T.C.

MUĞLA

  1. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

BERAAT

DOSYA NO: 2017/…

KARAR NO       : 2018/…

C.SAVCILIĞI ESAS NO  : 2017/…

 

GEREKÇELİ KARAR

T Ü R K   M İ L L E T İ   A D I N A

 

BAŞKAN           :…

ÜYE      :..

ÜYE      :…

  1. SAVCISI :…

KATİP   :…

 

DAVACI           : K.H.

SANIK  : A…  Mesleği: Polis memuru.

MÜDAFİİ          : Av. OSMAN ALPER OLGUN, Tuzla Mahallesi 520.Sokak No:22 48300 Fethiye/ MUĞLA

SUÇ      : Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma

SUÇ TARİHİ ve YERİ     : ../05/2017 – MUĞLA/FETHİYE

GÖZALTI BİLGİSİ          : ../05/2017-…/05/2017

ADLİ KONTROL BİLGİSİ              :../05/2017

 

KARAR TARİHİ : ../09/2018

 

Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında Mahkememize kamu davası açılmış olmakla, yapılan yargılama sonunda, dosya incelendi.

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

I-) İDDİA:

a-) İddianame:  Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ../09/2017 tarih ve 2017/.. soruşurma, 2017/… Esas, 2017/.. İdd. sayılı iddianamesiyle; sanık A..’nın üzerine atılı Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçunu işlediğinden bahisle eylemine uyan 5237 Sayılı TCK 314/2, 3713 Sayılı TMK 5/1 ve 5237 Sayılı TCK 53, 58/9, 63 maddeleri uyarınca cezalandırılması istemi ile mahkememizde kamu davası açılmıştır.

b-) Cumhuriyet Savcısı Esas Hakkındaki Mütalaasında: Sanık hakkında FETÖ/PDY (Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması) Silâhlı Terör Örgütü Üyesi Olma suçundan kamu davası açılmış ise de; ….  bu nedenlerle üzerine atılı suçu işlediğine dair cezalandırılmasına yeter her türlü şüpheden uzak kesin ve inandırıcı delil elde edilemediğinden sanığın üzerine atılı suçtan CMK’nun 223/2-e maddesi gereğince beraatine karar verilmesi kamu adına talep ve mütalaa talep ve mütalaa etmiştir.

II-) SAVUNMA:

Sanık A… Savunmasında: “…. “Beraatimi talep ediyorum” şeklinde savunmada bulunmuştur.

Sanık müdafii Av. Osman Alper Olgun savunmasında: “… Önceki savunmalarımızı tekrar ediyoruz. Mütalaaya bir diyeceğimiz yoktur. Sanığın beraatine karar verilmesini talep ediyoruz” şeklinde savunmada bulunmuştur.

III-) DELİLLER:

A-Yazılı Deliller;

-Sanığa ait  nüfus ve adli sicil kayıtları,

-Fetö/PDY’ye ilişkin tanzim olunan bilgi notları,

-Emniyet Müdürlüğü’nden gelen müzekkere cevapları,

-Kolluk görevlilerince tutulan tutanaklar,

-Kurumlardan alınan cevabi yazılar,

-Soruşturma aşamasında dosyaya getirtilen belgeler.

-Veri inceleme raporu

-Bankalardan gelen müzekkere cevapları

B-Sözlü Deliller;

Tanık … Beyanında: ”…” şeklinde beyanda bulunmuştur.

Tanık … Beyanında: “…” şeklinde beyanda bulunmuştur.

Tanık … Beyanında: ”…” şeklinde beyanda bulunmuştur.

IV-) DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE KABUL:

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen iddianame ile sanık A.. hakkında FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Emniyet Mahrem Yapılanmasında yer aldığı, örgüt liderinin talimatı üzerine örgüte ait Bank Asya isimli bankada bulunan hesabına para yatırdığı, örgütün sohbet toplantılarına katıldığı ve himmet verdiğinden bahisle, Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçundan TCK’nın 314/2 maddesi uyarınca cezalandırılması istemiyle mahkememize kamu davası açılmıştır.

Sanık aşamalarda yapmış olduğu savunmalarda, … beyan etmiştir.

