T .C.

FETHİYE

…… ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

GEREKÇELİ KARAR

ESAS NO : 2001/…

KARAR NO : 2008/….

HAKİM : …..

KATİP : …..

DAVACI : ………….. LTD ŞTİ

[VEKİLİ] : Av. AHMET CAHİT OLGUN – Tuzla Mahallesi 520 Sokak No:22 Fethiye/ MUĞLA

DAVALI : …….LTD ŞTİ

[VEKİLLERİ] : Av. ……

 

DAVA : Alacak

DAVA TARİHİ : 12/06/2001

KARAR TARİHİ : 21/10/2008

Taraflar arasında mahkememizde görülmekte olan davanın yapılan açık yargılaması sonunda;

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

Davacı vekili, müvekkili şirketin Fethiye’de bulunan …… ünvanlı hastanenin sahibi olduğunu, diyaliz merkezinin anılan hastane binasında kurulup işletilmesi için davalı ile müvekkili arasında 15/10/1997 tarihli sözleşme imzalandığını, müvekkilinin hastane içindeki mevcut olan alt yapıyı kullanıma sunduğunu ve müvekkiline ait demirbaşlar ve karşı tarafın sağladığı makine ve techizat ile 1998 yılı mayıs ayında diyaliz merkezinin faaliyete geçtiğini, sözleşmenin 8.maddesi uyarınca diyaliz merkezinin işletmeye alınmasından ve davalı şirketin yaptığı yatırımın geri ödenmesinden sonra diyaliz merkezinin 40’ı müvekkili şirketin, 60’ı da davalıya ait olacak şekilde kar ve hisse devri, şirketin techizat ve makinalarının mülkiyetinin devrinin kararlaştırıldığını ve geri ödeme süresinin de en fazla iki yıl olarak belirlendiğini, 3.maddeye göre de diyaliz merkezinin her türlü idari ve mali yetki ve sorumluluğunun davalı şirkete ait olacağının belirlendiğini belirterek fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla Mayıs 2000 tarihinden dava tarihine kadar gerçekleşmiş 6000 YTL kar payının, diyaliz merkezinin faaliyete geçtiği mayıs 1998 tarihinden dava tarihine kadar 468 YTL yemek bedelinin, aynı tarihler arasında 1800 YTL elektrik bedelinin, aynı tarihler arasında 1200 YTL su bedelinin, aynı tarihler arasında 600 YTL telefon giderinin, aynı tarihler arasında 75 YTL ısınma bedelinin dava tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsilini talep etmiştir.

Davalı vekili, sözleşmeye göre ……. Mahkemelerinin yetkili olduğunu, müvekkilinin ikametgahının ….. olduğunu belirterek yetki itirazında bulunmuş; sözleşmede merkez kendisini amorti ettikten sonra davacıya kar payı ödemesinin uygun görüldüğünü, merkezin 01/09/2000 tarihinde kendisini amorti ettiğini ve net karın paylaşımının yasa gereği bilanço yılı sonunda ödeneceği hususunun davacıya bildirildiğini, davacının sözleşme ile yükümlendiği edimleri yerine getirmediğini, merkezin kullanıma açılması için gerekli oda ve malzemeleri sağlamadığını, sözleşmeye aykırı davranışları nedeniyle ortaklığa zarar verdiğini, merkezde çalışan personelin ihtiyaçlarını karşılamadığını, yemek verme, elektrik, su , ısınma, telefon giderlerinin davacı tarafa ait olduğunu, aksi takdirde ortaklığın kurulması yerine hastanenin merkeze ayrılan bölümünün kiralaması yolunun seçileceği, diyaliz merkezine ait olması gereken bölümlere hastane yönetimince el konulması, kullanılması konusunda zorluk çıkarılması nedeniyle müvekkilinin zarara uğradığını belirterek davacı tarafın istemlerinin reddine, fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla müvekkilinin 10.000 YTL kazanç kaybına ilişkin alacağın davacıdan tahsili istemi ile karşı dava açmıştır.

