T.C.

FETHIYE

  1. ASLIYE HUKUK MAHKEMESI

GEREKÇELI KARAR

ESAS NO: 2007/…. Esas

KARAR NO: 2009/….

 

HAKIM:….

KATIP:….

 

DAVACI : A…

VEKILI: Av….

DAVALI : 1- F…

VEKILI: Av. …

DAVALI : 2- K….

VEKILI: Av. ….

DAVALI : 3- A…

VEKILI: Av. …

DAVALI : 4- E…

VEKILI: Av. AHMET CAHIT OLGUN – Akarca Mah Namık KemalCad No 2 Fethiye/ MUGLA

DAVALILAR : 5- M…

6- S….

DAVA: Istirdat

DAVA TARIHI: 13/03/2007

KARAR TARIHI: 26/01/2009

Taraflar arasında mahkememizde görülmekte olan davanın yapılıp bitirilen açık yargılaması

sonunda, dosya incelendi.

GEREGI DÜSÜNÜLDÜ:

Davacı vekili vasıtasıyla vermis oldugu dilekçesinde rızası dısında elinden çıkmıs bulunan … Bankası tarafından verilmis 4….. no.lu viza Gold kredi kartının davalılar tarafından degisik tarihlerde ve miktarlarda kullanılması sonucunda banka tarafından gönderilen hesap ekstrasında toplam borcun faizleri ile birlikte 2955,00 TL. Oldugunu ve bunu da kendisinin ödedigini,

ödemis oldugu bu bedelin davalılardan istirdat davası yoluyla geri alınmasını talep etmistir.

Davacı ….bank tarafından kendisine verilmis olan kredi kartının rızası dısında elinden çıktıgını, degisik miktarlar çekilmek suretiyle kullanıldıgını, banka tarafından gönderilen hesap ekstrasının faizleri ile birlikte ödeme yaparken herhangi bir itirazi bulunmaksızın dosyada yer alan dekont içeriklerinde belirtildigi sekilde davacı ilgili bankaya bu bedeli yatırmıstır.

 

Istirdat davası Icra Iflas kanununda düzenlenmis olup, normal bir eda davası niteliginde oldugundan icra takibi sırasında sebepsiz olarak iddia edilen paranın geri verilmesi bu dava konusunu teskil etmektedir. Istirdat davasının biri takip hukukuna, digeri maddi hukuka iliskin olmak üzere iki sartı bulunmaktadır. Istirdat davası açılması için ilk sart geri verilmesi istenen paranın icra takibi sırasında ödenmis olmasıdır, borçlunun ödeme emrine itiraz etmemesi veya itiraz etmis olmasına karsın itirazının kesin kaldırılması nedeniyle kesinlesmis olan icra takibi dolayısıyla, bu parayı gerek nakden, gerek mallarının haczedilip satılması suretiyle cebri icra tehdidi altında ödemek zorunda kalmıs olması gerekir. Istirdat davasının açılmasının ikinci sartı ise maddi hukuk bakımından

aslında borç olmadıgı bir parayı cebri icra tehdidi altında ödemek zorunda kalmıs olmasıdır. ( I.I.K.

72/VII,) Borçlar Kanunun 62. Maddesinin aksine burada davacı borçlu yalnız borçlu olmadıgı bir parayı ödemek zorunda kaldıgını ispat etmekle hükümlü, kendisini borçlu sanıp ödemis oldugunu ispat etmek zorunda degildir.

Istirdat davasının borç olmayan paranın tamamen ödendigi tarihten itibaren bir yıllık hak düsürücü süre içinde açılması gerekmektedir. (IIK. 72/VII.)

Dosya içeriğinden davacının rızası dasında elinden çıkmış olduğunu iddia ettiği Viza Gold kredi kartının başkaları tarafından(davalılar) kullanıldığının belirterek banka hesap ekstrasında bildirilen borç miktarının banka tarafından kendisine karsı yapılmış bir icra takibi altında olmaksızın ve herhangi bir itirazı kayıp da bulunmaksızın parayı bankaya ödemistir. Davacının banka tarafından kendisine yapılmıs olan herhangi bir icra takibi olmaması yanında IIK. 72/1-2 maddelerinde belirtilmis olan menfi tespit davası açma hakkının da bulundugu; ancak davacı tarafından bu hak kullanılmadıgı gibi belirtildigi sekilde herhangi bir takip yada kendileri tarafından belirtilen miktar çekincesiz olarak ödendiginden davacının istirdat davası açamayacagı, bu sartlarda ancak davalılar aleyhine yasal süresi içerisinde borçlar kanunun 62 ve devamı maddelerinde yeralan sebepsiz zenginlesme davası açma hakkı bulundugundan davanın reddine karar verilerek asagıdaki hüküm kurulmustur.

HÜKÜM: Yukarıda açıklanan nedenlerle;

Davacının davasının REDDINE,

Alınması gerekli olan 15,60 TL. Harçın pesin alınan 39,90 TL. Harçtan mahsubu ile fazla

yatırıldıgı anlasılan 24,30 TL. Harcın karar kesinlestiginde istek halinde davacıya iadesine,

Masrafların davacı üzerinde bırakılmasına,

Davalılar K…, A…, E…, …bank kendilerini birer vekil ile temsil ettirdigi anlasıldıgından yürürülükteki A.A.Ü.T. Geregince takdir ve hesap olunan 500,00’er TL. Vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalılara ayrı ayrı verilmesine,

Dair, yasa yolu açık olmak üzere taraf vekillerinin yüzlerine karsı verilen karar açıkça okunup

usulen anlatıldı.26/01/2009