T.C.
FETHİYE
AĞIR CEZA MAHKEMESİ
DEĞİŞİK İŞ KARAR
DEĞİŞİK İŞ NO : 2017/… D.İş

BAŞKAN : …
ÜYE : …
ÜYE : …
KATİP : …

Fethiye 5. Asliye Ceza Mahkemesinin ../07/2017 tarih 2015/… Esas 2017/..sayılı ek kararına sanık … vekili Av. Osman Alper Olgun tarafından itiraz edildiği ve itiraz yerinde görülmediğinden dava dosyası mahkememize gönderilmekle mahkememiz değişik iş defterine kaydı yapıldı.
Cumhuriyet savcısının yazılı mütalaası alındı.
GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ
Sanık … hakkında Fethiye 5. Asliye Ceza Mahkemesinin 2015/… Esas 2017/… Karar sayılı ilamıyla üzerine atılı kişiyi hürriyetinden yoksun kılma (TCK 109/1) suçundan beraatine, tehdit ( TCK 106/1-1) suçundan ise mahkumiyetine karar verildiği, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 15. Ceza Dairesinin 2017/… Esas 2017/… Karar sayılı ilamı ile her iki suç bakımından esastan red kararı verilerek mahkeme kararının kesinleştiği, sanığın üzerine atılı kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan beraat hükmünün kesinleşmesi karşısında uzlaştırmanın uygulanabilmesi açısından CMK’nın 253/3.maddesinin şartının bu aşamada geçerli olmayacağı, dolayısıyla 6763 Sayılı Yasayla değişik CMK’nın 253.maddesinde TCK’nın 106/1-1.cümle kapsamındaki tehdit suçunun uzlaştırmaya tabi olması nedeniyle CMK’nın 254.maddesindeki usullere göre uzlaştırma işleminin yapılması için dosyanın uzlaştırma bürosuna gönderilmesi gerektiği anlaşılmakla sanık … müdafii tarafından yapılan ve yerinde görülen itirazın kabulü ile Fethiye 5. Asliye Ceza Mahkemesinin …/07/2017 tarih 2015/…Esas 2017/… sayılı ek kararının kaldırılmasına karar vermek gerekmiştir.
K A R A R  : Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;
1.Sanık …müdafii Av. Osman Alper Olgun tarafından Fethiye 5. Asliye Ceza Mahkemesinin ../07/2017 tarih 2015/.. Esas 2017/.. sayılı ek karara yapılan itirazın kabulüne,
2.Fethiye 5. Asliye Ceza Mahkemesinin ../07/2017 tarih 2015/… Esas 2017/..sayılı ek kararın kaldırılmasına,
3.Kararın mahallince itiraz edene tebliğine ve dosyanın gereği için mahkemesine  gönderilmesine,
Dair, C. Savcısının mütalaasına uygun ve kesin olmak üzere dosya üzerinde yapılan inceleme sonucunda oy birliği ile  karar verildi. 02/08/2017