TÜRK MİLLETİ ADINA

T.C.
FETHİYE
1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
(ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA)
GEREKÇELİ KARAR

ESAS NO : 2018/..
KARAR NO : 2020/..

HAKİM : ..
KATİP : ..

DAVACI : .. ANONİM ŞİRKETİ
VEKİLLERİ : Av. AHMET CAHİT OLGUN – Tuzla Mahallesi 520 Sokak No:22 Fethiye/ MUĞLA
Av. OSMAN ALPER OLGUN – Tuzla Mahallesi 520.Sokak No:22 48300 Fethiye/ MUĞLA

DAVALI : MUĞLA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – Muğla Su Ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Muğla Merkez/ MUĞLA
VEKİLİ : Av. …

DAVA : Alacak (Ticari Satımdan Kaynaklanan)
DAVA TARİHİ : ../11/2018
KARAR TARİHİ : ../03/2020
G.KAR.YAZ.TARİHİ : ../05/2020

Mahkememizde görülmekte bulunan Alacak (Ticari Satımdan Kaynaklanan) davasının yapılan açık yargılamasının sonunda,
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
DAVA:
Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; müvekkil şirketin Muğla İli, Fethiye İlçesi, … yaptığını, 30/03/2014 tarihinde yürürlüğe giren Büyükşehir Belediyesi Yasasının geçici 1.maddesinin 15.fıkrası hükmüne göre bu kanuna göre tüzel kişiliği kaldırılan köylerde, bu yerlerde içme ve kullanma suları için alınacak ücretin 5 yıl süreyle en düşük tarifenin % 25ini geçmeyecek şekilde belirleneceğinin hüküm altına alındığını, Muğla İli, Fethiye İlçesi, .. Köyünün tüzel kişiliğinin anılan yasa hükmü uyarınca 30/03/2014 tarihinde itibaren kaldırıldığından ve mahalle olduğundan müvekkil şirketin ilgili yasalar gereği bu muafiyetten 5 yıl süreyle yararlanabileceğini, ayrıca bu sürenin 1 yıl daha uzatıldığını, ancak davalı idare söz konusu yasal muafiyeti uygulamayarak ve yasaya aykırı olarak müvekkil şirketten yaklaşık 1.197.325,57TL (K.D.V dahil) fazla tahsilat yaptığını, müvekkil şirketin bu parayı ödemek zorunda kaldığını, bu nedenlerle fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla davanın kabulü ile 2015 yılı 2.döneminden 2018 yılı 11.dönemi dahil geçen sürede davalı idare tarafından müvekkil şirketten fazla ve haksız tahsil ettiği 1.197.325,57TLnin yasal faizi ile birlikte davalı idareden tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
CEVAP:
Davalı vekili cevap dilekçesinde özetle; açılan davayı kabul etmediklerini, söz konusu yasal düzenlemelerin köylerde yaşayan vatandaşlara bir takım muafiyetler tanıdığını, su ücretlerindeki indirimin de bunlar biri olduğunu, kanun koyucu bu yasal düzenlemeler ile tüzel kişiliği kaldırılan köylerde faaliyet gösteren büyük ticari işletmelerin refahını ve gelir düzeyini amaçlamadığını, müvekkil idarenin köylerde yaşayan vatandaşlara yasanın tanıdığı indirimi sağlayarak tarife oluşturduğunu, müvekkil kurumun yasalara uygun olarak tahakkuk oluşturarak tahsilat yaptığını, ayrıca davada uygulanan 6360 Sayılı Kanunun geçici 1.maddesinin 15.fıkrasının anayasaya açıkça aykırı olduğunu, bu nedenle anayasaya aykırılık konusunda karar verilmek üzere dosyanın Anayasa Mahkemesine gönderilmesi gerektiğini, belirterek haksız ve yersiz açılan davanın reddini savunmuşlardır.
DELİLLER:
Fethiye 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2015/..esas-2016/.. karar sayılı dosyası.
Mahkememizce tarafların iddia/savunma, talep ve delilleri doğrultusunda davaya konu tüm bilgi ve belgeler ilgili kurum/kuruluşlardan tedarik edilmiş, fatura ve ödeme dekont örnekleri dosya arasına alınmış ve dosya bilirkişiye tevdi edilmiştir.
Hesap bilirkişisi Av. E… tarafından düzenlenen ../01/2020 tarihli bilirkişi raporu incelenerek dosya arasına alınmıştır.
Bilirkişi E.. ../01/2020 tarihli raporu ile 6360 sayılı kanunun ek -2 maddesinde düzenlenen muafiyet kapsamında yaptığı hesaplama sonucunda davacı firmadan fazladan kesilen miktarı %8 KDV de dahil olmak üzere 1.057.263,38 TL olarak hesaplamıştır.
GEREKÇE:
