T .C.

FETHİYE

… ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

GEREKÇELİ KARAR

ESAS NO : 2009/… Esas

KARAR NO : 2009/…

HAKİM : …..

KATİP : …….

DAVACI : .

[VEKİLİ] : Av. AHMET CAHİT OLGUN – Tuzla Mahallesi 520 Sokak No:22 Fethiye/ MUĞLA

DAVALI : ………..

VELİSİ : …………….

DAVA : Alacak (Bağıştan Dönme Kaynaklı)

DAVA TARİHİ : 27/04/2009

KARAR TARİHİ : 11/09/2009

Taraflar arasında mahkememizde görülmekte olan davanın yapılıp bitirilen açık yargılaması sonunda, dosya incelendi.

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

Davacı vekili, müvekkilinin velisi olduğu ….’ın ayrıldığı eşi olan …. ile olan evliliğinden meydana geldiğini, ….’ın boşandıktan sonra ….. ile evlendiğini, ondan da ….. isimli çocuklarının olduğunu, velisi olduğu …. adına ……. Bankasında bir hesap olduğunu, bu hesaba para yatırıldığını, ancak daha sonra bu paranın 6.575 TL.sını …..’ün kandırması ile …. adına açılan hesaba aktardığını, aktarılan paranın küçük …. açısından büyük bir para olduğunu, bu paranın tamamen hiçbir karşılığı olmayıp, tamamen ivazsız bir şekilde bağışlandığını, TMK.nun ….. Maddesi yollamasıyla ….. Maddesi uyarınca önemli …… demek olduğunu, bu nedenle müvekkilinin ……… virman talimatını imzalamak suretiyle tesis etmek durumunda kaldığını, yapılan işlemin TMK. Nunu gereğince ……. olduğunu, …….. ve küçük …..’in banka hesap durumunun virman tarihi olan 20/02/2009 tarihindeki getirilmesi bakımından küçük ……’ın hesabına aktarılan 6.575 TL.nin 20/02/2009 tarihinden tahsil tarihine kadar

Davalı velisi, davanın reddine karar verilmesini istemiştir.

Toplanan deliller ve tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde, …………….. davanın kabulüne dair aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.

HÜKÜM: Yukarıda açıklanan nedenlerle;

Davacının davasının KABULÜ ile, Davacı tarafından ……. bankası Fethiye Şubesindeki velisi bulunduğu küçük …..a ait ….. nolu hesaptan davalı ….. ın aynı banka şubesindeki …… nolu hesabına 6.575 TL aktarılmasına ilişkin 20.02.2009 tarihli hesaplar arası virman talimatı işleminin iptaline,

Davalının hesabına yatırılan …..TL nin birikmiş faiz ve nemaları ile birlikte küçük …..ın ….. nolu hesabına aktarılmasına, bu yönde ……. Bankasına yazı yazılmasına,

Alınması gerekli olan 355,05 TL. Harçtan peşin alınan88,80 TL. Harçın mahsubu ile bakiye 266,25 TL. Harcın davalıdan tahsili ile hazineye irad kaydına,

Davacının yaptığı yargılama gideri olan dava açış gideri 132,50 TL. Iki davetiye gideri: 10 TL. Olmak üzere 142,50 TL.nin davalıdan tahsili ile davacıya verilmesine,

Davacı kendisini bir vekil ile temsil ettirdiği anlaşıldığından yürürlükteki A.A.Ü.T. Gereğince takdir ve hesap olunan 789 TL. Vekalet ücretinin davalıdan tahsili ile davacıya verilmesine,

Dair, yasa yolu açık olmak üzere davacı asil ve vekilinin yüzlerine karşı verilen karar açıkça okunup, usulen anlatıldı. 11/09/2009