T.C.

FETHİYE(TÜRK MİLLETİ ADINA)

  1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

K A R A R

ESAS NO: 2013/…

KARAR NO: 2014/…

 

HAKİM: …

KATİP: …

 

DAVACI : R…

VEKİLLERİ: Av. AHMET CAHİT OLGUN -Av. OSMAN ALPER OLGUN – Tuzla Mahallesi 520.Sokak No:22 48300 Fethiye/ MUĞLA

DAVALI : …

VEKİLİ: Av. …

 

DAVA: Tapu İptali Ve Tescil

DAVA TARİHİ: 27/08/2013

KARAR TARİHİ: 30/05/2014

GER.KAR.TARİHİ: 13/06/2014

 

Mahkememizde görülmekte bulunan Tapu İptali Ve Tescil davasının yapılan açık yargılamasının sonunda,

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; … karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalıya duruşma gün ve saatini bildiri davetiye tebliğ edilmiş, davalı kendisini vekili vasıtası ile temsil ettirmiştir.

Davalı vekili cevap dilekçesinde özetle;Dava konusu taşınmazın tarafların muris babası tarafından uzunca yıldır satışa çıkartıldığını, davalı müvekili tarafından da vekaletname ile satışa çıkartıldığını ancak satılamadığını, satış bedeli üzerinden alıcı çıkmayınca davalı müvekkilinin, davacı ve dava dışı diğer mirasçıları arayarak dava konusu taşınmazın satışa çıkartılan bedel üzerinden satılmadığını bildirdiğini, davalı müvekilinin bu beyanından sonra davacı ve diğer mirasçıların dava konusu taşınmazı davalı müvekkilinin almasını istediklerini, davalı müvekkilinin de bunun üzerine makul bedel olan 110.000,00 TL bedel ile kendisinin satın aldığını, davacı ve dava dışı mirasçıların, davalı müvekkilinin bu teklifini kabul ettiklerini, kendisine bu konuda muvafakat ettiklerini, davalı müvekkilinin, davacı ve dava dışı diğer mirasçıların da isteği ve muvafakati ile dava konusu taşınmazı kendisinin satın aldığını, dava dilekçesindeki vekalet hakkını kötüye kullandığına ve vekaletnamede payların kendisine satışı konusunda vekaletnamede verilmiş bir yetki olmadığına dair, beyanları bu nedenle kabul etmediklerini, davalı müvekkilinin, davacı ve dava dışı diğer mirasçıların yararına ve iradesine uygun hareket ettiğini, onları zararlandırıcı davranışlarda bulunmadığını belirterek davanın reddini savunmuştur.

Dava; Vekaletin kötüye kullanılmasından kaynaklı Tapu İptal ve Tescil olmadığı takdirde bedelin iadesi talebinden ibarettir.

Mahkememizce dava konusu taşınmazın tüm tedavülleriyle birlikte tapu kaydı ve çaplı krokisi celp edilmiştir.

Mahallinde fen ve emlak bilirkişiler marifetiyle keşif yapılmış, keşif sonrası bilirkişiler raporlarını ibraz etmişlerdir.

….

Tüm dosya kapsamı, mahallinde yapılan keşif ve ibraz olunan bilirkişi raporları ve yukarıda belirtilen yasal hükümler bir bütün olarak değerlendirildiğinde davalı vekalet yapmış olduğu işlemde satış bedelini ödendiğini ispatlayamadığından davayı kabul etmek gerekmiş ve aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.

HÜKÜM :Yukarıda açıklanan nedenlerle;

1- Davanın KABULÜ ile,

Dava konusu Muğla İli Fethiye İlçesi … Mahallesi Taşyaka Mevkiinde kain … ada .. numaralı parselde 1/6 arsa paylı ikinci kat .. numaralı bağımsız bölüme ilişkin davalı adına olan tapu kaydının iptali ile 1/4 hissenin hisse oranında davacı R… adına tapuya kayıt ve tesciline, kalan 3/4 hissenin davalı üzerinde bırakılmasına,

2-İİK.28 maddesi gereğince hüküm özetinin tapu müdürlüğüne gönderilmesine,

3-Alınması gereken 2.732,40 TL karar ve ilam harcından peşin alınan 683,10 TL nin mahsubundan sonra kalan 2.049,30 TL nin davalıdan tahsili ile hazineye gelir kaydına,

4-Davacı tarafından yapıldığı belgelenen 751,15 TL ilk dava gideri (başvurma harcı, peşin harç, vekalet harcı, tedbir harcı), 82,00 TL tebligat masrafı, 827,50 TL keşif ve bilirkişi ücreti, 3,85 TL posta masrafı olmak üzere toplam 1.664,50 TL yargılama giderinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

5-Davacı kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden hüküm tarihinde yürürlükte bulunan A.A.Ü.T.ne göre tayin ve takdir olunan 4.700,00 TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

Dair, davacı vekili ile davalı vekilinin yüzüne karşı kararın tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde mahkememize yada mahkememize gönderilmek üzere başka yer Asliye Hukuk Mahkemesine verilecek dilekçe ile Yargıtay’da temyizi kabil olmak üzere verilen karar açıkça

okunup usulen anlatıldı. 30/05/2014