T.C.

FETHIYE

  1. ASLIYE HUKUK MAHKEMESI

GEREKÇELI KARAR

ESAS NO: 2006/…

KARAR NO: 2007/….

 

HAKIM: ….

KATIP: ….

 

DAVACI : S….

VEKILI: Av. AHMET CAHIT OLGUN – Tuzla Mahallesi 520 Sokak No:22/1Fethiye/ MUGLA

DAVALILAR : 1- B…

2- E…

3- G…

VEKILLERI: Av. …

Av. …

 

DAVA: Elatmanın Önlenmesi

DAVA TARIHI: 10/09/2004

KARAR TARIHI: 27/12/2007

Taraflar arasında mahkememizde görülmekte olan davanın yapılıp bitirilen açık yargılaması sonunda, dosya incelendi.

GEREGI DÜSÜNÜLDÜ:

Davacı vekili, müvekkiline ait … köyü … mevkiinde bulunan … ada .. ve … parsel no.lu tasınmaz, komsusu olan  .. ve .. parsel malikleri davalıların tasınmazlarına yaptıkları sera ve devamında sınıra çektikleri duvarın müvekkilinin tasınmazına tecavüzlü oldugunu belirterek

müdahalelerinin men’i ile seranın taskın kısmı ile duvarın kal’ine karar verilmesini karar verilmesini talep etmis,

Davalı E…  vekili red istemiyle savunmada bulunmus,

Diger davalılar tarafından takip edilmeyen yargılama sonunda mahkememizin 2004/226 esas, 2005/305 karar sayılı ile davanın kabulüne dair verilen hüküm, Yargıtay 1. H.D.sinin 2006/7241 esas, 9289 karar sayılı ilamı ile taraflara ait tasınmazların ifrazen geldigi kayıtların imar uygulaması sonucu olustugunu, 3194 Sayılı Imar Kanunun 18. maddesi ile getirilen özel hüküm dogrultusunda ayrılmaz parça olan yapı ile arz arasındaki hukuki iliskisi kesilmis bazı durumlarda yapı üzerinde bulundugu yerin malikinden baskasına bırakılarak imar parsellerinin olusturulabilicegiginin öngörüldügü, böylece yapı bedelleri ilgili parsel sahiplerince yapı sahibine ödenmedigi veya aralarında bu yönde bir anlasma yapılmadıgı, ya da ortaklıgın giderilmesi davası açılmadıgı sürece bu yapıların ömürlerini dolduruncaya kadar eski sahiplerine kullanma imkanının saglandıgını, bu durumda yapı sahibinin kusurlu sayılamaycagını, yeniden yapılacak kesif ile çekisme konusu yapıların imar uygulaması ile tecüvüzlü hale gelip gelmediginin saptanması sonucuna göre belirtilen ilkeler gözetilerek karar verilmesi gerekçesiyle bozulmustur.

Usul ve yasaya uygun bulunan bozma ilamına uyularak devam edilen yargılamada, Mahallinde icra edilen kesif akabinde alınan rapor ve krokisinde tasınmazların ve tecavüzlü kısımların konumunu belirleyen fen bilirkisi Durmus yılmaz, taskın yapıların davalılara ait … parsel

no.lu tasınmaz içinde yapıldıgını, bilahare 20.04.1998 tarihinde kesinlesip tescil edilen imar uygulaması ile mevcut parsellerin olustugunu belirtmistir.

Taskın yapıların imar uygulaması ile tecavüzlü hale geldigi anlasılmakla insaat bilirkisi tarafından tespit edilen 1.440,00 YTL. duvar bedeli ile ziraat bilirkisi tarafından düzenlenen 09.11.2007 tarihli nihai raporunda tespit edilen 4.323,35 YTL. taskın sera bedeli toplamı 5.763,34 YTL. davacı tarafından depo edilmis ve karar kesinlestiginde davalılara ödenmesi suretiyle davacının tasınmazına tecavüzlü olan kısımlara yönelik müdahalenin men’i ile taskın yapıların kal’ine karar verilmistir.

HÜKÜM: Yukarıda açıklanan nedenlerle;

Davanın KABULÜ ile Fethiye ilçesi …. mahallesi mevkiinde kain davacılar adına kayıtlı .. ada … ve … parsel sayılı tasınmazların fen bilirkisisi D….’ın 24.04.2007 tarihli raporunda A, B, C ve D olarak gösterilen toplam 75,49 M2.lik kısımlara davalıların müdahalesinin men’ine, aynı rapor ve krokide B ve A ile gösterilen seraların taskın kısmının ve aynı krokide 49,52 Metre uzunlugunda bulunan birket duvarın Kal’ine, 5763,34 YTL. mühimmat bedelinin karar kesinlestiginde davalılara verilmesine,

Harç pesin ve dava asamasında alındıgından yeniden alınmasına yer olmadıgına,

Davacının yapytıgı yargılama gideri olan bozmadan önce 328,90 YTL. ve bozmadan sonra 10 davetiye gideri: 40,00 YTL. bir kesif gideri:750,00 YTL. olmak üzere toplam 1.118,90 YTL. nin davalılardan tahsili ile davacıya verilmesine,

Davacı kendisini bir vekil ile temsil ettirdigi görüldügünden yürürlükteki A.A.Ü.T. geregince takdir ve hesap olunan 840,00 YTL. vekalet ücretinin davalılardan tahsili ile davacıya verilmesine,

Dair, yasa yolu açık olmak üzere davacı vekili ile davalı E… vekilinin yüzlerine karsı verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı.27/12/2007