Dava davalı tarafından sunulan içme ve kullanma suyu hizmeti karşılığı olarak ödenen fatura bedellerinin istirdadı istemine ilişkindir.
6360 Sayılı Kanunun 1.maddesi uyarınca Aydın, Balıkesir, Denizli, Hatay, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Ordu, Tekirdağ, Trabzon, Şanlıurfa ve Van illerinde, sınırları il mülki sınırları olmak üzere aynı adla büyükşehir belediyesi kurulmuş ve bu illerin il belediyeleri büyükşehir belediyesine dönüştürülmüştür.
Bu bağlamda Muğla İli Büyükşehir Belediyesine dönüştürülmüş olmakla, Fethiye ilçesine bağlı köyler de mahalle olarak bağlı bulunduğu ilçe belediyesi sınırlarına dahil edilmişlerdir. Davacı şirketin bulunduğu .. Köyü de bu bağlamda 6360 Sayılı Kanun kapsamında köy iken mahalle statüsüne geçmiş köylerden biridir.
6360 Sayılı Kanunun geçici 1.maddesinin 15.fıkrasında Bu Kanuna göre tüzel kişiliği kaldırılan köylerde, bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 29/7/1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu’na göre alınması gereken emlak vergisi ile 26/5/1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu uyarınca alınması gereken vergi, harç ve katılım payları beş yıl süreyle alınmaz ve 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının üçüncü bendi, 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının birinci bendi ile beşinci bendi, 66 ncı maddesinin birinci fıkrasının beşinci bendi hükümleri 31/12/2017 tarihine kadar (bu tarih dâhil) uygulanmaya devam edilir. Bu yerlerde içme ve kullanma suları için alınacak ücret beş yıl süreyle en düşük tarifenin % 25’ini geçmeyecek şekilde belirlenir.
10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun geçici 2.ci maddesi ile köy tüzel kişiliği kaldırılarak mahalleye dönüştürülen yerlerde de yukarıda belirtilen fıkra hükmü uygulanır. Emsal alınan Yargıtay 3. Hukuk Dairesi’nin 2016/20342 esas 2018/11791 esas sayılı ilamında da belirtilediği üzere; Davacı şirketin işletmesinin de bulunduğu Köy tüzel kişiliğini haiz .. Köyü’nün mahalle statüsüne çevrilmiş olması, madde metninde yer alan söz konusu istinaların uygulanmasında gerçek kişi ya da tüzel kişi ayrımının yapılmamış olması edenleri ile davacı şirketin söz konusu istisnadan faydalanması gerektiği kanaatine varılmakla bu madde uyarınca hükme esas alınan bilirkişi raporu da gözetilerek davanın kısmen kabulü ile kısmen reddine karar verilmiş ve neticeten aşağıdaki şekilde hüküm kurmak gerekmiştir.
HÜKÜM: Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;
1-DAVANIN KISMEN KABUL KISMEN REDDİNE,
1.057.263,38TL fazla tahsil edilen toplam fatura bedelinin faturaların ödenme tarihinden itibaren işleyecek yasal faizleri ile birlikte davalıdan tahsili ile davacıya ödenmesine, fazlaya ilişkin talebin reddine,
2-Alınması gereken 72.221,66TL harçtan, peşin alınan 20.447,33TL peşin harcın mahsubu ile bakiye kalan 51.774,33TL harcın davalı taraftan alınarak hazineye gelir kaydına,
3-Davacı tarafça yapılan toplam 20.972,93TL yargılama giderlerinin kabul edilen orana göre 18.560,11TL sinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine, bakiye masrafın davacı üzerinde bırakılmasına,
4-Davacı kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden AAÜT uyarınca hesaplanan 69.804,22TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,
5-Davalı kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden AAÜT gereğince hesaplanan 17.255,91 TL vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalıya verilmesine,
6-Taraflarca yatırılan gider avansından bakiye kalan kısmın karar kesinleştiğinde ve istek halinde taraflara iadesine,

Dair; davacı vekilinin ve davalı vekilinin yüzüne karşı, kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde mahkememize yada mahkememize gönderilmek üzere başka yer Asliye Hukuk Mahkemesine verilecek dilekçe ile İstinaf Kanun yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı. ../03/2020