Akbank Şubesindeki hesabından internet şifresinin 27.06.2006 tarihinde kırılarak davacı şirketin ihmali yok iken bilgileri ve rızaları dışında hesaptan … paranın çekildiğini, davacı şirket müdürü tarafından şikayette bulunulduğunu ve sanıklar A.. ile A..’ın Bakırköy … Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandığını ve olay nedeni ile cezalandırıldıklarını, davacı şirketin olay nedeni ile zarara uğradığını, … zararın 27.06.2006 tarihinden itibaren işletilecek reeskont faizi ile ve noter ihtarname masrafı olan 308,02 TL’nin ihtarnamenin keşide edildiği 28.01.2014 tarihinden itibaren işletilecek yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.

 

Davalı vekili cevap dilekçesinde özetle; haksız fiilin işlendiğinin iddia edildiği tarihin 27.06.2006 tarihi olduğunu, bu nedenle davanın zamanaşımına uğradığını, ayrıca husumet yönünden de itirazlarının bulunduğunu, davanın A… ve A..’a da ihbarını talep ettiklerini, davalı bankanın internet bankacılığı hizmetinin uluslararası alanda kabul edilen güvenlik standartlarında olduğunu, banka güvenlik sisteminin bağımsız kuruluşlarca sürekli denetlendiğini, mudiye internet bankacılığı kullanım esaslarının ve güvenliğine dair gerekli uyarıların yapıldığını, kusurun davacının kendi kusurundan kaynaklandığını açıklayarak öncelikle davanın zamanaşımı ve husumet yönünden reddine, mahkemece aksi kanaatte olunması halinde A.. ve A..’un davanın ihbarına, ayrıca davanın da haksız ve mesnetsiz açılması nedeni ile reddine karar verilmesini talep etmiştir. Mahkememizce yöntemine uygun taraf teşkili sağlanmış, kanıtlar toplanmış, dosya üzerinde inceleme yapılmak sureti ile bankacı bilirkişiden rapor aldırılmış, Bakırköy … Ağır Ceza Mahkemesi’nin dosyası Uyap sistemi üzerinden gönderilmiş ve dosyamız içerisine alınmıştır.

 

Dava, bankacılık işlemi nedeni ile uğranılan zararın tahsili istemine ilişkindir. … kanaatine varılarak davanın kabulüne; temerrüt tarihinden itibaren faize hükmedilmesine dair aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.

 

HÜKÜM:Ayrıntıları yukarıda açıklandığı üzere;

Davanın kabulü ile, 10.308,02TL’nin 10.000,00TL’sının 08/03/2014 tarihinden itibaren işleyecek reeskont faizi ile, 308,02TL’nın dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

Alınması gerekli 704,14 TL harçtan peşin alınan 177,30 TL harcın mahsubu ile bakiye 526,84 TL harcın davalıdan alınarak hazineye irat kaydına,

Davacı tarafından yapılan 206,30 TL dava açılış gideri, 275,00 TL bilirkişi ücreti ve 113,00 TL tebligat ve posta gideri olmak üzere toplam 565,30 TL yargılama giderinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

Davalı tarafından yapılan yargılama giderlerinin davalı üzerinde bırakılmasına,

Davacı kendini vekil ile temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte bulunan A.A.Ü.T. uyarınca 1.500,00 TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

Davacı tarafından yatırılan ve kullanılmayan gider avansının karar kesinleştiğinde davacıya iadesine,

Dair; davacı vekili ve davalı vekilinin yüzüne karşı, kararın tebliğinden itibaren 15 günlük yasal süre içerisinde Yargıtay temyiz yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı. 15/07/2015