T.C.
FETHİYE
AĞIR CEZA MAHKEMESİ

DOSYA NO : 2015/.. Esas
KARAR NO : 2016/..
C.SAVCILIĞI ESAS NO : 2015/…

GEREKÇELİ KARAR
T Ü R K   M İ L L E T İ   A D I N A
” Hapis Cezası ”
” Tutuklu ”
BAŞKAN : …
ÜYE : ..
ÜYE : …
C. SAVCISI : ..
KATİP : …

DAVACI : K.H.
KATILANLAR  : 1-..
VEKİLLERİ : Av. AHMET CAHİT OLGUN, Tuzla Mahallesi 520 Sokak No:22 Fethiye/ MUĞLA
Av. OSMAN ALPER OLGUN, Tuzla Mahallesi 520.Sokak No:22 48300 Fethiye/ MUĞLA
: 2-..
: 3-…
SANIK : …
MÜDAFİİ : Av…
TUTUKLAMA TARİHİ : ../09/2015
SUÇ : Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı, Cebir Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma
SUÇ TARİHİ : ../11/2014 ve öncesi
SUÇ YERİ : Fethiye / MUĞLA
KARAR TARİHİ : ../01/2016

Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında mahkememizde yapılan yargılama  sonunda:
GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ :
İDDİA :
Fethiye C.Başsavcılığı’nın ../01/2015 tarih 2015/… esas sayılı iddianamesi ile, sanık … hakkında çocuğun nitelikli cinsel istismarı, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından TCK’nın 103/2, 43, 53, TCK’nın 109/1, 109/3-f, 109/5, 43, 53.maddeleri uyarınca yargılanıp cezalandırılması talebiyle mahkememize kamu davası açılmıştır.
SAVUNMA  :
Sanık … savunmasında, “…” diye söylemiştir.
KATILAN BEYANI :
Katılan .. beyanında, … anlattı.
Katılan .. beyanında, “sanıktan şikayetçiyim, davaya katılmak istiyorum, …diye söylemiştir.
Katılan ..  beyanında, “sanıktan şikayetçiyim, davaya katılmak istiyorum, … diye söylemiştir.
TANIK BEYANI :
Tanık … beyanında, …  diye söylemiştir.
Tanık … beyanında, …  diye söylemiştir.

İDDİA MAKAMI ESAS HAKKINDAKİ MÜTALAASINDA :
Sanığın, 17 yaşında ve zeka geriliği olan mağdura yönelik eylemlerinin mağdurun 7. veya 8. sınıfta iken başladığı, sanığın para, çikolata ve benzeri hediyeler vermek bahanesiyle mağduru evine çağırdığı, evdeyken onunla anal yoldan ilişkiye girdiği, son eylemin …11.2014 tarihinde meydana geldiğinin anlaşıldığı, sanığın kendine ait aracın içerisine mağduru aldığı, araç içerisinde iken mağdurla yine anal yoldan ilişkiye girdiği, mağdurun vajinasına elinde bulunan plastik bir cismi sokmaya çalıştığı, mağdurun “acıyor” demesi üzerine sanığın eylemine son verdiği olayda, mağdur hakkında düzenlenen …11.2014 tarihli Muğla Adli Tıp Şube Müdürlüğünün raporuna göre, mağdurda zeka geriliği olduğu cihetle ruh ve beden bakımından kendini savunamayacak halde olduğu, kızlık zarının sağlam olduğu, eski veya yeni yırtık bulunmadığı, anüs bölgesinde ise saat 1-11 hizalarında kızarıklık bulunduğu fakat bu lezyonun başka sebeplerden de kaynaklanabileceğinin belirtildiği, (her ne kadar talep edilen sevk maddelerinde bir değişikliğe yol açmayacak ise de Adli Tıp Kurumu Başkanlığı tarafından verilen rapora iştirak edilmemektedir )
Sanık ile mağdurun görüşme kayıtlarını gösterir HTS raporları, sanığın ikametinde yapılan aramada elde edilen deliller, mağdurun sanığın ikametini çizdiği kroki, sosyolog ve psikolog raporları, Adli Tıp Kurumu Şube Müdürlüğü raporu, yapılan gözlem, olayın gelişimi ve tüm dosya kapsamında bulunan delillerden sanığın mağdureye yönelik zincirleme şekilde cinsel amaçla kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve zincirleme şekilde çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçlarını işlediğinin sabit olduğu değerlendirilmekle;
Sanığın eylemine uyan 5237 sayılı TCK’nın 103/2, 43, 53, 109/1, 109/2, 109/3-f, 109/5, 43 maddeleri gereğince cezalandırılmasına, adli emanetin 2014/..sırasında kayıtlı ilaç kutusu ve telefon numarasının yazılı olduğu kağıt parçasının dosyada delil olarak saklanmasına, aynı emanette kayıtlı paranın katılanlar  tarafından ibraz edilmesi nedeniyle sahibine iadesine, emanetin 2014/..sırasında kayıtlı eşyalar ile telefonların sanığa iadesine, sanığın tutuklulukta geçirdiği sürenin cezasından mahsubuna karar verilmesi kamu adına talep ve mütalaa olunmuştur.

