TÜRK MİLLETİ ADINA

T.C. FETHİYE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ (TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA)

GEREKÇELİ KARAR

ESAS NO: 2011/…

KARAR NO: 2015/…

HAKİM:..

KATİP:…

DAVACI : … SAĞLIK HİZMETLERİ TİC. LTD. ŞTİ. –

VEKİLLERİ: Av. AHMET CAHİT OLGUN – Tuzla Mahallesi 520 Sokak No:22 Fethiye/ MUĞLA

Av. OSMAN ALPER OLGUN – Tuzla Mahallesi 520.Sokak No:22 48300 Fethiye/ MUĞLA

DAVALI : SOSYAL GÜVENLİK KURUMU

VEKİLİ: Av. …

DAVA: Cezai Şartın İptali

DAVA TARİHİ: 25/05/2011

KARAR TARİHİ: 15/07/2015

Mahkememizde görülmekte bulunan cezai şartın iptali davasının yapılan açık yargılamasının sonunda;

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; davacı şirketin, … Hastanesi unvanlı özel hastanenin sahibi ve işleticisi olduğunu, davalı ile davacı şirketin 21.09.2009 tarihli (her yıl uzadığından yürürlükteki) Sosyal Güvenlik Kurumu Özel Sağlık Hizmeti sunucularından sağlık hizmeti satın alma sözleşmesi imzalandığını, davalının 01.04.2009 – 31.08.2010 tarihleri arasında hastanelerinde yatarak tedavi gören ve SGK’na fatura edilen hastaların takip bilgilerinin medula sisteminden ve kurum reçete kontrol sistemi ile paralel taranıp araştırıldığını, bu tarihler arasında yapılan incelemede 74 yatan hastaya ve ayaktan tedavi reçetesi düzenlenerek SGK ile sözleşmeli eczanelerde ilaç temin ettirildiğinin tespit edildiği gerekçesi ile sözleşmenin 5.cezai şartlar başlıklı bölümünün 5.1.5.maddesine göre davacı şirkete 01.04.2009 – 31.08.2010 tarihleri arasındaki 17 aylık dönem için 170.000,00 TL cezai şart uygulandığının davacı şirkete 22.12.2010 tarihli yazısı ile bildirildiğini, davalının itirazları kabul etmediğini, davalı kurum tarafından düzenlenen cezai şartın yerinde olmadığını açıklayarak davalı kurumun davacı şirket aleyhine uyguladığı 170.000,00 TL tutarındaki cezai şartın iptaline, Fethiye … Asliye Hukuk (Ticaret) Mahkemesi’nin 2011/… E.K.sayılı Değişik iş sayılı dosyasından verilen ihtiyati tedbir kararının devamına karar verilmesini talep etmiştir.

Davalı vekili cevap dilekçesinde özetle; öncelikle görev ve yetki itirazlarının bulunduğunu, dosyanın görevli ve yetkili İzmir Asliye Hukuk Mahkemesine gönderilmesi gerektiğini, müdürlüklerinde yapılan araştırma neticesinde belirtilen tarihler arasında hastanede yatan 74 hastaya ayrıca ayaktan tedavi reçetesi düzenlenerek davalı kurumlarıyla sözleşmeli eczanelerden ilaç temin ettirildiğinin tespit edildiğini, kurumlarınca yapılan işlemin yerinde olduğunu açıklayarak Fethiye … Asliye Hukuk Mahkemesi’nin değişik iş sayılı dosyası ile verilen tedbir kararının HUMK’nun 109.maddesindeki yükümlülüklerin davacı tarafça yerine getirilmemiş olması nedeniyle kendiliğinden ortadan kalktığının tespitine, mahkemece aksi kanaatte olunması halinde ihtiyati tedbir kararının kaldırılmasına ve bu talepleri de kabul edilmediği takdirde uygun bir teminatın mahkeme veznesine depo edilmek suretiyle yargılamanın devamına, yetki ve görev itirazlarının kabulü ile dosyanın İzmir Asliye Hukuk Mahkemesine gönderilmesine ve davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.

Mahkememizce yöntemine uygun taraf teşkili sağlanmış, kanıtlar toplanmış, tanıklar dinlenmiş, dosya üzerinde bilirkişi incelemesi yaptırılarak bilirkişi kurulundan rapor ve ek rapor alınmıştır.

Dava, kurum tarafından uygulanan cezai şartın iptali istemine ilişkindir. Toplanan delillere ve dosya kapsamına göre; taraflar arasında 21.09.2009 tarihinde Sosyal Güvenlik Kurumu Özel Sağlık Hizmeti sunucularından sağlık hizmeti satın alma sözleşmesi düzenlendiği, sözleşmede “sağlık hizmeti sunucularınca temini zorunlu ilaç, tıbbi malzeme ve kan bileşenlerini temin etmeyerek hastalara aldırıldığının kurumca tespit edilmesi halinde; kurumca hastaya ödenen fatura bedelinin, 10.000,00 TL’den az olmamak üzere beş katı tutarında” cezai şart uygulanacağı düzenlemesine yer verildiği, davalı tarafından anılan düzenleme uyarınca her fatura dönemi için 10.000,00 TL olmak üzere 17 ay karşılığı toplam 170.000,00 TL cezai şart uygulandığı, mahkememizce alınan ve dosya kapsamına uygun kabul edilerek itibar edilen bilirkişi raporu uyarınca kurum tarafından cezai şart uygulanmasının yerinde olduğu,74 hasta için düzenlenen 4.458,56 TL’nin beş katı tutarında toplam 22.292,80 TL cezai şart uygulanabileceği, ancak kurum tarafından 170.000,00 TL cezai şart uygulanmasının yerinde olmadığı kanaatine varılarak davanın kısmen kabulüne dair aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.

HÜKÜM:Ayrıntıları yukarıda açıklandığı üzere; Davanın kısmen kabulüne,

Davalının, davacı şirket aleyhine uyguladığı 170.000,00TL tutarındaki cezai şartın 147.707,20TL’lik kısmının iptaline, fazlaya ilişkin talebin reddine,

Davalı kurum harçtan muaf olduğundan harç alınmasına yer olmadığına, alınan harçların karar kesinleştiğinde talep halinde davacıya iadesine,

Davacı tarafından yapılan 21,30 TL dava açılış gideri, 141,00 TL tebligat ve posta gideri ve950,00 TL bilirkişi ücreti olmak üzere toplam 1.112,30 TL yargılama giderinden kabul edilen miktara göre hesaplanan 966,00 TL yargılama giderinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine, kalan kısmın davacı üzerinde bırakılmasına,

Davalı tarafından yapılan 100,00 TL tebligat ve posta gideri olmak üzere toplam 100,00 TL yargılama giderinden reddedilen miktara göre hesaplanan 13,11 TL’sının davacıdan alınarak davalıya verilmesine, kalan kısmın davalı üzerinde bırakılmasına,

Davacı kendini vekil ile temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte bulunan A.A.Ü.T. uyarınca 14.216,57 TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

Davalı kendini vekil ile temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte bulunan A.A.Ü.T. uyarınca 2.675,13TL vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalıya verilmesine,

Taraflarca yatırılan ve kullanılmayan gider avansının karar kesinleştiğinde taraflara iadesine,

Dair; davacı vekili ve davalı vekilinin yüzüne karşı, kararın tebliğinden itibaren 15 günlük yasal süre içerisinde Yargıtay temyiz yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı. 15/07/2015