T .C.

FETHİYE TÜRK MİLLETİ ADINA

AĞIR CEZA MAHKEMESİ K A R A R

( Mahkumiyet – Red )

DOSYA NO : 2010/…..

KARAR NO : 2012/….

[C.SAVCILIĞI][ ][ESAS][ ][NO] : 2010/…..

BAŞKAN : ……….

ÜYE : …………

ÜYE : ………..

  1. SAVCISI : ………….

KATİP : ……….

DAVACI : K.H.

 

KATILAN SANIK : Şü…….

MÜDAFİİ : Av. Ahmet Cahit OLGUN, Tuzla Mahallesi 520 Sokak No:22 Fethiye/ MUĞLA

 

[TUTUKLAMA][ ][-][ ][TAHLİYE] : Tutuklama 08/09/2010 – Tahliye 28/07/2011

KATILAN SANIK : Şe………..

S UÇ : Kasten Öldürme (Teşebbüs), Hakaret, Tehdit, Basit Yaralama,

SUÇ TARİHİ : 08/09/2010

SUÇ YERİ : Fethiye…….

KARAR TARİHİ : 15/03/2012

 

Yukarıda açık kimliği yazılı sanıklar hakkında mahkememizde yapılan yargılama sonunda:

Gereği Düşünüldü :

…………….

Katılan sanık Şü…. savunmasında, …………. söylemiştir.

Katılan sanık Şe…. savunmasında , ………….. söylemiştir.

Deliller :

………………….

İddia Makamının Esas Hakkındaki Mütalaasında :

……………..

  1. A) Sanık Şe… hakkında birleşen dosya yönünden açılan hakaret ve tehdit suçlarına ilişkin davaların daha önce aynı eylemlere ilişkin olarak asıl dava dosyasında açılmış bulunan kamu davaları bulunması nedeni ile CMK nın madde 223/7 uyarınca ayrı ayrı reddine.
  2. B) Sanık Şe… hakkında birleşen dosya yönünden açılan silahla basit kasten yaralama suçuna ilişkin olarak ise sanığın atılı suçu işlediğine dair mahkumiyetine yeterli delil elde edilemediği anlaşıldığından, sanık hakkında müsnet suçtan CMK madde 223/2-e uyarınca beraat kararı verilmesi,
  3. C) Sanık Şe… hakkında asıl dava dosyası yönünden tehdit suçundan açılan davaya ilişkin olaraksa sanığın müsnet suçu işlediğine dair mahkumiyetine yeterli delil elde edilemediği anlaşıldığından atılı suçtan sanık hakkında CMK madde 223/2-e uyarınca beraat kararı verilmesi,
  4. D) Sanık Şe…in alanen hakaret suçunu işlediği sabit olduğundan sanığın müsnet suçtan eylemine uyan TCK madde 125/1,125/4 ve 53 uyarınca cezalandırılmasına, hakaret suçu yönünden de sanığın zincirleme şekilde eylemi gerçekleştirdiğine dair eylemin mağduru olan katılan sanık Şü…nün beyanları dışında bir delil bulunmadığından sanığın hakaret eylemini TCK madde 43 hükmünün uygulanmasına yer olmadığına,
  5. E) Sanık Şü…nün olay tarihinde haksız tahrikin etkisi altında adam öldürmeye teşebüs suçunu işlediği sabit olduğundan sanığın müsnet suçtan eylemine uyan TCK madde 81/1,29,35,53,58 uyarınca cezalandırılmasına,
  6. F) Suçta kullanılan adli emanetin 2010/473 sırasında kayıtlı bıçak ve satırın TCK madde 54 uyarınca müsaderesine karar verilmesini talep etmiştir.

Delillerin Değerlendirilmesi ve Gerekçe :

……………

H Ü K Ü M: Yukarıda açıklanan nedenlerle;

1- Sanık Şü……’nın üzerine atılı ve sabit bulunan katılan Şe…..’ı kasten öldürmeye teşebbüs suçundan eylemine uyan,5237 sayılı TCK.nun 81/1. maddesi gereğince suçun işleniş biçimi,suçun işlenmesinde kullanılan araç,suç konusunun önem ve değeri ile sanığın kastının yoğunluğu, güttüğü saik ve amacı nazara alınarak takdiren müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına,

