T .C.

FETHİYE

  1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

K A R A R

ESAS NO : 2007 /…..

KARAR NO : 2008 / ……..

HAKİM : ……….

KATİP :……………

DAVACI -KARŞI DAVALI : ……..

[VEKİLİ] : Av. AHMET CAHİT OLGUN – Fethiye

DAVALILAR : 1- ………

2- ……..

DAVALI-KARŞI DAVACILAR : 3-……..

4-…….

VEKİLLERİ : AV. ………

DAVA : Elatmanın Önlenmesi

DAVA TARİHİ : 15/05/2007

KARAR TARİHİ : 22/10/2008

Taraflar arasındaki davanın mahkememizde yapılan açık yargılaması neticesinde dosya incelendi;

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

…………………

 

HÜKÜM: Yukarıda açıklanan gerekçelerle;

Davacı ……..’in davalılardan ….. ve ……..’ya açmış olduğu DAVALARIN KISMEN KABULÜ ile; Fethiye İlçesi, …..Köyünde …….. parselde davacıya ait bulunan taşınmaza 18.01.2008 tarihli fen bilirkişilerinin krokili raporunda “A” harfi ile kırmızı renkte gösterilen 23,54 m2 lik kısma, …… parsele ilişkin davalı ………. ve “B” harfi ile yeşil renkte gösterilen 26,25 m2 lik kısma, …….parsele ilişkin davalı …….. tarafından yapılan TECAVÜZLERİN MEN’İ ile “A” harfi ile kırmızı renkte gösterilen 23,54 m2 lik kısımda davalı …….. tarafından yapılan taş duvarın KAL’İ ne , Fazlaya ilişkin talebin REDDİNE,

Davacı Hasibe Sevim’in diğer davalılar …….. ve ……. hakkında açmış olduğu davaların ayrı ayrı REDDİNE,

Karşılık davacılar ………. ve ……..’nın tescile ilişkin karşılık davalı Hasibe Sevim aleyhine açmış oldukları davaların ayrı ayrı REDDİNE,

Ana dava yönünden;

Alınması gerekli 369,87 YTL harçtan peşin alınan 203,40 YTL harcın mahsubu ile bakiye 166,47 YTL nin davalılar …….. ve ……….’dan tahsiline,

Davacının yaptığı yargılama gideri olan dava açış gideri 218,70 YTL, beş davetiye gideri 20,00 YTL ve keşif ücreti 806,12 YTL olmak üzere toplam 1.044,82 YTL nin 474,97 YTL sinin davalılar …….. ve ……….’dan alınarak davacı …………..’e verilmesine, bakiye yargılama giderlerinin davacının üzerinde bırakılmasına,

Davacı …………in kendini vekil ile temsil ettirdiği görüldüğünden yürürlükteki AAÜT gereğince takdir ve hesap edilen 821,93 YTL vekalet ücretinin davalı-karşı davacılar ……….. ve ……….’dan alınarak davacı Hasibe ………..’e verilmesine,

Davalı- karşı davacılar ………. ve ………’nın kendini vekil ile temsil ettirdiği görüldüğünden yürürlükteki AAÜT gereğince takdir ve hesap edilen 500,00 YTL vekalet ücretinin davacı-karşı davalı ……..’den alınarak davalılar- karşı davacılar ……… ve ……….’ya verilmesine,

Karşı dava yönünden;

Peşin harcın mahsubu ile fazla yatırılan 80,50 YTL harcın verilen karar kesinleştiğinde talep halinde davacıya iadesine,

Yapılan yargılama giderlerinin karşı davacılar Mehmet Tuna ve Halil Tuna üzerinde bırakılmasına,

Davacı-karşı davalı ……….’in kendini vekil ile temsil ettirdiği görüldüğünden yürürlükteki AAÜT gereğince takdir ve hesap edilen 840,00 YTL vekalet ücretinin davalı-karşı davacılar ….. ve ……….’dan alınarak davacı …….’e verilmesine,

Dair; davacı vekili ve davalı vekilinin yüzüne karşı yasa yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı. 22/10/2008