T.C.
FETHİYE
AĞIR CEZA MAHKEMESİ
BERAAT

DOSYA NO : 2019/… Esas
KARAR NO : 2019/…
C.SAVCILIĞI ESAS NO : 2019/…

GEREKÇELİ KARAR
T Ü R K M İ L L E T İ A D I N A

BAŞKAN : …
ÜYE : …
ÜYE : …
C. SAVCISI : …
KATİP : …

DAVACI : K.H.
SANIK :S…
VEKİLİ : Av. …
TUTUKLAMA : ../03/2019
TAHLİYE : …/09/2019
SANIK : S….
VEKİLİ : Av. …
SANIK : E…
VEKİLİ : Av. OSMAN ALPER OLGUN, Tuzla Mahallesi 520.Sokak No:22 48300 Fethiye/ MUĞLA
TUTUKLAMA : …/03/2019
TAHLİYE : …/09/2019

SUÇ : Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama
SUÇ TARİHİ : …/03/2019
SUÇ YERİ : MUĞLA/FETHİYE
KARAR TARİHİ : …/10/2019

Yukarıda açık kimliği yazılı sanıklar hakkında mahkememizde yapılan duruşma sonunda:
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
İDDİA:
Fethiye C. Başsavcılığının ../07/2019 tarih ve 2019/… soruşturma sayılı iddianamesi ile sanıklar hakkında Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama suçundan 5237 sayılı TCK’ nin 188/3, 188/4, 53, 54 maddeleri uyarınca cezalandırılmaları istemiyle mahkememize kamu davası açılmıştır.
SAVUNMA:
SANIK E… SAVUNMASINDA: ” ….” diye söylemiştir.
SANIK S… SAVUNMASINDA:”….” diye söylemiştir.
SANIK S… SAVUNMASINDA:” ….” diye söylemiştir.
İDDİA MAKAMI ESAS HAKKINDAKİ MÜTALASINDA:” Olay tarihinde sanıkların içerisinde bulundukları araçta ve üzerinde yapılan aramada uyuştucu madde ele geçirilmesi üzerine sanıklar hakkında uyuşturucu ticareti suçundan kamu davası açılmışsa da; sanıkların suçu konu maddeleri satmak ve/veya başkalarına temin etmek maksadıyla bulundurduklarına dair mahkumiyetlerine yeter somut deliller elde edilemediği ve bu itibarla sanıkların CMK’nın 223/2-e maddesi uyarınca beraatlarına karar verilmesi, ele geçen maddelerin de TCK’nın 54.maddesi uyarınca müsaderesine karar verilmesi kamu adına talep ve mütalaa olunur.” diye söylemiştir.
DELİLLER:
Sanık savunmaları, Fotoğraf teşhis tutanağı, tıbbi biyokimya raporu, kira sözleşme sureti, bilirkişi raporu, araştırma tutanağı, İzmir Kriminal Uzmanlık Raporu ve dosya kapsamındaki diğer belgeler hep birlikte değerlendirildiğinde;
DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE GEREKÇE:
Sanıkların içerisinde bulundukları araçta ve üzerinde yapılan aramada uyuştucu madde ele geçirilmesi üzerine her ne kadar sanıklar hakkında TCK 188/3, 188/4 Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama suçlamasıyla kamu davası açılmış ise de, sanıklarda eroin maddesi ele geçirildiği, ele geçirilen eroin maddesinin kullanım sınırları içerisinde bulunması, sanıkların savunmalarında eroin kullandıklarını ikrar etmelerinin yanında sanıkların 26.03.2019 tarihinde yapılan tahlillerinde eroin maddesine rastlandığının anlaşılması, Fethiye CBS tarafından 2019/3543 soruşturma sayılı dosyada sanıklar aleyhinde TCK 191/1 Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Bulundurmak veya Uyuşturucu Madde Kullanmak suçlarından tefrik kararı verilmiş olduğu nedeniyle TCK 191/1 bakımından sanıklar hakkında mahkememizce bir yargılama yapma veya hüküm tesisinin mümkün olmadığı ile tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde sanıkların suçu konu maddeleri satmak ve/veya başkalarına temin etmek maksadıyla bulundurduklarına dair her türlü şüpheden uzak, kesin ve somut bir delil bulunmaması, atılı suçun sanıklar tarafından işlendiğinin sabit olmaması nedeniyle CMK nın 223/-2-e maddesi gereğince ayrı ayrı beraatlerine karar verilmiştir.

Sanıklar hakkında tesis edilen hükmün mahiyeti nazara alınarak sanık S… hakkında Fethiye Sulh Ceza Hakimliğince 2019/… Sorgu sayılı dosyada …/03/2019 tarihinde CMK 109/3-e ve CMK 109/3-b gereğince tesis edilen adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasına, Adli emanetin 2019/… sırasına kayıtlı … İMEİ numaralı ..marka … SİM kart kilit şifreli cep telefonunun sahibi olan sanık …’ya CMK 131/1 gereğince iadesine, sanıkların karar kesinleştiğinde, tutuklulukta veya gözaltında geçirdiği süreler için CMK 141. Madde gereğince tazminat hakları olduğunun bildirilmesine mütalaaya uygun ve oy birliği ile karar verilerek aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.

HÜKÜM : Gerekçesi ekli kararda açıklanacağı üzere;
Her ne kadar sanıklar E…, S…, S… hakkında TCK 188/3, 188/4 Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama suçlamasıyla kamu davası açılmış ise de atılı suçların sanıklar tarafından işlendiğinin sabit olmaması nedeniyle CMK 223/-2-e gereğince ayrı ayrı BERAATLERİNE,
Sanık S… hakkında Fethiye Sulh Ceza Hakimliğince 2019/… Sorgu sayılı dosyada …/03/2019 tarihinde CMK 109/3-e ve CMK 109/3-b gereğince tesis edilen ADLİ KONTROL TEDBİRLERİNİN KALDIRILMASINA,
Adli emanetin 2019/… sırasına kayıtlı … İMEİ numaralı …marka … SİM kart kilit şifreli cep telefonunun sahibi olan sanık S…’ya CMK 131/1 gereğince iadesine,
Adli emanetin 2019/… sırasına kayıtlı uyuşturucu maddenin TCK 54/1 gereğince MÜSADERESİNE, aynı sıraya kayıtlı parmak izi bulunan ambalajın dosyada delil olarak saklanmasına,
Sanıklar hakkında beraat kararı verilmesi nedeniyle, karar kesinleştiğinde, tutuklulukta veya gözaltında geçirdiği süreler için CMK 141. Madde gereğince tazminat hakları olduğunun bildirilmesine,
Sanık ….’ın kendisini vekaletnameli bir avukat ile temsil ettirdiğinden karar tarihi itibariyle yürürlükte bulunan A.A.Ü.T’ye göre belirlenen 5.450,00 TL vekalet ücretinin hazineden alınarak sanığa verilmesine,
Yargılama giderinin kamu üzerinde bırakılmasına ,
Dair, huzurda bulunan taraflar yönünden tefhim, bulunmayanlar yönünden ise tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde mahkememize veya mahkememize gönderilmek üzere en yakın ceza mahkemesine dilekçe vererek veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt kâtibine beyanda bulunularak, ceza infaz kurumunda tutuklu bulunması halinde dilekçe ile veya ceza evinde ilgili memur veya müdüre beyanda bulunarak tutanak düzenlenmek suretiyle İzmir Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde İSTİNAF yolu açık olmak üzere mütalaaya uygun olarak oy birliği ile verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı…..10.2019