DELİLLER  :
Sanık … savunmaları,
Katılanlar … beyanları,
Tanıklar … ve  …. beyanları,
Katılan … ‘a ait …/11/2014 tarihli Fethiye Devlet Hastanesince düzenlenen cinsel saldırı muayene raporu,
../11/2014 tarihli inceleme tutanağı,
../11/2014 tarihli olay, yakalama ve üst arama tutanağı,
Sosyolog Bilirkişi …. ‘nin …/11/2014 tarihli raporu,
Muğla ATK Şube Müdürlüğünün …/11/2014 tarih …/…/… sayılı katılan …’a  ait raporu,
Telekomünikasyon İletişim Başkanlığının ../12/2014 tarih 2014…. sayılı yazıları ekindeki iletişimin tespiti ilişkin CD içeriği,
Telekomünikasyon İletişim Başkanlığının ../12/2014 tarih 2014… sayılı yazıları ekindeki iletişimin tespiti ilişkin CD içeriği,
../12/2014 tarihli basit kroki,
../12/2014 tarihli yakalama üst arama tutanağı,
../12/2014 tarihli ev arama ve el koyma tutanağı,
Bilirkişi …’in …/12/2014 tarihli bilirkişi raporu,
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinin katılan ..’a ait ../08/2014 tarihli engelli sağlık kurulu raporu,
Fethiye Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğünün katılan ..’a ait ../09/2014 tarih 2014-… sayılı Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu raporu,
Sosyolog ..’ın ../06/2015 havale tarihli katılan ..’a ait görüşme raporu,
Adli Tıp Kurumu 6. İhtisas Kurulunun .. Kasım 2015 tarih .. karar sayılı katılan ..’a ait raporu,
Sanığa ait nüfus ve adli sicil kayıtları.

DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE GEREKÇE :
Yapılan yargılama ve dosya kapsamı içindeki mahkememizce hükme esas alınan yazılı ve sözlü tüm deliller birlikte değerlendirildiğinde;
Katılan .. ve babası …’ın, …11.2014 tarihinde kolluğa müracaat ederek, komşuları olan sanık …’in, katılan …’a yönelik cinsel istismarda bulunduğunu iddia etmeleri üzerine soruşturmaya başlandığı anlaşılmıştır.
Katılan, gerek kolluk beyanında, gerek savcılık beyanında ve gerekse mahkememizdeki beyanında kendisini konuşarak ifade edemediği, fakat kolluk aşmasında sanığın evine gittiğini beyan ederek sanığın evine ait kroki çizdiği ve ifadesini yazılı olarak verdiği görülmüştür.
Katılanın tüm sözlü ve yazılı beyanlarının cinsel istismara uğradığına yönelik olduğunun anlaşıldığı, ayrıca dosyada görüşleri mevcut olan psikolog ve sosyolog uzman görüşlerinin katılan yönünden dosyaya esas teşkil ettiği, katılanın tüm sözlü ve yazılı beyanları ve dosyada görüşleri mevcut olan uzman görüşlerine göre; 17 yaşında ve zeka geriliği olan katılana yönelik eylemlerin katılanın 7. veya 8 sınıfta iken başladığı, sanığın, katılana para, çikolata ve benzeri hediyeler vermek suretiyle katılanı evine çağırdığı, evde iken cinsel yönden ters ilişkiye girdiği, son eylemin ise …11.2014 tarihinde meydana geldiği, sanığın kendine ait aracın içerisine katılanı aldığı, araç içerisinde iken katılanla ters yönden cinsel ilişkiye girdiği, katılanın vajinasına elinde bulunan plastik bir cismi sokmaya çalıştığı, katılanın acıyor demesi üzerine sanığın bu eylemine son verdiği anlaşılmıştır.
