T.C. FETHİYE AĞIR CEZA MAHKEMESİ

DURUŞMA ZAPTI

DOSYA NO: 2015/… Esas

DURUŞMA TARİHİ: ../../2015

CELSE NO: 4.

BAŞKAN: …

ÜYE: …

ÜYE: …

CUMHURİYET SAVCISI: …

KATİP: …

Belirli gün ve saatte celse açıldı. Sanık O… müdafii Av…., sanık Ş.. müdafii Av Osman Alper Olgun, sanık Ş… geldi, başka gelen olmadı, açık yargılamaya devam olundu,

Burdur E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu ile saat 15.55 itibariyle segbis bağlantısı kuruldu, sanık O…’nin hazır olduğu görüldü, bağsız olarak huzura alındı, İddia makamından varsa tevsi tahkikat talepleri, yoksa esas hakkındaki mütalaası soruldu,

İDDİA MAKAMI :Kovuşturmanın genişletilmesi talebimiz bulunmamaktadır esas hakkındaki mütalamızı bildireceğiz dedi

İDDİA MAKAMI ESAS HAKKINDAKİ MÜTALASINDA : 05/11/2015 tarihli mütalamızı aynen tekrar ederiz dedi.

İddia makamının 05/11/2015 tarihli esas hakkındaki mütalaası okundu,

Sanık O…’den mütalaya karşı ve esas hakkında son savunmaları soruldu: …. dedi.

 

Sanık müdafiinin talebi doğrultusunda sanık Ş…’den soruldu: Ben jandarmadaki ../../2010 tarihinde jandarmadaki ifademi okumadan imzaladım, ya imzalar gidersin yada nezarete alırız dediler, o yüzden bende okumadan imzalamak durumunda kaldım, olay günü O.. ile gezmeye gidelim dedik, eski takıldığımız yerlere gidelim dedik, o mevkiiye gittik, daha sonra 5 -10 dakika orada kaldık, birden jandarmalar geldi, ben ne olduğunu anlayamadım, daha sonra beni aldılar, yukarıya götürdüler, orada kenevir varmış, daha sonra karakola götürdüler, ben O.. ile kenevir olan gitmedim dedi.

 

Sanık Ş… müdafii Av Osman Alper Olgun’dan mütalaya karşı ve esas hakkında son savunmaları soruldu: Soruşturma T… hakkındaki ihbarla başlamıştır, ihbar jandarmanın santraline yapılmıştır, ihbardan sonra çok kısa sürede jandarma askerleri toplamış ve zirai bilirkişiyi çağırmış ve olay yerine gidebilmiştir, jandarma ile sanık O… arasındaki husumete ilişkin bir delildir, dosyada soyut ihbardan başka bir delil yoktur, sanık Ş..nin beyanı alınırken müdafii bulunmadığından hukuken değer verilemez, hukuka uygun delil niteliğinde değildir, olay yerinden elde edilen malzemelerde kadınların kullanabildiği malzeme elde edilmemiştir, tanık R… ve U… beyanlarında, T… ve O….ın kahvehanedeki görüşmelerini anlatmışlardır, sanığın beraatine karar verilmesini talep ediyoruz dedi.

 

Sanık O… müdafii Av….’dan mütalaya karşı ve esas hakkında son savunmaları soruldu: Sanık O…nin olay yerinden elde edilen malzemeler ile karşılaştırılan DNA sında olay yerinden sanık O…a ait bir eşya bulunamamıştır, kendisi sadece olay yerinin uzağında görülmüştür ve kesinleşmiş mahkumiyet kararları olması sebebiyle kaçmıştır, sanık T…in savunması alınmadığından biz sanık O… hakkında karar verilmemesini talep ediyoruz, bunun hukukta yeri yoktur, beraatine karar verilmesini talep ediyoruz dedi.

 

Duruşma salonunda hazır bulunanlardan ayrı ayrı tevsii tahkikat taleplerinin olup olmadıkları soruldu; Yoktur dediler,

Sanık O…’denson sözleri soruldu; Beraatimi talep ediyorum, bu dosyadan dolayı mağdur olmak istemiyorum, jandarma ile aramızdaki hasımlıktan dolayı başımıza bunlar geldi dedi.

Sanık Ş…’den son sözleri soruldu; Ben masumum, sadece gezmeye gittik, yapmadığım bir şeyle suçlanıyorum, çocuklarımın iki tanesi okuyor dedi.

 

Dosya incelendi; araştırılması gereken husus kalmadığından açık yargılamaya son verildi.