Sanığın eylemi teşebbüs aşamasında kaldığından,5237 sayılı TCK.nın 35/2. maddesi gereğince sanığın fiili nedeni ile mağdurun yaşamının tehlikeye girmesi,vücudunda yaşam fonksiyonlarına orta(3.)derecede etki edecek kemik kırığı meydana gelmesi ve yüzünde sabit iz oluşması karşısında tehlikenin ve meydana gelen zararın ağırlığı dikkate alınarak cezası indirilerek taktiren 14 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına,

Sanığın eylemini suç mağdurundan kaynaklanan haksız tahrik altında işlemiş olduğu anlaşıldığından 5237 sayılı TCK.nun 29/1.maddesi gereğince sanığın cezası haksız fiilin ağırlığı ve sanıkta meydana getirdiği etkinin yoğunluğu dikkate alınarak taktiren 1/2 oranında indirilerek 7 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına,

Sanığın geçmişi ve sosyal ilişkileri,fiilden sonraki davranışları ile cezanın sanık üzerinde göstereceği olası etkileri sanık lehine hafifletici sebep kabul edilerek 5237 sayılı TCK.nun 62/1. maddesi gereğince cezası taktiren 1/6 oranında indirilerek, sanığın neticeten 5 yıl 8 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına,

Sanığın mahkum olduğu hapis cezasının kanuni sonucu olarak,5237 sayılı TCK.nun 53/2.maddesi gereğince 5237 sayılı TCK.nun 53/1-a,b,d,e madde fıkralarında yazılı hakları,işlemiş olduğu suç dolayısı ile mahkum olduğu hapis cezasının infazı tamamlanıncaya kadar,5237 sayılı TCK.nın 53/1-c maddesindeki hakları ise koşullu salıverilmeye kadar kullanmaktan mahrum bırakılmasına,

Sanığın gözaltında ve tutuklulukta geçirmiş olduğu sürelerin 5237 sayılı TCK.nın 63.maddesi gereğince cezasından mahsubuna,

Sanığa verilen hapis cezasının süresi dikkate alınarak,sanık hakkında yasal şartları bulunmadığından 5560 ve 5728 sayılı yasalar ile değişik CMK.nın 231/5-6.maddeleri gereğince hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilmesine yer olmadığına,

Sanığa verilen hapis cezasının süresi dikkate alınarak,sanık hakkında yasal şartları bulunmadığından 5237 sayılı TCK.nın 50 ve 51.maddeleri gereğince hapis cezasının seçenek yaptırımlara çevrilmesine ve ertelenmesine yer olmadığına,

2-a) Sanık Şe…..’ın üzerine atılı ve sabit bulunan katılan Şü…..’yı basit bir tıbbi müdahale ile giderilebilecek şekilde kasten yaralamak suçundan eylemine uyan 5237 sayılı TCK.nun 86/2. maddesi gereğince suçun işleniş biçimi,meydana gelen zarar ve tehlikenin ağırlığının fazla olmaması,sanığın kusurunun ağırlığı,güttüğü saik ve amaçları nazara alınarak taktiren 4 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına,

Sanığın eylemini silahtan sayılan alet kullanarak işlemesi nedeni ile TCK.nın 86/3-e maddesi gereğince cezası yarı oranında artırılarak 6 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına,

Sanığın eylemini suç mağdurundan kaynaklanan haksız tahrik altında işlemiş olduğu anlaşıldığından 5237 sayılı TCK.nun 29/1.maddesi gereğince sanığın cezası haksız fiilin ağırlığı ve sanıkta meydana getirdiği etkinin yoğunluğu dikkate alınarak taktiren 1/2 oranında indirilerek 3 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına,

Sanığın geçmişi ve sosyal ilişkileri,fiilden sonraki davranışları ile cezanın sanık üzerinde göstereceği olası etkileri sanık lehine hafifletici sebep kabul edilerek 5237 sayılı TCK.nun 62/1. maddesi gereğince cezası taktiren 1/6 oranında indirilerek, sanığın neticeten 2 ay 15 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına,

Sanığın mahkum olduğu hapis cezasının kanuni sonucu olarak,5237 sayılı TCK.nun 53/2.maddesi gereğince 5237 sayılı TCK.nun 53/1-a,b,d,e madde fıkralarında yazılı hakları,işlemiş olduğu suç dolayısı ile mahkum olduğu hapis cezasının infazı tamamlanıncaya kadar,5237 sayılı TCK.nın 53/1-c maddesindeki hakları ise koşullu salıverilmeye kadar kullanmaktan mahrum bırakılmasına,