Ayrıca tespit edilemeyen bir vakitte sanığın katılana 40 TL verdiği, bir kağıt parçasına … nolu numarayı yazarak ilaç kutusu içerisinde katılana verdiği ve katılandan bu numarayı aramasını istediği, katılanın da … nolu hattı kullandığı tespit edilmiş olup ../08/2014 – ../11/2014 tarihli görüşme kayıtlarına göre sanığın katılanla telefonda uzun süreli görüşmeler yaptığı, telefon görüşme sayısının 82 olduğu, bu görüşmelerin kısa süreli olanlarının katılanın aradığı görüşmeler, uzun süreli olanların ise sanığın aradığı görüşmeler olduğu tespit edilmiştir.
Sanığın evinde yapılan aramada iki adet suni penis, bir adet suni anüs bulunduğu anlaşılmıştır.
Sanığın arama yapılan evinin krokisi ile katılanın kolluk aşamasında sanığın evine ait olduğunu iddia ettiği krokinin büyük oranda benzerlik gösterdiği tespit edilmiştir.
Her ne kadar sanık suçlamayı kabul etmemiş ise de; aşamalarda katılanın alınan sözlü ve yazılı beyanları, dosyaya yansıyan uzman görüşleri, katılan ile sanık arasındaki telefon trafiği, katılan ve ailesi ile komşuluk ilişkisi bulunmayan sanığın evinin krokisinin katılan tarafından henüz soruşturmanın başında çizilmiş olması, sanığın evinde yapılan aramada ele geçen cinsel içerikli ürünler, sanığın eşinin beyanları bir bütün olarak dikkate alındığında; sanığın savunmasının suçtan kurtulmaya yönelik olduğu sonucuna varılmıştır.
Netice olarak;
Sanık …’in, katılan ..’a çikolata, para ve benzeri şeyler vererek kandırdığı, evine ve aracına çağırdığı, ../08/2014 – ../11/2014 tarihli görüşme kayıtlarına göre katılanla telefonda uzun süreli görüşmeler yaptığı, telefon görüşme sayısının 82 olduğu, bu görüşmelerin kısa süreli olanlarının katılanın aradığı görüşmeler, uzun süreli olanların ise sanığın aradığı görüşmeler olduğu, katılanın duruşmada gözlenen utangaç ve çekingen hali, dosyamıza ibraz edilen engelli sağlık kurulu raporu, katılanın beyanlarının alınması sırasında görevlendirilen psikolojik danışmanların katılan hakkında görüşleri, katılanın aşamalardaki tutarlı beyanları, katılanın sanığın karşı komşusu olması, katılanın anne ve babasının çalışma saatlerini gözlemleyebilecek konumda olması, sanığın evinde bulunan yapay cinsel nesneler, sanığın, katılanın kendi evine gelmediğini savunmasına karşın katılanın çizdiği kroki ile sanığın evinin krokisinin büyük oranda uyumlu olması, olayın ortaya çıkış şekli ve özellikle şikayet tarihi olan ../11/2014 tarihinden birkaç gün önce gerçekleşen ve katılanın en iyi hatırladığı ve anlattığı, yazılı olarak da anlattığı olay, katılanın psikolojik danışman ile verdiği ../11/2014 günlü ifadesinde sanıktan çok korktuğu için kimseye söyleyemediğini, en son resim çekip internete koyacağım deyince anneme anlattım şeklindeki beyanları dikkate alındığında; katılanın beyanlarının samimi olduğu, sanığın, katılana karşı son anlattığı olay sırasında ve öncesindeki başka bir tarihte anal bölgesine organ veya sair bir cisim sokmak suretiyle hile ile ve son olayda hem hile ve hem de cebir ile çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçunu işlediği anlaşıldığından; sanığın, katılana yönelik  ”zincirleme şekilde çocuğun nitelikli cinsel istismarı” suçunu işlediğinin sabit olduğu anlaşıldığından eylemine uyan 5237 sayılı TCK’nın 6545 sayılı kanunla değişik 103/2 maddesi gereğince cezalandırılmasına karar vermek gerekmiştir.