HÜKÜM : Gerekçesi ekli kararda açıklanacağı üzere;

 1. A) 1. Sanık O..’nin, ruhsatsız tabanca taşıdığı anlaşıldığından eylemine uyan 6136 sayılı yasanın 13/1 maddesi gereğince suçun işleniş biçimi, suçun işlendiği zaman ve yer, suç konusunun önem ve değeri, meydana gelen tehlikenin ağırlığı dikkate alınarak sanığın takdiren 1 yıl hapis ve 30 gün adli para cezası ile cezalandırılmasına,
 2. Sanığın suç sırasındaki ve sonrasındaki davranışları, adli sicil kaydı dikkate alındığında sanık hakkında takdiri indirim maddesinin uygulanması yönünde kanaat oluşmadığından sanığa verilen cezanın 5237 sayılı TCK’nın 62/1 maddesi gereğince indirilmesine yer olmadığına,
 3. Sanığa verilen adli para cezasının TCK’nun 52/2 maddesine göre sanığın ekonomik ve diğer şahsi halleri nazara alınarak günlüğünün 20,00-TL’den hesaplanarak 600,00-TL adli para cezası ile cezalandırılmasına,
 4. Sanığın adli sicil kaydı ve kişilik özellikleri göz önünde bulundurulduğunda yeniden suç işlemeyeceği yönünde kanaate varılmadığından hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına yer olmadığına,
 5. Sanığın kişiliğine, sosyal ve ekonomik durumuna, suçun işlenmesindeki özelliklere göre sanığa verilen hapis cezasının seçenek yaptırımlara çevrilmesine yer olmadığına,
 6. Sanığın adli sicil kaydı ve kişilik özellikleri dikkate alındığında tekrar suç işlemeyeceği yönünde mahkememizde kanaat oluşmadığından sanığa verilen cezanın ertelenmesine yer olmadığına,
 7. Sanık O…nin daha önce silinme koşulları gerçekleşmemiş tekerrüre esas alınması gereken kasıtlı bir suç işlediği Fethiye 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nin …/…/2007 gün, 2002/.. esas, 2007/.. karar sayılı, ../../2007 kesinleşme tarihli ilamından anlaşıldığından sanık hakkında TCK’nun 58. maddesi gereğince 2. kez mükerrirlere özgü infaz rejiminin ve cezanın infazından sonra denetimli serbestlik tedbirinin uygulanmasına,
 8. Sanığın 5237 sayılı TCK’nun 53. maddesinin 1. fıkrası gereğince, kasten işlemiş olduğu suçtan dolayı hapis cezasına mahkûmiyetin kanuni sonucu olarak; a) Sürekli, süreli veya geçici bir kamu görevinin üstlenilmesinden; bu kapsamda, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliğinden veya Devlet, il, belediye, köy veya bunların denetim ve gözetimi altında bulunan kurum ve kuruluşlarca verilen, atamaya veya seçime tâbi bütün memuriyet ve hizmetlerde istihdam edilmekten,
 9. b) Seçme ve seçilme ehliyetinden ve diğer siyasî hakları kullanmaktan,
 10. c) Velayet hakkından; vesayet veya kayyımlığa ait bir hizmette bulunmaktan,
 11. d) Vakıf, dernek, sendika, şirket, kooperatif ve siyasî parti tüzel kişiliklerinin yöneticisi veya denetçisi olmaktan,
 12. e) Bir kamu kurumunun veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşunun iznine tâbi bir meslek veya sanatı, kendi sorumluluğu altında serbest meslek erbabı veya tacir olarak icra etmekten, 5237 sayılı TCK’nun 53/1-c maddesindeki haklardan, kendi alt soyu yönünden koşullu salıverilme tarihine, kendi alt soyu dışındakiler bakımından ise cezanın infazı tamamlanıncaya kadar, diğer bentlerinde yazılı haklardan cezanın infazı tamamlanıncaya kadar yoksun bırakılmasına,
 13. B) 1. Sanık O…’nin, esrar elde etmek amacıyla kenevir ektiği ve yetiştirdiği anlaşıldığından eylemine uyan 2313 sayılı kanunun 6545 sayılı kanun ile değiştirilmeden önceki 23/5,1.cümle maddesi gereğince suçun işleniş biçimi, hint kenevirlerinin sayısı, elde edilebilecek esrar miktarı nazara alınarak takdiren teşdiden 4 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına,
 14. Sanık O…’nin adli sicil kaydı dikkate alındığında sanık hakkında takdiri indirim maddesinin uygulanması yönünde kanaat oluşmadığından sanığa verilen cezanın 5237 sayılı TCK’nın 62/1 maddesi gereğince indirilmesine yer olmadığına ve neticeten 4 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına,
 15. Sanık O…’nin daha önce silinme koşulları gerçekleşmemiş tekerrüre esas alınması gereken kasıtlı bir suç işlediği Fethiye 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nin ../../2007 gün, 2002/… esas, 2007/.. karar sayılı, ../../2007 kesinleşme tarihli ilamından anlaşıldığından sanık hakkında TCK’nun 58. maddesi gereğince 2. kez mükerrirlere özgü infaz rejiminin ve cezanın infazından sonra denetimli serbestlik tedbirinin uygulanmasına,
 16. Sanığın 237 sayılı TCK’nun 53. maddesinin 1. fıkrası gereğince, kasten işlemiş olduğu suçtan dolayı hapis cezasına mahkûmiyetin kanuni sonucu olarak;
 17. a) Sürekli, süreli veya geçici bir kamu görevinin üstlenilmesinden; bu kapsamda, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliğinden veya Devlet, il, belediye, köy veya bunların denetim ve gözetimi altında bulunan kurum ve kuruluşlarca verilen, atamaya veya seçime tâbi bütün memuriyet ve hizmetlerde istihdam edilmekten,
 18. b) Seçme ve seçilme ehliyetinden ve diğer siyasî hakları kullanmaktan,
 19. c) Velayet hakkından; vesayet veya kayyımlığa ait bir hizmette bulunmaktan,
 20. d) Vakıf, dernek, sendika, şirket, kooperatif ve siyasî parti tüzel kişiliklerinin yöneticisi veya denetçisi olmaktan,
 21. e) Bir kamu kurumunun veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşunun iznine tâbi bir meslek veya sanatı, kendi sorumluluğu altında serbest meslek erbabı veya tacir olarak icra etmekten, 5237 sayılı TCK’nun 53/1-c maddesindeki haklardan, kendi alt soyu yönünden koşullu salıverilme tarihine, kendi alt soyu dışındakiler bakımından ise cezanın infazı tamamlanıncaya kadar, diğer bentlerinde yazılı haklardan cezanın infazı tamamlanıncaya kadar yoksun bırakılmasına,