Davalı tarafın yetki itirazı süresinde bulunmadığından reddine karar verilmiştir. Taraflar arasında 15/10/1997 tarihli sözleşme mahkememizin 2001/…. – 2002/…. esas karar sayılı dava dosyası davalı tarafın ticari defterleri,diyaliz merkezinin faaliyete geçtiği tarihten itibaren dava tarihine kadar olan dönemi kapsar şekilde diyaliz merkezine yapılan hasta sevkleri, tedavi süreleri, yapılan ödeme kayıtları celbedilmiş, taraf tanıkları dinlenilmiş, mali müşavir bilirkişiden rapor alınmıştır. Mahkememize ait 2001/….. – 2002/….. esas karar sayılı dava dosyasının incelenmesinde davacının ve davalının bu davanın davacısı ve davalısı olduğu davanın cihazların teslimi ve alacak davası olup davalı tarafın dava konusu dört adet diyaliz cihazının ivaz ilavesine gerek kalmaksızın mülkiyetinin davacı tarafa devri için açılan davayı kabul etmesi karşısında davanın kabulüne karar verildiği anlaşılmıştır. Mali müşavir bilirkişinin 03/04/2008 havale tarihli raporunda dört adet diyaliz cihazının mülkiyetinin 40 hissesi karşılığı davacı tarafa devrine karar verilerek hisse devrinin yapıldığını, mayıs 2000 ila 13/06/2001 tarihleri arası davaya konu diyaliz merkezinin karının 68.028,52 YTL davacının 40 kar payının 27.211,40 YTL olup amortisman payı düşüldüğünde davacının net karının 13.316,17 YTL olduğu bildirilmiştir. Davacı vekili 04/06/2008 tarihli dilekçesi ile yemek, elektrik, su , telefon, ısınma giderlerine ilişkin taleplerinden feragat ettiklerini ve hesap bilirkişisi raporu uyarınca fazlaya ilişkin haklarını saklı tuttuklarından kar payına ilişkin talep sonucunu 13.316,17 YTL şeklinde ıslah ettiklerini bildirerek eksik harcı tamamlamıştır.

Tanık beyanları ve tüm dosya kapsamından davalı karşı davacının kazanç kaybına ilişkin iddialarının sabit olmadığı kanatine varılarak karşı davanın reddinedavacı tarafın iddiaları sabit görülerek feragat beyanı ıslah dilekçesi ve muhasebeci bilirkişi raporu doğrultusunda davacı tarafın davasının kabulüne dair aşağıdaki gibi hüküm kurulmuştur.

H Ü K Ü M : Yukarıda açıklanan nedenlerle,

Davacı …… Lmt Şirketi tarafından davalı ….. limitet şirketi aleyhine açılan kar payına ilişkin açılan davanın kabulüne,

13.316,17 YTL alacağın dava tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

Davacı tarafın dava dilekçesindeki 2 ila 6 nolu bentlerde yazılan taleplerine ilşkin davanın feragat nedeniyle reddine,

Davalı karşı davacı tarafından kazanç kaybina ilişkin açılmış olan karşı davanın reddine,

Alınması gereken 719,07 YTL karar ve ilam harcından peşin alınan 136,95 YTL harcın mahsubu ile bakiye 582,12 yTL harcın davalıdan alınarak hazineye gelir kaydına,

Karşı dava yönünden alınması gereken 14 YTL red harcının peşin alınan 135 YTL’den mahsubu ile fazla yatırılan 121 YTL harcın karar kesinleştiğinde ve istem halinde davalı karşı davacıya iadesine,

Karar tarihinde yürürlükte bulunan AAÜT uyarınca hesaplanan 1597 YTL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

Reddolunan miktar üzerinden hesaplanan 500 YTl vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalıya verilmesine,

Reddolunan karşı dava yönünden 1200 YTL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

Davacı tarafından yapılan ilk dava gideri 142,83 YTL, 11 davetiye gideri 32,50 YTL, bilirkişi ücreti 700 YTL olmak üzere toplam 875,33 YTL yargılama giderinin davanın kabul-red oranına göre (69-31) 603,97 YTL’sinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

Dair taraf vekillerinin yüzlerine karşı tebliğden itibaren 15 günlük Yargıtay temyiz yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı . 21/10/2008