Sanığın üzerine atılı “Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma” suçunun ancak söz konusu örgütün gerçek niteliğinin bilinerek örgütle mensubiyet bağının kurulması veya daha önce kurulmuş mensubiyet bağının örgütün gerçek yapısı öğrenildikten sonra da devam ettirilmesi halinde oluşacağı,

Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 2017/16 E ve 2017/370 K sayılı ilamında da belirtildiği üzere  kendini hizmet olarak tanımlayan Fetö/PDY’nin dini paravan olarak kullandığı ve uzunca bir dönem terör örgütü niteliğinin kamuoyunca bilinmediği,

Yargıtay 16. Ceza Dairesinin 22.03.2018 gün   2017/4047 Esas ve 2018/932 K  sayılı ilamında “Kuruluş, amaç, örgüt yapılanması ve faaliyet yöntemleri Dairemizin 2015/3 E. sayılı kararında anlatılan ve nihai amacı, devletin Anayasal nizamını cebir ve şiddet kullanarak değiştirmek olduğu anlaşılan FETÖ/PDY terör örgütünün başlangıçta bir ahlak ve eğitim hareketi olarak ortaya çıkması ve toplumun her katmanının büyük bir kesimince de böyle algılanması, amaca ulaşmak için her yolu mübah gören fakat sözde meşruiyetini sivil alanda dinden, kamusal alanda ise hukuktan aldığı izlenimi vermek için yeterli güce ulaşıncaya kadar alenen kriminalize olmamaya özen göstermesi gerçeği nazara alındığında; örgütün kurucusu, yöneticileri ve örgüt hiyerarşisinde üçüncü veya daha yukarı katmanlarda yer alan mensuplarının zaman sınırlaması olmaksızın örgütün nihai amacından haberdar oldukları yönünde kuşku bulunmamakta ise de, bir ve ikinci katmanlarda yer alanlar açısından; devletin her kurumuna sızan mensupları vasıtasıyla kişi ve kurumlara yönelik, örgütün gerçek yüzünü ortaya koyan operasyonlara başlandığı, bu yapının kamuoyu ve medya tarafından tartışılır hale geldiği, üst düzey hükümet yetkilileri ve kamu görevlileri tarafından yapılan açıklamalarda “paralel yapı” veya “terör örgütü” olduğuna ilişkin tespitler ve uyarıların yapıldığı, Milli Güvenlik Kurulu tarafından da aynı değerlendirmelerin paylaşıldığı süreçten önce icra edilen faaliyetlerin, nitelik, içerik ve mahiyeti itibariyle silahlı terör örgütünün amacına hizmet ettiğinin somut delil ve olgularla ortaya konulmadıkça örgütsel faaliyet kapsamında kabul edilemeyeceği” belirtilerek söz konusu örgütün gerçek yapısının kamuoyunca bilindiği süreçten önce gerçekleştirilen eylemlerin özellikle örgütün gerçek yapısını bilmediği kabul edilen 1. ve 2. tabakada yer alan kişiler için suç unsuru olarak değerlendirilemeyeceğinin kabul edildiği,

Sanığın örgüte ait Bank Asya’daki hesabını açma tarihinin, örgüt liderinin talimat tarihiyle uyumlu olacak şekilde ../01/2014 tarihi olmasına karşın, … sanığın savunmasını doğruladığı;

….

… sanığın  atılı suçu işlediğine ilişkin dosyaya yansıyan başkaca bir bilgi, belge veya beyan da bulunmadığı  dikkate alındığında, sanık A…’nın  üzerine atılı “Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma” suçunu işlediğinin sabit olmaması nedeniyle 5271 sayılı CMK’nın 223/2-e maddesi uyarıca  beraatine  karar vermek gerekmiş ve aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.

HÜKÜM : Gerekçesi yukarıda izah edildiği üzere;

1-Sanık A…’nın üzerine atılı “Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma” suçunu işlediğinin sabit olmaması nedeniyle CMK 223/2-e maddesi uyarınca BERAATİNE,

2-CMK 141/2 maddesi uyarınca gözaltında ve tutuklulukta geçirdiği süreler için tazminat hakkının bulunduğunun sanığa ihtarına (ihtar edildi), karar kesinleştiğinde bir örneğinin sanığa ve müdafiine tebliğine,

3-Karar kesinleştiğinde bir örneğinin sanığın çalıştığı kuruma gönderilmesine,

4-Beraat eden sanık kendisini vekaletnameli müdafi ile temsil ettirdiğinden CMK 327/2 maddesi gereği AAÜT uyarınca belirlenen 4.360 TL vekalet ücretinin hazineden alınarak sanığa verilmesine,

5-Yargılama giderlerinin kamu üzerinde bırakılmasına,

Dair, sanık A… ve müdafiinin yüzüne karşı, Cumhuriyet savcısı Nevzat Bulut’un katılımıyla, isteme uygun olarak, tefhim tarihinden itibaren 7 gün içerisinde mahkememize veya mahkememize gönderilmek üzere başka bir yer ağır ceza mahkemesine (ağır ceza mahkemesi olmayan yerde asliye ceza mahkemesine) verilecek dilekçe ile yahut zabıt katibine yapılacak beyanın zapta geçirilmesi sureti ile İstinaf kanun yolu açık olmak üzere oy birliği ile karar verildi, karar açıkça okunup usulen anlatıldı. ../09/2018