TÜRK MİLLETİ ADINA
T.C.
FETHİYE
4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
GEREKÇELİ KARAR
ESAS NO : 2015/…
KARAR NO : 2017/..

HAKİM : …
KATİP : …

DAVACI  : Ö…
VEKİLLERİ : Av. AHMET CAHİT OLGUN – Tuzla Mahallesi 520 Sokak
No:22 Fethiye/ MUĞLA
Av. OSMAN ALPER OLGUN – Tuzla Mahallesi 520.Sokak
No:22 48300 Fethiye/ MUĞLA
DAVALILAR  :
… mirasçıları;
1- ….
8- …

… Mirasçıları;
1- ..
3- ..

DAVA : Tazminat
DAVA TARİHİ : 09/06/2015
KARAR TARİHİ : 15/03/2017
G.KARAR TARİHİ : 10/04/2017

Mahkememizde görülmekte bulunan Tazminat davasının yapılan açık yargılamasının sonunda,
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
DAVA:
Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; müvekkilinin 11/12/1980 tarihli 3 adet tarla satış senedi ile 50.000TL bedel karşılığında Muğla İli, Fethiye İlçesi, .. Köyü .. parsel sayılı taşınmazı, yine 50.000TL bedel karşılığında aynı yer … parsel sayılı taşınmazı, yine 200.000TL bedel karşılığında aynı yer … parsel sayılı taşınmazı davalılardan satın aldığını ve satın alma tarihinden itibaren bu 3 parça taşınmazı malik sıfatıyla aralıksız ve nizasız çiftçilik yapmak suretiyle zilyet ettiğini ancak 2006 yılında müvekkili aleyhine kesinleşmiş orman kadastrosu sınırları içerisinde işgal ve faydalanma suçundan bahisle kamu davası açıldığını ve yapılan yargılamalar sonucunda Fethiye Sulh Ceza Mahkemesi’nin 2013/..esas sayılı dosyasında … cezasına mahkum edildiğini, müvekkilinin orman olduğunu bilmeden satın aldığı dava konusu bu taşınmazların orman sınırları içerisinde kaldığı için kullanamadığını ve zilyet edemediğini, taraflar arasında imzalanan sözleşme hükümlerinin ifasının imkansız hale geldiğini, müvekkilinin davalılara 11/12/1980 tarihinde ödediği 300.000TL’nin gerçek ve güncel bedelinin bilirkişi marifetiyle hesaplanması gerektiğini ve ayrıca müvekkilinin zilyetliğinin orman kadastrosunun kesinleşmesi ile 2006 yılında sona erdiğinden müvekkilinin uğradığı bu zararın da davalılardan tahsilinin gerektiğini, bu nedenlerle fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla davanın kabulü ile dava bedeli olan 10.000TL’nin 1/2 tutarı olan 5.000TL’nin yasal faizil ile birlikte davalı …’den, dava bedeli olan 10.000TL’nin 1/2 tutarı olan 5.000TL’nin yasal faizi ile birlikte davalı … mirasçılarından miras payları oranında tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
CEVAP:
Davalı … cevap dilekçesinde özetle; açılan davayı kabul etmediğini, dava konusu Muğla İli, Fethiye İlçesi, … Köyü  …, … ve …  parsel sayılı taşınmazları 1980 yılından bu yana devamlı olarak davacının kullandığını, davacıya devir işlemleri için başvurduklarını ancak davacının dava konusu taşınmazları devir almadığını, davacının kötüniyetli olarak dava açtığını ve samimi olmadığını, davacının tazminat talebinin usul ve yasaya ugun olmadığını belirterek davanın reddini talep etmiştir.

Davalılar … cevap dilekçelerinde özetle; öncelikle hak düşürücü süre ve zamanaşımı itirazlarının olduğunu,  dava konusu taşınmazlara ilişkin 11/12/1980 tarihli tarla satış senedine ilişkin hiçbir haklarının kalmadığını, satıcıların tüm haklarının devrettiğini, dava konusu taşınmazlarda 1978 ve 1979 yılında kadastro çalışması yapıldığını, satışın ise 1980 yılında gerçekleştiğini, davacının söz konusu taşınmazların orman olduğunu bilmeden satın aldığı iddiasının asılsız olduğunu, senette murisleri … adına basıldığı iddia edilen parmak izinin sahte olduğunu, murislerinin okuma yazma bilmediğini, senedin usulüne uygun tasdik edilmediğini, hukuki işlem içeren belgelerin senet niteliği taşıyabilmesi için noterler tarafından düzenlenmesi gerektiğini belirterek davanın reddini savunmuşlardır.
Davalılar . .., …,  … ve … duruşmalardaki beyanlarında özetle; davanın reddini savunmuşlardır.
Davalılar .., …ve … duruşmalardaki beyanlarında özetle; davanın reddini savunmuşlardır.
DELİLLER:

Mali müşavir bilirkişi …16/05/2016 havale tarihli bilirkişi raporunda özetle; yapmış olduğu inceleme ve hesaplamalar neticesinde dava konusu taşınmazlara ilişkin 11/12/1980 tarihli  ve tarla satış senedinden kaynaklanan bedellerin dava tarihi olan 09/06/2015 tarihi itibariyle güncellenmiş toplam değerinin 25.795TL olarak hesaplandığını rapor etmiştir.
Davacı vekilinin bilirkişi raporunda belirlenen değer üzerinden davayı ıslah ettiği ve ıslah harcını adliye veznesine depo ettiği anlaşılmıştır.
DAVA KONUSU VE ÖN MESELE:
Dava, tarla satış sözleşmesinden kaynaklanan tazminat talebine yöneliktir. Dava konusu itibarıyla somut uyuşmazlığı çözmekle mahkememiz  yetkili ve görevlidir.

DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE GEREKÇE:
Mahkememizce yapılan yargılamada toplanan deliller, dava, cevap, tapu kayıtları, yeminli tanık beyanları ve bilirkişi raporları ile  tüm dosya kapsamı  bir bütün olarak değerlendirildiğinde;
Davacının 11/12/1980 tarihli 3 adet tarla satış senedi ile 50.000 TL bedel karşılığında Muğla İli, Fethiye İlçesi, .. Köyü …parsel sayılı taşınmazı, yine 50.000TL bedel karşılığında aynı yer .. parsel sayılı taşınmazı, yine 200.000TL bedel karşılığında aynı yer … parsel sayılı taşınmazı, davalılar murisleri ..ve … den satın aldığı, satın alma tarihinden itibaren bu taşınmazları malik sıfatıyla aralıksız ve nizasız çiftçilik yapmak suretiyle kullandığı, bahse konu taşınmazların kesinleşmiş orman kadastrosu sınırları içerisinde kaldığının anlaşılması ile 2006 yılında davacının zilyetliğinden çıktığı, dolayısıyla taraflar arasında yapılan harici satış sözleşmesinde edimlerin yerine getirilmesi hususunun imkansız hale geldiği, sözleşmenin tarafı olan davalı …’ nın, davacı ile aralarında yaptıkları harici satım sözleşmesini ve davacıdan satım bedelini aldıklarını doğrulamış olması dikkate alındığında, diğer davalı … mirasçılarının satış yapılıp bedel alınmadığına dair soyut beyanlarına itibar edilmeyerek, davacının satış bedelini ödediği, ancak davalı tarafından kendisine düşen edimi yerine getiremediği kanaatine varılarak denkleştirici adalet ilkesi de göz önünde bulundurularak denetime elverişli olduğu ve bilimsel verilere dayandığı için mahkememizce benimsenen dava konusu taşınmazlara ilişkin 11/12/1980 tarihli satış senedinden kaynaklanan bedellerin dava tarihi olan 09/06/2015 tarihi itibariyle güncellenmiş toplam değerinin 25.795TL olarak hesaplandığı bilirkişi raporu esas alınmak suretiyle davanın kabulüne dair açıklanan gerekçeler ile aşağıdaki şekilde karar vermek gerekmiştir.
HÜKÜM: Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;
1-DAVANIN KABULÜ İLE,
-12.897,50 TL nin dava tarihi olan 09/06/2015 tarihinden itibaren işletilecek yasal faizi ile birlikte davalı …. mirasçıları olan dahili davalılardan miras payları oranında alınarak davacıya verilmesine,
-12.897,50 TL nin dava tarihi olan 09/06/2015 tarihinden itibaren işletilecek yasal faizi ile birlikte davalı … mirasçıları olan davalılardan miras payları oranında alınarak davacıya verilmesine,
2-Alınması gereken 1.762,05TL harçtan peşin alınan 170,78TL  harç ile 269,74TL ıslah harcından ibaret toplam 440,52TL’nin mahsubu ile bakiye kalan 1.321,53TL harcın davalılardan alınarak hazineye gelir kaydına,
3-Davacı tarafça yapılan 202,58TL başvuru harcı, 269,74TL tamamlama harcı, 275TL bilirkişi ücreti, 662TL davetiye/müzekkere gideri olmak üzere toplam 1.409,32TL yargılama giderlerinin  davalılardan alınarak davacı tarafa verilmesine,
4-Davacı kendilerini vekil ile temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte olan AAÜT gereğince hesaplanan 3.095,40TL vekalet ücretinin  davalılardan alınarak davacılara verilmesine,
5-Davacı tarafça yatırılan gider avansından bakiye kalan kısmın karar  kesinleştiğinde ve istek halinde davacı tarafa iadesine,

Dair; davacı vekili ve bir kısım davalılar ve dahili davalıların yüzüne karşı, diğer tarafların yokluğunda tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde mahkememize ya da mahkememize gönderilmek üzere başka yer Asliye Hukuk Mahkemesine  verilecek bir dilekçe ile İzmir Bölge Adliye Mahkemelerinde istinaf kanun yolu açık olmak üzere karar verildi. 15/03/2017