T.C.

FETHIYE

  1. ASLIYE HUKUK MAHKEMESI

TÜRK MILLETI ADINA

GEREKÇELI KARAR

ESAS NO: 2002/…

KARAR NO: 2014/…

 

HAKIM: ….

KATIP: ….

 

DAVACI-BIRLESEN

DOSYA DAVALISI: …TICARET ANONIM SIRKETI

VEKILI: Av. AHMET CAHIT OLGUN – Tuzla Mahallesi 520 Sokak No:22 Fethiye/ MUGLA

DAVALI-BIRLESEN DOSYA DAVACISI: ORMAN BAKANLIGI – Orman Bakanlıgına izafeten Orman Isletme Sefligi

VEKILI : Av. … – Mal Müdürlügü-Hazine Avukatlıgı-Babatas Mahallesi Fethiye/ MUGLA

VEKILLERI: Av. ….- Orman Isletme Müdürlügü-Fethiye Fethiye/MUGLA

Av. …. Fethiye/ MUGLA

DAVA: Orman Kadastro Haritasının Iptali – Tapu Iptali Tescil

DAVA TARIHLERI: 04/12/2002-27/07/2009

KARAR TARIHI: 25/02/2014

Mahkememizde görülmekte bulunan dava ile birlestirilen davanın birlikte yapılan açık yargılamasının sonunda;

GEREGI DÜSÜNÜLDÜ:

 

Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; ….. karar verilmesini istemistir.

 

Davalı vekili cevap dilekçesinde özetle; davacı tarafın orman kadastro haritasının iptali istemiyle dava açtıgını, davanın yersiz oldugunu, reddi gerektigini, ayrıca davanın süresinde açılmadıgını, yaptırmakta oldukları idari tahkikatın devam ettigini açıklayarak davanın reddine karar verilmesini istemistir.

 

Birlesen davada davacı orman idaresi vekili dava dilekçesinde özetle; Fethiye Ilçesi,

… Beldesi, … Mahallesi, … Mevkii sınırları içerisinde bulunan … parsel no.lu tasınmazın davalı adına tescil edildigini, dava konusu parselin Fethiye 1.Asliye Hukuk Mahkemesinin 2003/.. esas, 2004/… karar sayılı kesin hükmü ile orman oldugunun sabit oldugunu, ayrıca davalının Fethiye 1. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2008/… esasında kayıtlı bulunan ve 4999 sayılı Yasa uygulamasına itiraz niteliginde bulunan davasının derdest oldugunu, dava konusu parsel üzerinde bir kısım davalılar lehine verilmis (ipotek,intifa,vakıf gibi) serhlerin terkini gerektigini açıklayarak davalılar adına olan hukuken geçersiz tapusunun orman olan 2217.00 m2’lik kısmının iptali ile orman vasfı ile Maliye Hazinesi adına tapuya kayıt ve tesciline, tasınmaz üzerinde davalılar lehine verilmis bulunan serhlerin terkinine karar verilmesini istemistir.

 

Davalı Sirket kendini vekil iletemsil ettirmis olup vekilinin verdigi cevap dilekçesinde özetle; …. davanın reddine

karar verilmesini istemistir .

 

Kanıtlar toplanmıs, dava konusu tasınmazın orman tahdit harita ve tutanakları ile tüm

tedavülleri ile birlikte tapu kayıtları, hava fotografları, gizli memleket haritaları getirtilmis, mahkememizce 15/11/2011 tarihinde fotogonometri mühendisi bilirkisi, ziraat mühendisi bilirkisi ve üç orman mühendisi bilirkisi aracılıgı ile kesif yapılmıs, bilirkisi kurullarından rapor alınmıstır. Mahkememizce ../../2014 tarihli orman mühendisi bilirkisiler …, … ve … imzalı bilirkisi raporuna itibar edilmis ve davaya konu ve alanı 6130,63 m2 olan … nolu parselin tamamının 1744 Sayılı Yasanın 2.maddesi uygulaması çalısmaları sonucundan Nahide Tümen adına orman rejimi dısına çıkartılan yer oldugu, dava konusuparselin orman tahdit haritasındaki yerini is bu bilirkisi kurulu raporuna ek, ekno:8 de gösterilen sekli ile oldugundan gerekli tersimat hatasının giderilecegi anlasılmakla davanın kabulüne, birlesen dosyanın reddine dair asagıdaki sekilde hüküm kurulmustur.

HÜKÜM: Yukarıda açıklanan nedenlerle ;

Davanın KABÜLÜ ile;

… Ili … Ilçesi, … Köyü, … mevkii, …no.lu parselin orman tahdit haritasındaki yerinin; ../../2014 tarihli orman mühendisi bilirkisiler …, … ve … imzalı bilirkisi raporu ve bu rapora ek, ek No;8’de gösterilen sekli ile oldugunun tespiti ile dava konusu tasınmazı orman tahdit sınırları içinde gösterir haritanın iptaline,

Birlesen davanın REDDINE,

Ana davada alınması gerekli 25,20 TL harçtan pesin alınan 4,96 harcın mahsubu ile bakiye 20,24 TL harcın davalı taraftan alınarak hazineye irad kaydına, Ana davada davacı Sirket kendini vekil iletemsil ettirdiginden karar tarihinde yürürlükte bulunan A.A.Ü.T.uyarınca 1.500,00 TL vekalet ücretinin davalı taraftan alınarak davacıya verilmesine,

Ana davada davacıtarafça yapılan 10,83 TL ilk dava gideri, dosyada yapılan tüm kesif masrafları 3.526,25 TL, hava fotografları gönderim ücreti 71,86 TL,tebligat ve posta gideri 80,86TL olmak üzere toplam 3.689,80 TL yargılama giderinin davalı taraftan alınarak davacıya verilmesine,

Bu davada davalı tarafından yapılan yargılama giderlerinin kendi üzerinde bırakılmasına,

Birlesen davada alınması gerekli 25,20 TL harcın pesin alınan 281,50 TL.den mahsubu ile bakiye 256,30 TL harcınkarar kesinlestiginde istek halinde davacı Orman Idaresine geri verilmesine,

Birlesen davada davalı Belcegiz Turizm Isletmecilik ve Ticaret Anonim Sirketi kendini vekil iletemsil ettirdiginden karar tarihinde yürürlükte bulunan A.A.Ü.T. uyarınca 2.502,00 TL vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalı Sirkete verilmesine,

Birlesen davada orman idaresi tarafından yapılan yargılama giderlerinin üzerinde

bırakılmasına,

Taraflarca her iki davada yatırılan gider avansından kalan bakiyesinin karar kesinlestiginde istek halinde taraflara iadesine,

Dair; Davacı – birlesen davalı Vekili Av. AHMET CAHIT OLGUN, Davalı hazine

Vekili Av. …, Davalı-Birlesen Davacı orman idaresi Vekili Av. …’ın yüzüne karsı, digerlerinin yoklugunda kararın tebliginden itibaren 15 günlük yasal süre içerisinde Yargıtay temyiz yolu açık olmak üzereverilen karar açıkça okunup anlatıldı. 25/02/2014