Sanığın çocuğun cinsel istismarı suçunu, aynı suç işleme kararının icrası kapsamında, değişik zamanlarda birden fazla işlediği anlaşıldığından sanığa verilen cezanın 5237 sayılı TCK’nın 43/1 maddesi gereğince 1/4 oranında artırılmasına karar vermek gerekmiştir.
Sanık ….’in, çocuk yaşta olan katılan …’a karşı, katılan…’a çikolata, para ve benzeri şeyleri vererek çocuğa karşı hile kullanmak suretiyle çocuğu evine ve aracına aldığı, böylece katılana karşı cinsel istismarda bulunma amacıyla katılanı cinsel amaçla yanında tuttuğu ve bu suretle katılana karşı ”hile veya cebir kullanarak cinsel amaçla çocuğa karşı kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçunu işlediği anlaşıldığından eylemine uyan  5237 sayılı TCK’nın 109/2 maddesi gereğince cezalandırılmasına karar vermek gerekmiştir.
Sanığın, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçunu çocuğa karşı işlediği anlaşıldığından sanığa verilen cezanın 5237 sayılı TCK’nın 109/3-f maddesi gereğince bir kat artırılmasına karar vermek gerekmiştir.
Sanığın, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçunu cinsel amaçla işlediği anlaşıldığından sanığa verilen cezanın 5237 sayılı TCK’nın 109/5 maddesi gereğince ½ oranında artırılmasına karar vermek gerekmiş ve aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.
H Ü K Ü M  : Yukarıda açıklanan nedenlerle;
A) 1. Sanık ..’in, katılan ..’a … sanığın katılana karşı son anlattığı olay sırasında ve öncesindeki başka bir tarihte anal bölgesine organ veya sair bir cisim sokmak suretiyle hile ile ve son olayda hem hile ve hem de cebir ile çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçunu işlediği anlaşıldığından eylemine uyan 5237 sayılı TCK’nın 6545 sayılı kanunla değişik 103/2 maddesi gereğince suçun işleniş biçimi, sanığın kastının yoğunluğu nazara alınarak takdiren 16 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına,
2. Sanığın çocuğun cinsel istismarı suçunu, aynı suç işleme kararının icrası kapsamında, değişik zamanlarda birden fazla işlediği anlaşıldığından sanığa verilen cezanın 5237 sayılı TCK’nın 43/1 maddesi gereğince takdiren 1/4 oranında artırılarak 20 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına,
3. Sanığın verilen cezanın olası etkileri takdiri indirim sebebi olarak kabul edildiğinden sanığa verilen cezanın 5237 sayılı TCK’nın 62/1 maddesi gereğince takdiren 1/6 oranında indirilerek  neticeten 16 yıl 8 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına,
4. Sanığın 5237 sayılı TCK’nun 53. maddesinin 1. fıkrası gereğince, kasten işlemiş olduğu suçtan dolayı hapis cezasına mahkûmiyetin kanuni sonucu olarak; 5237 sayılı TCK’nın 53/1 maddesinin c bendindeki haklardan, kendi alt soyu yönünden koşullu salıverilme tarihine, kendi alt soyu dışındakiler bakımından ise cezanın infazı tamamlanıncaya kadar, diğer bentlerinde yazılı haklardan cezanın infazı tamamlanıncaya kadar yoksun bırakılmasına,
B) 1. Sanık …’in, katılan …’a karşı, katılan …’a çikolata, para ve benzeri şeyler vermek suretiyle evine ve aracına aldığı, yanında tuttuğu, cinsel istismarda bulunduğu ve bu suretle kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçunu işlediği anlaşıldığından eylemine uyan  5237 sayılı TCK’nın 109/2 maddesi gereğince suçun işleniş biçimi nazara alınarak takdiren 2 yıl hapis  cezası  ile  cezalandırılmasına,
2. Sanığın, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçunu çocuğa karşı işlediği anlaşıldığından sanığa verilen cezanın 5237 sayılı TCK’nın 109/3-f maddesi gereğince bir kat artırılarak 4 yıl hapis  cezası ile cezalandırılmasına,
