T.C.

FETHIYE

  1. ASLIYE HUKUK MAHKEMESI

TÜRK MILLETI ADINA

GEREKÇELI KARAR

ESAS NO: 2010 /…

KARAR NO: 2013 /…

 

HAKIM: …

KATIP: …

 

DAVACI : T…

DAVALI : B…

VEKILI: Av. AHMET CAHIT OLGUN – Tuzla Mahallesi 520 Sokak No:22 Fethiye/ MUGLA

DAVA: TAZMINAT

DAVA TARIHI: 27/04/2010

KARAR TARIHI: 24/12/2013

Mahkememizde görülmekte bulunan Tazminat davasının yapılan açık yargılamasının sonunda,

GEREGI DÜSÜNÜLDÜ:

Davacı vekili mahkememize vermis oldugu dilekçesi ile; davacısirketin davalı sirkete ait bulunan … Oteldeki kuyumcu, market ve fotografçı standını 05.11.2007 ile 30.11.2010 tarihleri arasında taraflar arasında akdedilmis bulunan kira kontratı ile kiralamasına ragmen ilgilimarket, fotografstandı ve kuyum dükkanının davalıca baskalarına usulsüz olarak kiralanması ve davacının otel içerisine alınmaması nedeni ile kuyum dükkanını isletememesi nedeniyle maddi ve manevi zarara ugradıgını, davacının ilgili dükkanlara ve dolayısı ile de oteliçine girisinin de otel yönetimi tarafından yasaklanması nedeniyle davacının magdur duruma düstügünü ve büyük zarara ugradıgınıbelirterek fazlaya iliskin hakları saklı kalmak kaydı ile 5.000 TL manevi, 20.000 TL maddi zararın dava tarihinden itibaren isleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesini mahkememizden talep etmistir.

Davalı vekili mahkememize ibraz ettigi cevap dilekçesi ile, davada davalı sıfatlarının bulunmadıgını, taraflar arasında üç yıllık kira sözlesmesi mevcut ise de, davacı sirketin islettigi … Oteli ve kendisinin kiralayan sıfatıyla sahip oldugu hak ve yetkileri ile birlikte davacı tarafın da kirasındaki dükkanlar da dahil … oteldeki tüm dükkanları 15.02.2008 tarihli kira sözlesmesi ile 5 yıl süreli olarak Y… Otelcilik .. Ltd. Stiye devrettigini, davacı sirketin dayandıgı kira sözlesmesine iliskin tüm hak ve yükümlülüklerin davalı sirketçe Y… sirketine devredildigini davacının da bildigini, yapılan devir isleminin alacagın temliki niteliginde oldugunu, devralan Y… sirketinin davacı sirkete hem kira akdinin tarafının artık kendisi oldugunu, davalı sirket ile davacı arasındaki kira iliskisinin kendisine devredildigini hem yazılı hem de sözlü olarak bildirdigini, davalı sirketin is bu dava açılmadan önce alacaklarını temlik ettigini, artık alacak üzerinde tasarruf yetkileri kalmadıgını bu nedenle davada taraf olma sıfatlarının da bulunmadıgını, ayrıca davacı tarafın iyi niyetli olmadıgını, davacı sirketin kira borcunu ödemedigi gibi yasal yollara basvuruldugunda da kira borcunu ödememek için her türlü itirazı yaptıgını ve yine zarar iddiasının da gerçek dısı ve soyut oldugunu belirterek davanın reddini istemistir.

Her ne kadar taraflar arasında 05.11.2007 tarihli ve 3 yıl süreli kira sözlesmesi düzenlenmis ise de; Davalı sirket tarafından 15.02.2008 tarihli sözlesme ile davacı sirketin kiraladıgı tasınmaz da dahil olmak üzere 5 yıl süre ile dava dısı Y… Otelcilik Ltd Sti’ne kiralamıs oldugu, bu durumda davalı sirketin kira sözlesmesinden dogan haklarını temlik etmis olmakla kiralayan sıfatının dava dısı Y… Otelcilik Ltd.Sti’ye ait oldugu anlasıldıgından davanın husumet nedeni ile reddine karar verilerek asagıdaki sekilde hüküm kurmak gerekmistir.

HÜKÜM:Ayrıntılarıyukarıda açıklandıgı üzere;

1-Davanın husumet nedeni ile REDDINE,

2-Harçlar Kanunu uyarınca alınması lazımgelen 24,30 TL harcın davacı tarafından pesin yatırılan 371,25 TL den mahsubu ile bakiye kalan 346,95 TL harcın verilen karar kesinlestiginde talebi halinde davacıya iadesine,

3-Davacının yapmıs oldugu yargılama giderlerinin kendi üzerinde bırakılmasına,

4-Davalı kendisini vekil ile temsil ettirdiginden karar tarihinde yürürlükte bulunan AAÜT uyarınca hesaplanan 1.320,00 TL vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalıya verilmesine,

Dair; davalı vekilinin yüzüne karsı davacı tarafın yoklugunda kararın tebliginden itibaren 15 gün içinde Yargıtayda temyiz yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı.24/12/2013