 

 1. C) Sanık Ş…’ün kolluk görevlilerine ilk anda yakalandıkları yere sanık O… ile ilk kez geldiğine ilişkin savunmasının aksininin ispatlanamadığı, hint kenevirlerinin yetiştirildiği alanda kadınların kullandığı herhangi bir malzemenin bulunmadığı anlaşıldığından ve sanık Ş… yönünden mahkumiyete yetecek derecede vicdani kanaat oluşmadığından sanık Ş…’ün hint keneviri yetiştirmek suçundan CMK nın 223/2-e maddesi gereğince BERAATİNE,

 

 1. D) Fethiye adli emanetinin 2010/… sırasına kayıtlı 3 adet sigara izmaritinin dosyada delil olarak saklanmasına, Fethiye adli emanetinin 2010/.. sırasında kayıtlı 3 kök hint keneviri bitkisinin TCK’nın 54/4 maddesi gereğince müsaderesine, Fethiye adli emanetinin 2010/… sırasında kayıtlı 9 mm çaplı yerli el yapımı 2200 nolu tabancanın TCK nın 54/4 maddesi uyarınca müsaderesine,
 2. E) ( 84,00 TL ) 10 adet tebligat giderinden ibaret yargılama giderinin sanık O….’den tahsiline,

Dair, sanıklar ve sanıklar müdafiilerinin yüzlerine karşı, tefhim tarihinden itibaren 1 hafta içinde mahkememize ya da mahkememize gönderilmek üzere en yakın ceza mahkemesine, hakime onaylatılarak verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşuluyla zabıt katibine beyanda bulunmak ve hakime onaylatılmak ayrıca başka suçtan hükümlü bulunan sanık yönünden CMK nın 263. Maddesi gereğince hükümlü bulunduğu ceza infaz kurumu ve tutukevi müdürüne dilekçe vermek veya tutanağa bağlanmak üzere beyanda bulunmak suretiyle, Yargıtay’a temyiz yolu açık olmak üzere, iddia makamının mütalaasına kısmen uygun, kısmen aykırı olarak oybirliği ile verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı.19/11/2015