T .C.

FETHİYE

  1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

DEĞİŞİK İŞ KARAR

ESAS NO : 2012/…… D.İş

KARAR NO : 2012/….

HAKİM :……..

KATİP : ……….

TALEP EDEN : ………….TİC.LTD.ŞTİ

VEKİLİ : AV. AHMET CAHİT OLGUN

KARŞI TARAF : HASIMSIZ

TALEP TARİHİ : 16/07/2012

KARAR TARİHİ : 16/07/2012

Tespit isteyen vekilinin mahkememize verdiği dilekçesi yukarıdaki Mahkememiz Değişik sırasına kaydedilip, dilekçesi incelendi.

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

Tespit isteyen vekili mahkememize sunduğu dilekçesinde özetle;16/06/2012 tarihli Ortaklar Kurulunun .. Karar sayılı kararı ile Türk Ticaret Kanununun 180 (E.T.T.K 152) maddesi uyarınca, Şirketin Limited Şirketten Anonim Şirkete, türünün dönüştürülmesine karar verilmiş, kararın uygulanabilmesi için Mahkememizden müvekkil Limited şirketin bilirkişi refakati ile öz sermayesinin tespit edilmesi istenilmiştir.

Talep gereği davacı işletme ile ilgili tespitin yapılması için bilirkişi refakati ile 16/07/2012 günü keşif yapılmış ve keşif neticesinde bilirkişi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir …… ve Fen Bilirkişisi …….’dan 30/07/2012 havale tarihli raporlar alınmıştır. Fen Bilirkişisi ……’ın dosyaya sunduğu raporunda; davacı işletmenin Muğla ili Fethiye İlçesi …… mahallesi ……. ada……. nolu ……….. m2 yüz ölçümünde arsa vasfında olduğunu, tespit istenilen parselin Fethiye Belediyesinin imar planına göre sağlık tesis alanında kalmakta olduğunu, ……… Tic. Ltd. Şti. adına ……. m2 yüz ölçümü ile tapuda kayıtlı olduğunu ve parsel içerisinde 3 katlı 1100 m2 alana sahip …… tesisi bulunduğunu bildirmiştir. Bilirkişi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir …….. dosyaya sunduğu raporunda; davacı işletmenin 31/05/2012 tarihli bilançosuna göre; firmanın öz varlığının (öz sermayesinin) 1.007.642,91 TL olduğunu bildirmiştir. Dosya kapsamına ve toplanan delillere uygun düzenlenen bu raporlar esas alınarak aşağıdaki hüküm kurulmuştur.

HÜKÜM: Yukarıda açıklanan gerekçelerle;

1-Talebin KABULÜNE, karara ekli, bilirkişi ……’un dosyaya sunduğu 30/07/2012 havale tarihli raporu esas alınarak, Fethiye Ticaret Sicili’nin ……. sicil numarasında kayıtlı, ………. Ltd. Şti’nin 31/05/2012 tarihi itibariyle, Öz Varlığının (Öz Sermayesinin) 1.007.642,91 TL olduğunun TESPİTİNE,

2-Harç peşin alındığından yeniden alınmasına yer olmadığına,

3-Masrafların davacı üzerinde bırakılmasına,

Dosya üzerinde yapılan inceleme sonucunda karar verildi. 16/07/20 12