T.C. FETHİYE AĞIR CEZA MAHKEMESİ

 

DURUŞMA ZAPTI

DOSYA NO: 2014/… Esas

DURUŞMA TARİHİ: ../12/2016

CELSE NO: 11.

 

BAŞKAN: …

ÜYE     : …

ÜYE     : …

CUMHURİYET SAVCISI           : ..

KATİP  : ..

Belirli gün ve saatte celse açıldı.

Mağdur sanık U.. müdafii Av. Osman Alper Olgun geldi başka gelen olmadı, açık yargılamaya  devam olundu,

Heyet değişikliği nedeniyle eski zabıtlar okundu,

Müşteki Sanık D..’ın beyanının alınması için yazılan yurt dışı talimata cevap verilmediği görüldü,

İDDİA MAKAMINDAN SORULDU: Yargılamanın gelmiş olduğu safha, yazılan talimatın uzun süredir cevap verilmemesi, müşteki sanık D..’nın daha önce ifadesine başvurulmuş olması hususları nazara alınmak suretiyle bu aşamada müşteki sanık D..’nın ifadesinin alınmasından vazgeçilmesine karar verilmesi kamu adına talep ve mütala olunur dedi.

Mağdur sanık U… müdafiinden soruldu:  Müşteki sanık D…’nın kolluk aşamasında müdafiisiz beyanı alınmış olup bu nedenle kendisinin mutlaka beyanının alınmış olması gerekmektedir dedi.

  1. G.D.: Müşteki sanık D… hakkında sanık U…’nın kovuşturma aşamasında şikayetinden vazgeçmiş olması, müşteki sanık D…’nın soruşturma aşamasında beyanının alınmış oluşu, dosyadaki mevcut delil durumu ve yargılamanın geldiği aşama ve ayrıca müşteki sanığın yurt dışında bulunması talimata uzun süredir cevap verilmemiş oluşu dikkate alınarak yargılamanın uzamaması için müşteki sanık D…’nın beyanının alınmasından vazgeçilmesine ve soruşturma beyanının okunulması ile yetinilmesine oy birliğiyle karar verildi, tefhimle açık yargılamaya devam olundu.

Müşteki sanık D…’nın ../07/2013 tarihli soruşturma beyanı okundu,

İDDİA MAKAMINDAN SORULDU: Beyana bir diyeceğimiz yoktur dedi.

Mağdur sanık U… müdafii Av Osman Alper Olgun’dan soruldu: Dosyada iki tane rapor vardır, bunlardan birisi vajinal inceleme raporudur, burada sanığa ait herhangi bir bulgu tespit edilememiştir, diğer rapor ise mağdurun çamaşırına ait rapordur, burada sanığa ait bulgu tespit edilmiştir, biz baştan beri mağdur sanık D..’nın üzerinde kısa bir şort olduğunu, bu şortun altından iç çamaşırının dışarı doğru taştığını, müvekkilimizin de müşteki sanık D…yı  kucakladığı sırada vücut terinin bulaşmış olduğunu tespit edilen bu bulgunun da vücut sıvısı olduğunu söylemiştik, bu rapor savunmamızı doğrulamaktadır, yurt dışından gelen fotoğraflarda savunmamızı doğrulamaktadır,  müvekkilim ile  müşteki sanık D…nın olay gecesi yatmakta oldukları yer U şeklinde bir locadır,  müvekkilim üst tarafta bulunan divanda müşteki sanık D…’dan farklı bir yerde yatmakta olup o sırada çalan telefon alarmını susturmak için uzandığında müşteki sanık D… kendisine tecavüz edileceğini sanarak tepki göstermiştir, olayın oluşu bu şekildedir, biz müşteki sanığın bu nedenle beyanının alınması gerektiğini düşünüyoruz dedi.

İddia makamından varsa tevsi tahkikat talepleri, yoksa esas hakkındaki mütalaası soruldu,

İDDİA MAKAMI :  Kovuşturmanın genişletilmesi talebimiz bulunmamaktadır esas hakkındaki mütalamızı bildireceğiz dedi,

İDDİA MAKAMI ESAS HAKKINDAKİ MÜTALASINDA :  Olay tarihinden önce müşteki sanık D..’nın yanında bulunan bayan arkadaşı ile birlikte … Bar isimli bara gittikleri burada birlikte alkol alarak müşteki sanık U.. ve … isimli şahısla tanışıp sohbet ettikleri, gecenin ilerleyen saatlerinde D…’nın kalacak yerleri olmadığını söylemesi üzerine müşteki sanık U…’un barda kalabilecekleri yönünde teklifte bulunması üzerine barda bulunan minderlerden yere yatak yapmak suretiyle 4 kişinin bu şekilde barda kaldıkları ve sabah saatlerinde müşteki sanık U…’un, müşteki sanık D…’nın kendisine sarılmış vaziyette arkasında olduğu ve cinsel organının müşteki sanık D…’nın cinsel organına rızası hilafına soktuğu ve bu durumu fark eden D…’nın ilk etapta barın dışarısına çıktığı ve sonrasında bara tekrar dönmek suretiyle müşteki sanık U…’a yumruk atmak şeklinde etkili eylemde bulunduğundan bahisle haklarında cinsel saldırı ve basit yaralama suçlarından dava açılmış ise de;

 

 

