T.C.
FETHİYE
3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
(ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA)
TÜRK MİLLETİ ADINA
GEREKÇELİ KARAR
ESAS NO : 2015 / …
KARAR NO : 2016 / ..

HAKİM : …
KATİP : …

DAVACI  : … A.Ş.
VEKİLLERİ : Av. AHMET CAHİT OLGUN – Av. OSMAN ALPER OLGUN – Tuzla Mahallesi 520.Sokak No:22 48300 Fethiye/ MUĞLA
DAVALI  : MUĞLA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
VEKİLİ : Av. …
DAVA : Alacak (Ticari Satımdan Kaynaklanan)
DAVA TARİHİ : 03/09/2015
KARAR TARİHİ : 31/05/2016
Mahkememizde görülmekte bulunan davanın  yapılan açık yargılamasının sonunda,
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
Davacı vekili  mahkememize vermiş  olduğu dilekçesi ile; davacı şirketin .. Club ünvanı ile … yılından  bu yana 5 yıldızlı  tatil köyü işletmeciliği yaptığını, On dört ilde büyükşehir belediyesi ve yirmi yedi ilçe kurulması ve bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair 6360 sayılı kanun uyarınca davacının 1992 yılından beri tatil ktöyü turizm işletmeciliğini yaptığı Muğla ili Fethiye İlçesi .. Köyünün tüzel kişiliğinin söz konusu yasa hükmü uyarınca 30/03/2014 tarihinden  itibaren kaldırılarak mahalle olduğunu bu nedenle 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu geçici 2.maddesi uyarınca alınan vergi harç ve katılım payları  muafiyetinden yararlanması gerektiğini, davalı idareye muafiyetten faydalanmak için  yaptıkları  başvuruya olumlu ya da olumsuz bir cevap verilmemesi nedeni … fazladan ödedikleri … nin ödeme tarihinden  itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davacıya iadesine karar verilmesini mahkememizden  talep etmiştir.
Davacı vekili  mahkememize vermiş olduğu cevap dilekçesi ile; … davacının talep ettiği rakamlara ödeme tarihlerinden itibaren faiz istemesinin de hukuka aykırı olduğunu belirterek davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.
Davacı vekili mahkememize vermiş olduğu ıslah dilekçesi ile; … davalı idareden tahsilini talep etmiştir.
Bilirkişi .. ../04/2016tarihli raporu ile 6360 sayılı kanunun ek -2 maddesinde düzenlenen muafiyet kapsamında yaptığı hesaplama sonucunda davacı firmadan fazladan  kesilen miktarı %8 KDV de dahil  olmak üzere 185.302,48 TL olarak  hesaplamıştır.
6360 Sayılı Kanunun 1.maddesi uyarınca Aydın, Balıkesir, Denizli, Hatay, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Ordu, Tekirdağ, Trabzon, Şanlıurfa ve Van illerinde, sınırları il mülki sınırları olmak üzere aynı adla büyükşehir belediyesi kurulmuş ve bu illerin il belediyeleri büyükşehir belediyesine dönüştürülmüştür.
Bu bağlamda Muğla İli Büyükşehir Belediyesine dönüştürülmüş olmakla, Fethiye ilçesine bağlı köylerde mahalle olarak bağlı bulunduğu ilçe belediyesi sınırlarına dahil edilmişlerdir. Davacı şirketin bulunduğu .. Köyü de bu bağlamda 6360 Sayılı Kanun kapsamında köy iken mahalle statüsüne geçmiş köylerden birisidir.
6360 Sayılı Kanunun geçici 1.maddesinin 15.fıkrasında Bu Kanuna göre tüzel kişiliği kaldırılan köylerde, bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 29/7/1970 tarihlive 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununa göre alınması gereken emlak vergisi ile 26/5/1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu uyarınca alınması gereken vergi, harç ve katılım payları beş yıl süreyle alınmaz ve 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının üçüncü bendi, 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının birinci bendi ile beşinci bendi, 66 ncı maddesinin birinci fıkrasının beşinci bendi hükümleri 31/12/2017 tarihine kadar (bu tarih dâhil) uygulanmaya devam edilir. Bu yerlerde içme ve kullanma suları için alınacak ücret beş yıl süreyle en düşük tarifenin % 25’ini geçmeyecek şekilde belirlenir. 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun geçici 2.ci maddesi ile köy tüzel kişiliği kaldırılarak mahalleye dönüştürülen yerlerde de bu fıkra hükmü uygulanır. Davacı şirketin bu bağlamda Köy tüzelkişiğini haiz … Köyünün mahallle statüsüne çevrilmiş olması, madde metninde söz konusu istinaların uygulanmasında gerçek kişi ya da tüzel kişi ayrımının yapılmamış olması nedeni ile davacı şirketin söz konusu istisnadan faydalanması gerektiği kanaatine varılarak bu madde uyarınca alınan bilirkişi raporuna göre taleple bağlı kalınarak davanın kabulü ile davacının fazlaya ilişkin haklarının saklı tutulmasına karar verilerek aşağıdaki şekilde hüküm kurmak gerekmiştir.
HÜKÜM:Ayrıntıları yukarıda açıklandığı üzere;
1-DAVANIN  KABULÜ İLE;
177.213,15 TL nin dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan  alınarak davacıya verilmesine,
Davacının   fazlaya ilişkin   haklarının  saklı tutulmasına,
2-Harçlar Kanunu  uyarınca alınması lazım  gelen 12.105,43 TL harçtan davacı tarafından peşin yatırılan 2.802,19 TL ile ıslah harcı olarak yatırılan 224,17 TL nin  mahsubu ile bakiye kalan 9.079,07 TL harcın davalıdan tahsili ile hazineye gelir kaydına,
3-Davacının bu dava nedeni ile yapmış olduğu tebligat ve posta gideri 99,00 TL, bilirkişi ücreti 330,00 TL ve harç toplamı 3.058,16 TL yargılama giderinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,
4-Davacı  kendisini vekil ile  temsil  ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte bulunan AAÜT uyarınca hesaplanan 16.582,78 TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,
Dair; davacı vekili ve davalı vekilinin yüzlerine karşı kararın tebliğinden itibaren 15 gün  içinde Yargıtayda temyiz yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı.  31/05/2016