Medeni Hukuk

 • Vesayet ve kayyım davaları
 • Tapu ve nüfus kayıtlarında ad ve soyadı düzeltme ve değiştirme davaları
 • Yaş düzeltme davaları
 • Alacak, maddi ve manevi tazminat davaları
 • Tahliye davaları, kira tespiti ve kira bedelinin artırımı davaları
 • Haksız fiilden ve trafik kazalarından kaynaklanan tazminat davalar

Aile Hukuku

 • Çekişmeli ve Anlaşmalı BOŞANMA davaları
 • Nafaka davaları
 • Tazminat davaları
 • Yabancı mahkeme kararlarının tanınması ve tenfizi
 • Evlilik birliğinin sona ermesinden kaynaklanan eşya davaları
 • Nesebin düzeltilmesi ve babalık davaları
 • Evlat edinmeye izin davaları
 • Evlenmeye izin ve iddet müddetinin kaldırılması davaları

Miras Hukuku

 • Veraset davaları
 • İzale-i şuyu davaları
 • Terekede ihtiyati tedbirler
 • Mirasın bluedi Miras şirketine mümessil atanmasına ilişkin davalar
 • Mirasçılık belgesinin iptali davaları
 • Mirasta defter tutulması
 • Vasiyetnamenin iptali davaları
 • Mirasta iade davaları
 • Miras sözleşmeleri
 • Vasiyetname düzenlemeleri
 • Taksim sözleşmeleri

Gayrimenkul Hukuku

 • Türkiye veya yurt dışındaki kurum ve kişilerin gayrı menkul edinmesi,
 • Tapu iptal ve tescil
 • Muvazaa
 • Kat karşılığı inşaat sözleşmesi hazırlanması ve uyuşmazlıkları
 • Kira Hukuku
 • Men’i müdahale davaları
 • Geçit hakkı davaları
 • Ecrimisil davaları
 • Tespit davaları
 • Şufa davaları

İcra ve İflas Hukuku

 • İcra Takipleri
 • İhtiyati haciz ve ihtiyati hacze itiraz
 • Menfi tespit ve istirdat davaları
 • İmzaya ve borca itiraz
 • İhalenin feshi
 • İcra Ceza Mahkemeleri davaları
 • İflasın ertelenmesi davaları

Ticaret Hukuku

 • Şirket ana sözleşmelerinin yazılması
 • Ana sözleşme değişikliklerinin yapılması ve sermaye artırımının yapılması
 • Şirket genel kurul işlemleri
 • Şirket hisse devri işlemleri
 • Şirket kuruluş, tür değiştirme ve şirket birleşmeleri
 • Zayi ve kambiyo senedi davaları
 • Şirket kararları hakkında ortaklar adına açılan davalar
 • Kooperatif davaları
 • Şirketlere ve kooperatiflere sürekli danışmanlık hizmetinin verilmesi

İş Hukuku

 • İşe iade davaları
 • Kıdem ve ihbar tazminatı davaları
 • İşçilik ücret alacağı davaları
 • İş kazası ve meslek hastalığı davaları
 • SGK işlemleri

İdare Hukuku

 • İdari işlemlerin iptali davaları
 • İdari işlemlerden doğan zararların tazmini, tam yargı davaları
 • Kamulaştırmadan doğan uyuşmazlıklar
 • 2886 sayılı Kanunun 75. maddesinden doğan Ecrimisil davaları

Aco Hukuk, vergi mevzuatından kaynaklı tüm hukuki uyuşmazlıkların gerek idari gerek adli merciler nezdinde takibi, uzlaşma prosedürlerinin takibi ile gerekli işlemlerin ifası, özellikle 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun mucibince tanzim edilmiş ödeme emirlerinin iptalleri ve bu amaçla ikame edilecek davalar büromuzun faaliyet alanlarındandır.

Hukuki danışmanlık hizmetleri ile şirketinizin içinde bulunduğu sektör ve çalışma konuları ile işleyişinin sağlıklı bir hukuki süreçte devam etmesi için, gerekli hukuki denetimler ve incelemeler yapılmakta, tüm belgeler ve süreç incelenmekte, eksik veya hatalı olanlar revize edilmekte, olmayanlar ise tarafımızca hazırlamakta ve tüm uygulama baştan sona kontrol edilmektedir.

Bu çalışma ile şirketinizde güvenli bir hukuki altyapı kurulması, hukuki ihtilaf sayısının en aza indirilmesi ve karşılaşılan ihtilaflarda şirket menfaatlerinin azami ölçülerde korunması amaçlanmaktadır.

Bireysel ya da kurumsal müvekkillerimizin yaptığı veya yapacağı her türlü hukuki işlemde profesyonel  destek sağlanması, günümüz koşullarında artık bir gereklilik halini almıştır.

Hukuk büromuzdaki danışmanlık hizmetleri müvekkillerimize hukuki ilişkilerinde karşılaşabilecekleri olası zararlardan önceden korunma olanağını sunduğu gibi uğranılan bir zararın giderilmesi bakımından da tam ve uzman destek sağlamaktadır.

Bir başka deyişle, günümüz hukuk ilişkilerinin vazgeçilmez bir parçası haline gelen hukuki danışmanlığın hem önleyici hem de giderici kazanımları hukuk büromuzda alanında uzman avukatlar tarafından eksiksiz biçimde müvekkillerimize sunulmaktadır.

Ceza Hukuku; bireyin bireye, bireyin devlete ve devletin bireye karşı korunmasını amaçlayan, bireylerin yaşadığı ortam içerisinde özgür kalmasını hedefleyen,  barış ve esenlik içerisinde varlığını sürdürmesini sağlayan kamu hukuku dalıdır. Türk Ceza Kanunu Genel ve Özel olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. Türk Ceza Kanunu Özel Hükümler başlığı altında kanun koyucu tarafından suç unsuru sayılan, yasaklanan eylemler ile ceza yaptırımları tanımlanmakta olup,  Türk Ceza Kanunu Genel Hükümler kısmında ise; özel bölümde öngörülen suçlara uygulanacak ortak kurallar izah edilmiştir. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, laik bir toplumun, hukuk ve Devlet düzeninin Ceza Kanunudur.

ACO Hukuk Bürosu; gerçek ve tüzel kişilere yönelik her türlü suç isnadı, cezai şikayet, kovuşturma, soruşturma ve dava konularında müvekkillerine hukuki destek sağlamaktadır. Avukatlarımız cezai davaların takibini yapmakta ve cezai uyuşmazlıkların çözülmesi amacıyla şirket ve şahıslara hukuki danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.

Bu çerçevede sunulan hizmetlerden bazıları aşağıda sayılmaktadır:

Müvekkiller adına suç duyurusunda bulunma ve savcılık soruşturmalarının takibi,

Ruhsat ve izin iptali, yayın durdurma, işlem ya da kamu ihale yasakları veya idari para cezaları gibi kararlara karşı yargı yollarına başvurulması,

Ekonomik Suçlar ve Bilişim Suçları ile ilgili soruşturma ve davaların takibi,

Vergi Usul Kanunundan kaynaklanan suçlamalara ilişkin soruşturma ve davaların takibi,

Kambiyo (Çek Yasası) Mevzuatından kaynaklanan ceza davalarının takibi,

Özel kanunlarla düzenlenen cezai yaptırımlara ilişkin şikayet süreci ve dava takibi,

Fikri ve Sınai Haklardan kaynaklanan davaların takibi ve uyuşmazlıklara ilişkin danışmanlık hizmeti verilmesi.