Yapılan soruşturma ve kovuşturma neticesinde müşteki sanık D… hakkında tanzim edilen ../07/2013 tarihli doktor raporunda dış genital organlarında her hangi bir darp cebir izinin bulunmadığının, genital muayenesinde eski yırtık mevcut olduğunun, yapılan vajinal yıkamada canlı cansız sperme rastlanmadığının belirtildiği, her ne kadar müşteki sanık D…’nın iç çamaşırından elde edilen vücut sıvısı örneği ile müşteki sanık U…’dan alınan biyolojik örneklerin birbiri ile uyumlu olduğu belirtilmiş ise de, dosya kapsamında ifadeleri bulunan müşteki sanıkların ve tanıkların alınan beyanlarında olay tarihinde havanın sıcak olması sebebi ile terlediklerini, birlikte eğlendiklerini, alkolün etkisi ile uyuya kalan D…’nın  sanık tarafından kucağına alınmak suretiyle yatağına götürüldüğünü belirtikleri, dosya arasında bulunan cd çözüm tutanaklarından da anlaşılacağı üzere olay esnasında anlatıldığı haliyle U… tarafından D…’nın kucağına alınmak suretiyle yatacağı yere götürüldüğünün görüldüğü, olay esnasında müşteki sanık D…’nın üzerinde bulunan kıyafetler ve tarafların aynı ortamda uyumuş olmaları hususları nazara alındığında sanık U…’a ait biyolojik örneğin müşteki sanık D…’nın üzerinde bulunan kıyafette rastlanmasının tek başına  sanık U…’un cinsel saldırı suçundan  cezalandırılabilmesi için yeterli olmadığı, aşamalarda alınan müşteki sanık U… savunmasında üzerine atılı bulunan suçlamayı kabul etmediği, o gün aşırı derecede birlikte alkol aldıklarını, bedensel anlamda yakınlaşmalar olduğunu, cinsel ilişkiye girip girmediğini hatırlamadığını ama zorla cinsel ilişkiye girme durumunun söz konusu olmadığını, uykuya geçtiklerinde yan yana yattıklarını, üzerine atılı bulunan suçlamayı kabul etmediğini beyan ettiği, olay esnasında müşteki sanıkların yanında bulunan tanıklar … ve D…’nın arkadaşı …’ın ifadelerinde olay tarihinde hep beraber aynı ortamda kaldıklarını, aşırı alkollü olduklarını, sabah uyandıklarında D…’nın bu yönde bir iddiada bulunduğunu beyan ettikleri, alınan tanıklar beyanları bir bütün olarak değerlendirildiğinde müşteki sanık D…’nın iddia ettiği haliyle cinsel saldırı eyleminin gerçekleşmiş olması halinde aynı ortamda bulunan tanıkların olaydan haberdar olmamasının hayatın olağan akışına aykırı olduğu, yargılama aşamasında müşteki sanık U…’un şikayetinden vazgeçtiği anlaşılmakla;

Tüm dosya kapsamı ve anlatımlar bir bütün olarak değerlendirildiğinde müşteki sanık D…’nın diğer müşteki sanık U…’a vurmuş olduğu sabit olmakla, maruz kaldığı eylem sebebiyle müşteki  sanık U…’un şikayetinden vazgeçtiği görülmekle, sanık D…’nın üzerine atılı bulunan basit yaralama suçu açısından TCK’nın 73/4 ve CMK’nın 223/8.maddeleri gereğince düşme kararı verilmesine, sanık U…’un üzerine atılı bulunan eylemin gerçekleştiğine dair sanık savunmasının aksine cezalandırılabilmesi için yeterli müşteki sanık D…’nın soyut iddiası dışında her türlü şüpheden uzak kesin ve inandırıcı delil bulunmaması sebebiyle CMK’nın 223/2-e maddesi gereğince beraatine, adli emanetin 2013/… sırasında kayıtlı iç çamaşırı ve svapların dosyada delil olarak saklanılmasına  karar verilmesi kamu adına talep ve mütalaa olunur dedi.

Mağdur sanık U… müdafii Av Osman Alper Olgun’dan mütalaya karşı ve esas hakkında son savunmaları soruldu: Mütalaya bir diyeceğimiz yoktur dedi.

Dosya incelendi; araştırılması gereken husus kalmadığından açık yargılamaya son verildi.

HÜKÜM   : Gerekçesi ekli kararda açıklanacağı üzere;

1-Her ne kadar mağdur sanık U… hakkında nitelikli cinsel saldırı suçundan dolayı cezalandırılması istemi ile mahkememize kamu davası açılmış ise de,  mağdur sanığın üzerine atılı suçun sabit olmaması nedeniyle atılı suçtan 5271 sayılı CMK’nın 223/2-e maddesi gereğince BERAATİNE,

2-Müşteki sanık D… hakkında kasten yaralama suçundan açılan kamu davasının, mağdur sanık U….’nın şikayetinden vazgeçmiş olması nedeniyle 5237 sayılı TCK’nın 73/4 maddesi ve 5271 sayılı CMK’nın 223/8 maddesi uyarınca DÜŞÜRÜLMESİNE,

Fethiye Adli Emanetinin 2013/… sırasında kayıtlı  delil poşetinde 1 adet bayan iç çamaşırı ve 1 adet svapın dosyada delil olarak saklanmasına,

Mağdur sanık U… kendisini bir vekil ile temsil ettirdiğinden asgari ücret tarifesi uyarınca 3.600 TL  avukatlık ücretinin  hazineden alınarak mağdur sanık U…’ya verilmesine,

Yargılama giderinin hazine üzerinde bırakılmasına,

Dair;  mağdur sanık U… müdafiinin yüzüne karşı, yüzüne karşı verilenler yönünden kararın tefhim, yokluğunda karar verilenler yönünden tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde mahkememize ya da mahkememize gönderilmek üzere en yakın ceza mahkemesine, hakime onaylatılarak verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşuluyla zabıt katibine beyanda bulunmak ve hakime onaylatılmak suretiyle, CMK’ nin 273. Maddesi uyarınca İzmir Bölge Adliye Mahkemesine istinaf kanun yolu açık olmak üzere,  iddia makamının mütalaasına  uygun oy birliği ile verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı.01/12/2016