Sanığın sabıka kaydında yer alan tekerrüre esas Fethiye 2.Asliye Ceza Mahkemesinin 2005/279 esas ve 2006/406 karar sayılı ilamı ile neticeten toplam 300 TL.adli para cezası ile mahkumiyeti nedeni ile 5237 sayılı TCK.nun 58. maddesi gereğince,sanığa verilen cezanın mükerrirlere özgü infaz rejimine göre çektirilmesine,ayrıca mükerrir sanık hakkında cezasının infazından sonra denetimli serbestlik tedbirinin uygulanmasına,

Sanığın geçmişinde işlemiş olduğu kasıtlı suç nedeni ile mahkum olması ve suça yatkın kişiliği dikkate alındığında,yeniden suç işlemeyeceği hususunda mahkememizde bir kanaat oluşmaması nedeni ile,sanık hakkında CMK.nın 231/6-a,b maddeleri gereğince yasal şartları bulunmadığından 5728 sayılı yasa ile değişik CMK.nın 231/5-6. maddeleri gereğince hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilmesine yer olmadığına,

Sanığa verilen kısa süreli hapis cezasının suçun işleniş şekli,sanığın geçmişinde kasıtlı suç işleyerek mahkum olmasına rağmen tekrar işlemiş olduğu kasıtlı suç nedeni ile mahkum olması ve yargılama safhasındaki davranışları dikkate alındığında, suçtan pişman olduğu ve yeniden suç işlemeyeceği hususunda mahkememizde bir kanaat oluşması dikkate alınarak,sanığa verilen kısa süreli hapis cezasının 5237 sayılı TCK.nın 50/1.maddesi gereğince hapis cezasına seçenek yaptırılmalara çevrilmesine yer olmadığına,

Sanığın geçmişinde kasıtlı suç nedeni ile mahkum olarak cezası ertelenmesine rağmen deneme süresi içerisinde yeniden işlemiş olduğu kasıtlı suç nedeni ile mahkum olması ve suçtan sonra yargılama sürecinde gösterdiği davranışları dikkate alındığında,yeniden suç işlemeyeceği hususunda mahkememizde bir kanaatin oluşmaması dikkate alınarak,sanığa verilen hapis cezasının 5237 sayılı TCK.nın 51.maddesi gereğince ertelenmesine yer olmadığına,

  1. b) Sanık Şe……’ın üzerine atılı ve sabit bulunan katılan Şü…. aleyhine sövmek sureti ile hakaret suçundan eylemine uyan 5237 sayılı TCK.nun 125/1. maddesi gereğince suçun işleniş biçimi,meydana gelen zarar ve tehlikenin ağırlığının fazla olmaması, sanığın kusurunun ağırlığı,güttüğü saik ve amaçları nazara alınarak taktiren 3 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına,

Sanığın eylemini alenen işlemesi nedeni ile 5237 sayılı TCK.nın 125/4 maddesi gereğince 1/6 oranında artırılarak 2 ay 15 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına,

Sanığın eylemini suç mağdurundan kaynaklanan haksız tahrik altında işlemiş olduğu anlaşıldığından 5237 sayılı TCK.nun 29/1.maddesi gereğince sanığın cezası haksız fiilin ağırlığı ve sanıkta meydana getirdiği etkinin yoğunluğu dikkate alınarak taktiren 1/2 oranında indirilerek 1 ay 7 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına,

Sanığın geçmişi ve sosyal ilişkileri,fiilden sonraki davranışları ile cezanın sanık üzerinde göstereceği olası etkileri sanık lehine hafifletici sebep kabul edilerek 5237 sayılı TCK.nun 62/1. maddesi gereğince cezası taktiren 1/6 oranında indirilerek, sanığın neticeten 1 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına,

Sanığın mahkum olduğu hapis cezasının kanuni sonucu olarak,5237 sayılı TCK.nun 53/2.maddesi gereğince 5237 sayılı TCK.nun 53/1-a,b,d,e madde fıkralarında yazılı hakları,işlemiş olduğu suç dolayısı ile mahkum olduğu hapis cezasının infazı tamamlanıncaya kadar,5237 sayılı TCK.nın 53/1-c maddesindeki hakları ise koşullu salıverilmeye kadar kullanmaktan mahrum bırakılmasına,

