T .C. 

FETHİYE 

AĞIR CEZA MAHKEMESİ

TÜRK MİLLETİ ADINA

DOSYA NO : 2007/…..

KARAR NO : 2009/….

[C.SAVCILIĞI][ ][ESAS][ ][NO] : 2007/…..

BAŞKAN : ……

ÜYE : ……

ÜYE : …..

  1. SAVCISI : …….

KATİP : …….

DAVACI : K.H.

MAĞDUR : …..

MAĞDUR : ……

[SANIK] : A……..

MÜDAFİİ : Av. AHMET CAHİT OLGUN, Akarca Mah Namık Kemal Cad No 4 Fethiye/ MUĞLA

SUÇ : Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı suçuna teşebbüs

SUÇ TARİHİ : 12/09/2006

TUTUKLAMA TARİHİ : 06.02.2007

TAHLİYE TARİHİ : 27.06.2007

SUÇ YERİ : Fethiye İlçesi

KARAR TARİHİ : 25/12/2009

Yukarıda açık kimliği yazılı sanıklar hakkında mahkememizde yapılan yargılama sonunda:

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ :

İDDİA :

………… ve sanığın üzerine atılı suçu işlediğinden bahisle TCK nun 103/1-2-3,35,53/1,63 maddeleri gereğince cezalandırılmasına karar verilmesi talep edilmiştir.

SAVUNMA :

Sanık A…..  mahkememizde alınan savunmasında , ….. söylemiştir.

DELİLLER :

………

İDDİA MAKAMININ MÜTALAASI :

İddia makamı esas hakkındaki mütalasında özetle,yapılan yargılama toplanan deliller ile tüm dosya kapsamında sanığın üzerine atılı suçu işlediği anlaşılmakla,sanığın üzerine atılı suçtan eylemine uyan TCK nun 103/2,3,385,53/1 maddeleri gereğince cezalandırılmasına,sanığın tutuklulukta ve gözaltında geçirdiği sürelerinin cezasından indirilmesine karar verilmesini talep etmiştir.

GEREKÇE VE KABUL :

………

H Ü K Ü M : Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere ,

1-Sanık A……nun sübuta eren organ sokmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı suçuna teşebbüs suçundan eylemine uyan 5237 sayılı TCK nun 103/2 maddesi gereğince, suçun işleniş şekli, suçun işlendiği zaman ve yer, dosya kapsamı nazara alındığında sanığın suç kastının yoğunluğu ile suç sebep ve saikleri nazara alındığında, sanığın taktiren ve teşdiden 10 YIL HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

Sanık bu suçu yeğenine karşı işlediğinden sanığa verilen ceza 5237 sayılı TCK nun 103/3 maddesi gereğince yarı oranında arttırılarak, sanığın 15 YIL HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

Unsurları bulunmadığından sanığa verilen cezada 5237 sayılı TCK nun 103/6 maddesi gereğince arttırım yapılmasına yer olmadığına,

Sanığın eylemi teşebbüs aşamasında kaldığından, meydana gelen zarar ve tehlikenin ağırlığıda nazara alınarak sanığa verilen ceza taktiren 5237 sayılı TCK nun 35/2 maddesi gereğince taktiren 3/4 oranında indirilerek sanığın 3 YIL 9 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

Dosya kapsamı ve yargılama safahatından edinilen kanaat, sanığın suç sonrası ve yargılama sürecindeki davranışları ile mükerrir sayılmasada sabıkalı olan sanığın kişilik özellikleri nazara alınarak, taktiri indirim sebeplerinin varlığı nedeni ile sanığa verilen cezada indirim yapılmasını gerektirir herhangi bir husus bulunmadığından, sanığa verilen cezada 5237 sayılı TCK nun 62/1 maddesi gereğince indirim yapılmasına taktiren yer olmadığına,

2-Sanığa verilen hapis cezasının süresi nazara alınarak, unsurları bulunmadığından sanık hakkında 5271 sayılı CMK nun 231, 5237 sayılı TCK nun 50 ve 51 maddelerinin uygulanmasına yer olmadığına,

3- Sanığın mahkum olduğu hapis cezasının kanuni sonucu olarak, hakkında 5237 sayılı TCK nın 53/1-2 fıkraları ile 3 fıkra 1 cümlesinin uygulanmasına ,

4- 5237 Sayılı TCK.nun 63/1 maddesi gereğince hüküm kesinleşmeden önce gerçekleşen ve şahsi hürriyeti sınırlama sonucu doğuran bütün haller nedeniyle geçirilmiş sürelerin hükmolunan hapis cezasından indirilmesine,

5-Yargılama sırasında yapılan 2 Adli Tıp Faturası karşılığı 103 TL, bilirkişi ücreti 75 TL, 8 TL çağrı gideri ile 2 TL posta giderinden oluşan toplam 188 TL yargılama giderinin sanıktan tahsiline,

Dair sanık ve müdafiinin yüzüne karşı, mağdurun yokluğunda, C.Savcısı huzuru ile mütalaya uygun olarak kararın tefhim tarihinden itibaren mahkememize verilecek dilekçe veya zabıt katibine müracaatla tutulacak tutanak ile birlikte bir hafta içerisinde Yargıtay ‘da temyiz yolu açık olmak üzere oy birliği ile verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı 25/12/2009