T.C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             MAHKUMİYET-BERAAT

FETHİYE

AĞIR CEZA MAHKEMESİ

 

 

DOSYA NO      : 2018/… Esas

KARAR NO       : 2018/…

C.SAVCILIĞI ESAS NO  : 2018/…

 

GEREKÇELİ KARAR

T Ü R K   M İ L L E T İ   A D I N A

 

BAŞKAN           : …

ÜYE      : …

ÜYE      : …

  1. SAVCISI : …

KATİP   : …

 

DAVACI           : K.H.

SANIK  : S…

VEKİLLERİ        : Müdafii Av. OSMAN ALPER OLGUN,

Müdafii Av. AHMET CAHİT OLGUN,

TUTUKLAMA – TAHLİYE          : 27/03/2018-21/06/2018

SANIK  : S..

VEKİLİ  : Av. …

TUTUKLAMA – TAHLİYE          : 27/03/2018-21/06/2018

SUÇ      : İzinsiz Olarak Ateşli Silah ve Mermileri Ülkeye Sokma İmal Etme Nakletme Satma, Bir Adet Ateşli Silah ve Mutat Sayıdaki Mermileri Bulundurma

SUÇ TARİHİ / SAATİ    : 26/03/2018 –

SUÇ YERİ         : MUĞLA/FETHİYE

KARAR TARİHİ : 27/09/2018

 

Yukarıda açık kimliği yazılı sanık/sanıklar hakkında mahkememizde yapılan duruşma sonunda:

 

 

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

İDDİA   :

Fethiye C.Başsavcılığının ../04/2018 tarih ve 2018/… esas sayılı iddianamesi ile; Sanıkların  6136 Sayılı Yasanın 12/2, 5237 Sayılı TCK’nın 35/1, 37/1, 53/1, 54/1, 58, 63/1 maddeleri gereği cezalandırılmaları istemi ile mahkememize kamu davası açılmıştır.

SAVUNMA       :

Sanık  S.. mahkememizde alınan savunmasında özetle “…”şeklinde savunmada bulunmuştur.

Sanık  S… mahkememizde alınan savunmasında özetle “….”şeklinde savunmada bulunmuştur.

 

İDDİA MAKAMI ESAS HAKKINDAKİ MÜTALAASINDA  : 26 03 2018 tarihinde Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne gelen ihbar üzerine emniyet güçlerinin sanık S… ile Instagram üzerinden irtibata geçtiği, 1 adet … marka silahın satışı hususunda anlaştıkları, daha sonra buluşma noktasına gelen sanık S…’ın emniyet güçlerince yakalandığı, savunmasında söz konusu silahın satılmasını diğer sanık S…’ın istediğini beyan ettiği, sanık S…’ın ikametinde yapılan aramada sanığın ikametinin dışına attığı … marka tabancanın ele geçirildiği iddiasıyla ;sanıklar hakkında her ne kadar teşebbüs aşamasında kalmış silah ticareti suçundan kamu davası açılmışsa da söz konusu satış işlemine konu silah sayısının 1 olduğu, sanıkların silah ticareti ya da silahın ülkede yayılmasını sağlama gibi bir saiklerinin olmadığı, bu sebeple eylemlerinin 6136 sayılı yasanın 13 maddesi kapsamında değerlendirilmesi gerektiği, anlatım,sanık savunmaları ve tüm dosya kapsamında:

Dönüşen suç vasfına göre sanık S.. hakkında yapılan değerlendirmede; dosyaya konu … marka tabancanın sanığın tasarrufuna hiç girmediği, 6136 sayılı yasanın 13 maddesinde” satın alma, taşıma veya bulundurma” olarak sayılan seçimlik hareketlerin hiçbirinin gerçekleşmediği, suçun yasal unsurlarının oluşmadığı, bu haliyle sanığın, vasfı dönüşen suçtan 5271 sayılı ceza muhakemesi yasasının 223/2-a maddesi uyarınca beraatine,