Sanığın geçmişinde işlemiş olduğu kasıtlı suç nedeni ile mahkum olması ve suça yatkın kişiliği dikkate alındığında,yeniden suç işlemeyeceği hususunda mahkememizde bir kanaat oluşmaması nedeni ile,sanık hakkında CMK.nın 231/6-a,b maddeleri gereğince yasal şartları bulunmadığından 5728 sayılı yasa ile değişik CMK.nın 231/5-6. maddeleri gereğince hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilmesine yer olmadığına,

Sanığa verilen kısa süreli hapis cezasının yasal zorunluluk nedeni ile 5237 sayılı TCK.nın 50/3.maddesi yollaması ile 50/1-d.maddesi gereğince,sanığın kişiliği,sosyal ve ekonomik durumu,yargılama sürecinde duyduğu pişmanlık ve suçun işlenmesindeki özellikler dikkate alınarak 5237 sayılı TCK.nun 50/1-d maddesi gereğince mahkum olunan ceza miktarı olan 1 ay süre ile Fethiye ilçesi mülki sınırları içerisinde kahvehanelere gitmekten yasaklanması tedbirine çevrilmesine,

Sanığın geçmişinde kasıtlı suç nedeni ile mahkum olarak cezası ertelenmesine rağmen deneme süresi içerisinde yeniden işlemiş olduğu kasıtlı suç nedeni ile mahkum olması ve suçtan sonra yargılama sürecinde gösterdiği davranışları dikkate alındığında,yeniden suç işlemeyeceği hususunda mahkememizde bir kanaatin oluşmaması dikkate alınarak,sanığa verilen hapis cezasının 5237 sayılı TCK.nın 51.maddesi gereğince ertelenmesine yer olmadığına,

  1. c) Sanık Şe… hakkında her ne kadar katılan Şü… aleyhine tehdit suçunu işlediğinden bahisle TCK.nın 106/1-1.cümlesi gereğince cezalandırılması talebi ile kamu davası açılmış ise de,sanığın isnat olunan suçu işlediği hususunda mahkumiyetini gerektirir her türlü şüpheden arındırılmış kesin ve inandırıcı delil elde edilemediğinden CMK.nın 223/2-e maddesi gereğince sanığın BERAATİNE,
  2. d) Sanık Şe…. hakkında her ne kadar bu dosya ile birleştirilen dosyada Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığının 2011/2084 esas ve 2011/1111 İd.numaralı iddianamesi hakaret ve kasten yaralama suçlarından 5237 sayılı TCK.nın 125/1,86/2,86/3/e,53.maddeleri gereğince cezalandırılması talebi ile kamu davası açılmış ise de, aynı eylem nedeni ile Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığının 2010/3250 esas ve 2010/132 İd.numaralı iddianamesi mahkememizde kamu davası açılmış olduğundan CMK.nın 223/7.maddesi gereğince mükerrer açılan davanın REDDİNE,

3- Suçta kullanılan Fethiye adli emanetinin 2010/473 sırasına kayıt edilerek zapt olunan 1 Adet Mühürlü delil poşeti içerisinde 1 adet ekmek bıçağı ve 1 adet satır’ın 5237 sayılı TCK.nın 54/1.maddesi gereğince MÜSADERESİNE,

4- Katılan Şü…. kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden vekilinin emek ve mesaisi karşılığında Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi üzerinden hüküm tarihi itibarı ile 2.400 TL. ücreti vekaletin sanık Şe……’dan tahsili ile kendisini vekil ile temsil ettiren katılan Şü….’ya verilmesine,

Sanık Şü…. için aşağıda ayrıntılı dökümü yapılan toplam ( 155,00 ) TL. yargılama giderlerinin sanık Şü…..’dan tahsiline,

Sanık Şe….için aşağıda ayrıntılı dökümü yapılan toplam ( 10,00 ) TL. yargılama giderlerinin sanık Şe….’dan tahsiline,

Dair talebe uygun olarak oybirliği ile verilen karar, iddia makamı ile katılan sanık Şü….. ile müdafi Av Ahmet Cahit Olgun’un huzurunda, katılan sanık Şe…..’ın yokluğunda,hükmün tefhim ve tebliğinden itibaren bir haftalık süre içerisinde mahkememize verilecek dilekçe veya aynı süre içerisinde tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt kâtibine beyanda bulunmak suretiyle,Yargıtay temyiz yolu,açık olmak üzere, açıkça okunup usulen anlatıldı.15.03.2012