T .C.

FETHİYE

  1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

DEĞİŞİK İŞ KARAR

ESAS NO : 2011/…. D.İş

KARAR NO : 2011/…..

HAKİM : ……….

KATİP : …………

 

İHTİYATİ TEDBİR İSTEYEN : …………… TİC. LTD. ŞTİ.

VEKİLİ : Av. AHMET CAHİT OLGUN

 

KARŞI TARAF : SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI- ANKARA

TALEP : İhtiyati Tedbir

TALEP TARİHİ : 13/05/2011

KARAR TARİHİ : 16/05/2011

İhtiyati Tedbir isteyen vekili tarafından mahkememize verilen dilekçe ve eki belgeler incelendi:

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

İhtiyati tedbir isteyen vekili, 13/05/2011 havale tarihli dilekçesi ile müvekkili …………..TİC. LTD. ŞTİ.e sosyal güvenlik kurumunun 170.000 TL. Cezai şartın uygulandığını, uygulanan cezai şartın, müvekkili şirket ile ile sosyal güvenlik kurumu arasında imzalanan Sosyal Güvenlik Kurumu Özel Sağlık Hizmeti Sunucularından Sağlık Hizmeti Satın Alma Sözleşmesine aykırı olduğunu, sosyal güvenlik kurumunun cezai şartın hak kazanılması halinde müvekkilinin alacaklarından mahsup edileceğini ve cezai şartın gerçek alacak olmadığını, sosyal güvenlik kurumunun bu nedenle herhangi bir zararın söz konusu olmayacağını ancak cezai şartın açacakları davadan önce alacaklarından mahsup edilmesinin müvekkili şirketi zor durumda bırakacağı gibi hizmet vermesine engel olacağını, tüm bu değerlendirmeler karşısında karşı tarafın cezai şartının yargılama sonunda tespit edileceğini ve mevcut durum itibariyle tahsilinin müvekkili şirkete zarar vereceğini, bu nedenle karşı tarafa karşı cezai şartın iptali yönünde açacakları davaya kadar karşı tarafça müvekkili şirkete kesilen 170.000 TL. Cezai şartın Sosyal Güvenlik Kurumu tarfından şirket alacaklarından mahsup ve tahsilinin önlenmesi, edilmiş ise iadesine ihtiyati tedbiren karar verilmesini talep etmiştir.

Talep edenin talep dilekçesi ve ekleri incelenmesinde; talep eden sağlık hizmeti veren şirket ile Sosyal Güvenlik kurumu arasında Sosyal Güvenlik Kurumu Özel Sağlık Hizmeti Sunucularından Sağlık Hizmeti Satın Alma Sözleşmesi düzenlendiği, sözleşme içeriğinde cezai şartın nasıl uygulanacağının belirlendiği, sosyal güvenlik kurumu tarafından talep eden şirket aleyhine uygulanan cezai şartın dosya kapsamına göre yargılamayı gerektirdiği ve cezai şartın uygulanmasının amacı dışında aleyhine cezai şart uygulanan sağlık hizmeti veren şirketin hizmetlerini yerine getirmesine engel olacağı bu durumun da cezai şart uygulanan sağlık hizmeti veren şirketten sağlık hizmeti alan insanların sağlık hizmeti almasının zorlaşacağı ve bu durumun telafisi mümkün olmayan sonuçlar doğuracağı anlaşıldığından davacının talebinin kabulüne karar verilerek aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.

HÜKÜM/ Yukarıda açıklanan nedenlerle;

Talebin KABULÜ ile; sosyal güvenlik kurumu tarafından ihtiyati tedbir talebinde bulunan ………….. Ticaret Ltd. Şti aleyhine 170.000 TL. Tutarındaki cezai şartın yargılamayı gerektirdiğinden talep eden tarafından HMUK.nun 101. Maddesi gereğince 10 günlük süre ile dava açıncaya kadar sosyal güvenlik kurumuna ihtayiti tedbiren ödenmemesine, cezai şart olarak sosyal güvenlik kurumu tarafından yapılan tahsilatların talep eden şirkete iadesine,

Harç peşin alındığından yeniden alınmasına yer olmadığına,

Talep edenin yaptığı yargılama gideri olan dava açış gideri: 51,60 TL.nin karşı taraftan tahsili ile talep edene verilmesine,

Talep eden kendisini bir veki ile temsil ettirdiği anlaşıldığından yürürlükteki A.A.Ü.T. Gereğince takdir ve hesap olunan 200 TL. Vekalet ücretinin karşı taraftan alınarak talep edene verilmesine,

Dair, dosya üzerinde yapılan inceleme sonucunda karar verildi. 16/05/2011