Dönüşen suç vasfına göre sanık S.. hakkında yapılan değerlendirmede ise; sanığın olay günü ikametinde ve eklentilerinde yapılan aramada, dosyaya konu ve 6136 sayılı yasaya göre yasak niteliğini haiz .. marka tabancanın, sanık tarafından ikametin dışına atıldığının sabit olduğu, sanığın söz konusu tabancayı ikametinde bulundurduğu, bu haliyle eylemine uyan 6136 sayılı yasanın 13/3 maddesi uyarınca cezalandırılmasına, 5237 sayılı ceza yasasının 53 maddesi gereğince belirli hakları kullanmaktan yoksun bırakılmasına, adli emanetin 2018 /.. sırasına kayıtlı tabancanın müsaderesine, sanığın gözaltında ve tutuklulukta geçirdiği sürenin mahsubuna karar verilmesini kamu adına talep etmiştir.

DELİLLER          :

Sanık savunmaları,

26/03/2018 tarihli araştırma tutanağı,

27/03/2018 tarihli Olay Yeri İnceleme Raporu,

27/03/2018 tarihli arama tutanakları,

27/03/2018 tarihli rızaen muhafaza altına alma tutanağı,

Olay araştırma ve yakalama tutanağı,

27/03/2018 tarihli arama kararı,

Sanık S..’a ait telefondan elde edilen instagram yazışmalarına ait resimler,

İzmir Kriminal Polis Laboratuvarının 01/06/2018 tarihli Uzmanlık Raporu

Genel Adli Muayene raporları,

Nüfus ve adli sicil kayıtları,

DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE GEREKÇE :

…..

6136 sayılı kanun m.12/1-2 “Her kim bu Kanunun kapsamına giren ateşli silahlarla bunlara ait mermileri ülkeye sokar veya sokmaya kalkışır veya bunların ülkeye sokulmasına aracılık eder veya bunları 29/6/2004 tarihli ve 5201 sayılı Harp Araç ve Gereçleri ile Silâh, Mühimmat ve Patlayıcı Madde Üreten Sanayi Kuruluşlarının Denetimi Hakkında Kanun hükümleri dışında ülkede yapar veya bu suretle ülkeye sokulmuş ve ülkede yapılmış olan ateşli silahları veya mermileri bir yerden diğer bir yere taşır veya yollar veya taşımaya bilerek aracılık eder, satar veya satmaya aracılık ederse veya bu amaçla bulundurursa beş yıldan oniki yıla kadar hapis ve beşyüz günden beşbin güne kadar adlî para cezasıyla cezalandırılır.

Birinci fıkrada yazılı suçları üçüncü fıkradaki hal dışında iki veya daha çok kişinin birlikte işlemeleri halinde, failler hakkında sekiz yıldan onbeş yıla kadar hapis ve bin günden onbin güne kadar adlî para cezasına hükmolunur.” şeklindedir.

6136 sayılı kanun m.13/1-2-3 “Bu Kanun hükümlerine aykırı olarak ateşli silahlarla bunlara ait mermileri satın alan veya taşıyanlar veya bulunduranlar hakkında bir yıldan üç yıla kadar hapis ve otuz günden yüz güne kadar adlî para cezasına hükmolunur.

Ateşli silahın, bu Kanunun 12 nci maddesinin dördüncü fıkrasında sayılanlardan olması ya da silâh veya mermilerin sayı veya nitelik bakımından vahim olması halinde beş yıldan sekiz yıla kadar hapis ve beşyüz günden beşbin güne kadar adlî para cezasına hükmolunur.

Bu Kanunun 12 nci maddesinin dördüncü fıkrasında sayılanlar dışındaki ateşli silahın bir adet olması ve mutat sayıdaki mermilerinin ev veya işyerinde bulundurulması halinde verilecek ceza bir yıldan iki yıla kadar hapis ve yirmibeş günden yüz güne kadar adlî para cezasıdır” şeklindedir.