3. Sanığın, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçunu cinsel amaçla işlediği anlaşıldığından sanığa verilen cezanın 5237 sayılı TCK’nın 109/5 maddesi gereğince ½ oranında artırılarak 6 yıl hapis  cezası ile cezalandırılmasına,
4. Sanığın verilen cezanın olası etkileri takdiri indirim sebebi olarak kabul edildiğinden sanığa verilen cezanın 5237 sayılı TCK’nın 62/1 maddesi gereğince takdiren 1/6 oranında indirilerek neticeten 5 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına,
5. Sanığın 5237 sayılı TCK’nun 53. maddesinin 1. fıkrası gereğince, kasten işlemiş olduğu suçtan dolayı hapis cezasına mahkûmiyetin kanuni sonucu olarak; 5237 sayılı TCK’nın 53/1 maddesinin c bendindeki haklardan, kendi alt soyu yönünden koşullu salıverilme tarihine, kendi alt soyu dışındakiler bakımından ise cezanın infazı tamamlanıncaya kadar, diğer bentlerinde yazılı haklardan cezanın infazı tamamlanıncaya kadar yoksun bırakılmasına,
C) Sanığın üzerine atılı suçun nitelikli cinsel istismar suçu olması, sanığın tutuklulukta kaldığı süre, sanığa verilen ceza miktarı, kuvvetli suç şüphesini gösteren olguların bulunması, tutuklama şartlarından olan kaçma şüphesinin bulunması dikkate alındığında adli kontrol tedbiri uygulanmasının yeterli olmayacağı kanaatine varıldığından sanığın CMK’nın 100 ve devamı maddeleri gereğince tutukluluk halinin hükmen devamına, CMK’nın 107/1,2 maddeleri gereğince sanık hakkında tutukluluk halinin devamına ilişkin karar verildiğinin bir yakınına veya belirlediği bir kişiye gecikmeksizin haber verilmesine veya bu kişilere bizzat bildirmesine izin verilmesine, hüküm özetinin Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilmesine,
D) Sanığın ../09/2015 tarihinden itibaren tutuklulukta  geçirdiği sürelerin 5237 sayılı TCK’nın 63/1 maddesi gereğince cezasından mahsubuna,
E) Adli emanetin 2014/… sırasında kayıtlı telefon numarası yazılı kağıt parçası ile boş ilaç kutusunun dosyada delil olarak saklanmasına, aynı emanette kayıtlı 40 TL paranın suçta kullanıldığı anlaşıldığından TCK’nın 54/4 maddesi gereğince müsaderesine,
Adli emanetin 2014/… sırasında kayıtlı 2 adet suni penis ve 1 adet suni anüsün dosyada delil olarak saklanmasına, aynı emanette kayıtlı Samsung GT-S7230 E marka … imei nolu sim kartlı cep telefonu, Sony Ericson marka K610i marka …. imei nolu sim kartlı cep telefonunun sahiplerine iadesine,
F) (1.350,10-TL) adli tıp faturası, bilirkişi ücretleri, 5 tebligat ve 3 posta giderinden ibaret yargılama giderinin sanıktan tahsiline,
Dair, sanık ve sanık müdafiinin, katılanlar, katılan … vekilinin yüzüne karşı, tefhim tarihinden itibaren 1 hafta içinde mahkememize ya da mahkememize gönderilmek üzere en yakın ceza mahkemesine, hakime onaylatılarak verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşuluyla zabıt katibine beyanda bulunmak ve hakime onaylatılmak suretiyle, ayrıca tutuklu sanık yönünden CMK’nun 263. maddesi gereğince tutuklu bulunduğu ceza infaz kurumu ve tutukevi müdürüne dilekçe vermek veya tutanağa bağlanmak üzere beyanda bulunmak suretiyle, Yargıtay’a temyiz yolu, tutukluluğun hükmen devamı kararına karşı mahkememize itiraz yolu açık olmak üzere, 16 yıl 8 ay hapis cezası yönünden re’sen de Yargıtay’a temyiz yolu açık olmak üzere, iddia makamının mütalaasına uygun olarak oybirliği ile verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı.12/01/2016