T.C. FETHİYE (TÜRK MİLLETİ ADINA)

  1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

K A R A R ESAS NO: 2011/..

KARAR NO: 2012/..

HAKİM: …

KATİP: ..

DAVACI : …

VEKİLİ: Av. ..

DAVALI :…

VEKİLİ: Av.AHMET CAHİT OLGUN-Tuzla Mah.520 Sok.No:22 Fethiye/ MUĞLA

DAVA: Elatmanın Önlenmesi

DAVA TARİHİ: 03/02/2011

KARAR TARİHİ: 17/05/2012

İŞLEMDEN KALDIRILMA TARİHİ:09.02.2012 Mahkememizde görülmekte bulunan Elatmanın Önlenmesi davasının yapılan açık yargılamasının sonunda,

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ : Davacı tarafından davalı aleyhine açılan El Atmanın Önlenmesi davasının 09.02.2012 tarihli duruşmasında taraflarca takip edilmediği gerekçesiyle dosya işlemden kaldırılmıştır.

Deliller-Değerlendirme ve Kanaat :6100 Sayılı H.M.K’ nun 150/5. maddesi “İşlemden kaldırıldığı tarihten başlayarak üç ay içinde yenilenmeyen davalar açılmamış sayılır ve mahkemece kendiliğinden karar verilerek kayıt kapatılır.” hükmünü amirdir. Dava dosyası kapsamına göre,davanın işlemden kaldırıldığı tarihten itibaren üç ay içerisinde yenilenmediği anlaşıldığından,6100 Sayılı H.M.K’ nun 150/5. Maddesi uyarınca davanın açılmamış sayılmasına karar verilmesi gerektiği kanaatine varılmıştır.

H Ü K Ü M : Yukarıda açıklanan nedenlerle;

1-Davanın 6100 Sayılı HMK 150/5 maddesi uyarınca AÇILMAMIŞ SAYILMASINA,

2-Harç peşin alındığından yeniden alınmasına yer olmadığına, fazla yatan harcın karar kesinleştiğinde talep halinde davacıya iadesine,

3-Yapılan yargılama giderlerinin davacı üzerinde bırakılmasına.

4-Davalı kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden hüküm tarihinde yürürlükte bulunan A.A.Ü.T.’ne göre tayin ve takdir olunan 1.200,00 TL vekalet ücretinin davacıdan tahsili ile davalıya iadesine, Dair, tarafların yokluğunda, 15 günlük yasal süre içerisinde Yargıtay temyiz yolu açık olmak üzere karar verildi.17/05/2012