Yargıtay Ceza Genel Kurulunu’nun 06/05/2008 tarih, 2008/8-4 Esas ve 2008/99 Karar sayılı ilamı ” “ateşli silahlarla bunlara ait mermileri satanlar, satmaya tavassut edenler ………”in eylemleri 6136 sayılı Yasanın 13. maddesinde yaptırıma bağlanmış iken, 2249 sayılı yasayla yapılan değişiklikle anılan maddenin kapsamı daraltılmış, “bu Kanun kapsamına giren ateşli silahlarla bunlara ait mermileri……. satanlar veya satmaya aracılık edenler veya bu amaçla yanında bulunduranların” eylemleri 6136 sayılı Yasanın 12. maddesi kapsamına alınmıştır.

Konu ile ilgili olarak hazırlanan 28.06.1978 günlü İçişleri Komisyonu Raporunda:

“Tasarının 7. maddesiyle değiştirilmekte olan 6136 sayılı Yasanın 1308 sayılı Yasayla değişik 12. maddesine, yaygın bir şekilde devam eden silah ticaretinin önlenebilmesi amacıyla silah satan, satmaya aracılık eden veya bu amaçla bulunduran kişiler için daha ağır bir cezanın uygulanması esası getirilmiş ve madde bu değişik şekli ile kabul edilmiştir.” denilmektedir.

Yapılan değişikliğin asıl nedeni ise; özellikle silah kaçakçılarının getirdikleri silah ve mermileri onlar adına gizleyip bulunduranlarla, silahları yayma amacıyla eylemde bulunanların veya ticari amaçla silah ve mermi satanların, bu amaçla evinde bulunduranların eylemini daha ağır bir yaptırıma bağlamaktır.

Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun 31.05.1982 gün ve 146-252 sayılı kararında da, bir adet tabancanın kişisel ilişkiye dayalı bireysel el değiştirmesi veya satışında silahları yayma, tehlikeyi genişleterek çoğaltma amacından söz edilemeyeceği vurgulanmış, eylemin 6136 sayılı Yasanın 13. maddesi kapsamında değerlendirilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.” şeklindedir.

Tüm dosya kapsamı değerlendirildiğinde somut olayda; … sanık S… hakkında 5271 sayılı CMK’nin 223/2-e maddesi uyarınca beraat kararı vermek gerekmiştir.

Sanık S…’a ilişkin olarak, sanığın olay tarihinde ikametinde yapılan aramada herhangi bir suç unsurunun tespit edilmediği, fakat arka binanın bahçesinde dosyaya konu ve 6136 sayılı kanuna göre yasak niteliğine haiz … marka tabancanın bulunduğu, tabancanın bulunduğu konum, sanığın kolluk, savcılık ve mahkeme huzurundaki beyanlarında söz konusu tabancayı arka balkondan dışarıya attığına ilişkin ikrarı ile sabit olduğu,  söz konusu satış işlemine konu silah sayısının 1 olması, diğer sanık ile tutarlı beyanları ve elde edilen delillere göre sanığın paraya ihtiyacı olduğu için silahı satma amacına yönelik savunmasının aksine silahın ülkede yayılmasını sağlayarak tehlikeyi genişleterek çoğaltma amacının bulunduğuna dair sanık savunmalarının aksine delil bulunmadığı anlaşılmakla eylemin 6136 sayılı kanunun 13.maddesi kapsamında değerlendirilmesi gerektiği kanaatine varılarak; sanığın suça konu tabancayı ikametinde bulundurduğu anlaşılmakla sanık hakkında eylemine uyan 6136 sayılı kanunun 13/3.maddesi gereğince  suçun işleniş şekli, ele geçirilen silah ve mermilerin sayısı nazara alınarak takdiren alt sınırdan ceza tayini yapılmış sanığın suç işlemeye meyilli kişiliği dikkate alınarak TCK m.62/1 maddesi uygulanmasına yer olamadığına karar verilerek neticeten 1 yıl hapis ve 500 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verilerek sanığın sabıka kaydı da gözetilerek yeniden suç işlemeyeceği yönünde olumlu kanaat oluşmadığından   hakkında  CMK 231 maddesinin uygulanmasına yer olmadığına, sanığın sabıka kaydı da nazara alınarak suç işlemeye meyilli kişiliği nedeniyle hakkında TCK 50. Maddesinin uygulanmasına yer olmadığına, aynı nedenlerle sanığın yeniden suç işlemeyeceği yönünde olumlu kanaat oluşmadığından sanık  hakkında  TCK 51. maddesinin uygulanmasına yer olmadığına karar verilmesi gerektiği hukuki ve vicdani kanaatine varılarak aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.

HÜKÜM: Yukarıda açıklanan nedenlerle;

1-Sanık S… hakkında her ne kadar 6136 sayılı kanunun 12/1. Maddesine muhalefet suçundan dava açılmışsa da sanığın üzerine atılı suçu işlediğinin sabit olmadığı anlaşılmakla CMK 223/2-e maddesi gereğince BERAATİNE,

Bu sanık bakımından yapılan yargılama giderlerinin hazine üzerine bırakılmasına,

Sanığa gözaltında ve tutuklulukta geçirdiği süreler yönünden hükmün kesinleşmesinin kendisine tebliğinden itibaren 3 ay ve her halükarda hükmün kesinleşme tarihini izleyen 1 yıl içinde oturduğu yer ağır ceza mahkemesinde tazminat davası açabileceğinin sanığa ihtarına ( ihtarat yapıldı )

2-Sanık S…’in üzerine atılı sabit bulunan eyleminin değişen ve dönüşen suç vasfına göre eylemine uyan 6136 sayılı kanunun 13/3. Maddesi gereğince suçun işleniş şekli, ele geçirilen silah ve mermilerin sayısı nazara alınarak takdiren 1 YIL HAPİS VE 25 GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

Sanığın suç işlemeye meyilli kişiliği dikkate alınarak  TCK’nın 62/1 madde fıkrası gereğince cezalarından takdiren indirim yapılmasına yer olmadığına,

Sanığın cezasından başkaca takdiri yada yasal arttırım veya indirim yapılmasına yer olmadığına,

Sanık hakkında hükmolunan 25 tam gün adli para cezasının, 5237 sayılı TCK.nun 52/2. maddesi uyarınca, sanığın ekonomik ve sosyal durumu dikkate alınarak; günlüğü takdiren 20,00 TL.den belirlenmek sureti ile 500 TL. ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

Sanığa verilen adli para cezasının miktarı nedeniyle taksitlendirme yapılmasına yapılmasına yer olmadığına,

Sanığın sonuç ceza olarak 1 YIL HAPİS VE 500 TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

Sanığın yeniden suç işlemeyeceği yönünde olumlu kanaat oluşmadığından sanık  hakkında  CMK 231 maddesinin uygulanmasına yer olmadığına,

Sanığın suç işlemeye meyilli kişiliği nedeniyle hakkında TCK 50. Maddesinin uygulanmasına yer olmadığına,

Sanığın yeniden suç işlemeyeceği yönünde olumlu kanaat oluşmadığından sanık  hakkında  TCK 51. maddesinin uygulanmasına yer olmadığına,

Sanığın 5237 sayılı TCK’nın 53/1-a,c,d,e madde ve fıkrasındaki hakları kullanmaktan cezası tamamen infaz oluncaya kadar 53/1-c madde ve fıkrasındaki kendi altsoyu üzerindeki velayet, vesayet ve kayyımlık haklarından ise şartla tahliye oluncaya kadar yoksun bırakılmasına,

Sanıklar hakkındaki ADLİ KONTROL TEDBİRLERİNİN KALDIRILMASINA,

Sanık S…’in tutuklulukta ve gözaltında kaldığı sürelerin TCK 63. Maddesi gereğince MAHSUBUNA,

…..