T.C. MAHKUMİYET-BERAAT
FETHİYE
AĞIR CEZA MAHKEMESİ

DOSYA NO : 2019/… Esas
KARAR NO : 2019/…
C.SAVCILIĞI ESAS NO : 2019/…

GEREKÇELİ KARAR
T Ü R K M İ L L E T İ A D I N A

BAŞKAN : …
ÜYE : …
ÜYE : …
C. SAVCISI : …
KATİP : …

DAVACI : K.H.
SANIK : R…
VEKİLİ : Av. OSMAN ALPER OLGUN,
GÖZALTI TARİHİ : ../08/2019 ../08/2019 (2 GÜN)
SANIK : M…
VEKİLİ : Av. …
GÖZALTI TARİHİ : ../08/2019 ../08/2019 (2 GÜN)
TUTUKLAMA – TAHLİYE : ../08/2019-../12/2019
SUÇ : 2313 sayılı Kanuna Aykırılık, Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama
SUÇ TARİHİ / SAATİ : ../08/2019 –
SUÇ YERİ : MUĞLA/FETHİYE
KARAR TARİHİ : …./12/2019

Yukarıda açık kimliği yazılı sanık/sanıklar hakkında mahkememizde yapılan duruşma sonunda:

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
Yukarıda açık kimliği yazılı sanık/sanıklar hakkında mahkememizde yapılan duruşma sonunda:
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
İDDİA :
Fethiye C.Başsavcılığının ../08/2019 tarih ve 2019/.. esas sayılı iddianamesi ile;
M.. isimli şahsa ait olduğu tespit edilen iki ayrı mısır tarlasında ele geçirilerek el konulan boyları 40cm ile 220cm arasında değişen ebatlarda 70 kök Hint keneviri bitkisi 70 kök Hint keneviri bitkisi,aynı mısır tarlalarının ilkinde ele geçirilerek el konulan net 1400 gram esrar maddesi, sanık M…’ ın ikametinin arka tarafında bulunan üzeri naylon poşet ile kapatılmış odun çuvallarının altına gizlenmiş vaziyette 2 Parça halinde (79,61gr+71,51gr) olmak üzere toplamda net 151,12 gram esrar maddesi, sanıkların birlikte ortak olarak kullandıkları tespit edilen ahırda yapılan aramalar neticesinde mavi renkli siyah kapaklı zeytin bidonu içerisinde ele geçirilerek el konulan Net 6200 gram esrar maddesi, 1 adet Tess marka 13300 seri numaralı üzerinde DIC0199. 310 CERTIF. Nr. İbaresi bulunan 1 adet hassas terazi,2 adet Karsan ibaresi bulunan üst kısmı yırtılmış üzerinde esrar kırıntıları bulunan şeffaf poşet,1 adet plastik saplı makas,1 adet üzerinde BİM ibaresi bulunan poşet,1 adet Şeffaf Poşet ele geçirilerek el konulduğu iddiası ile sanıkların Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun 23/5-1.Fıkra, Türk Ceza Kanunu 188/3, 53, 63, 54 maddeleri cezalandırılmaları istemi ile mahkememize kamu davası açılmıştır.
SAVUNMA :
Sanık M… mahkememizde alınan savunmasında “….”şeklinde savunmada bulunmuştur.
Sanık R… mahkememizde alınan savunmasında “Suça konu kenevirleri ben ekmedim. Kenevirlerin bulunduğu araziyi mirasçılar ekip biçmektedir. Kenevirlerin ekildiği yer yolun kenarındadır. Benim ele geçen esrar maddesi ile bir ilgim yoktur dedi.( ve sorularak hatırlamıyorum bilmiyorum gibi cevaplar verdi.)
İDDİA MAKAMI ESAS HAKKINDAKİ MÜTALAASINDA :Sanıkların savunmaları, arama- el koyma ve olay tutanakları, uzmanlık raporları ve tüm dosya ışığında; olay günü sanıklara ait ikametlerinde ve eklentilerinde yapılan aramada; sanık M… ‘in kullanımında olan mısır tarlalarında ekili vaziyette 70 kök hint keneviri bitkisi ve 1400 gram ağırlığında uyuşturucu maddenin yine M… ‘in ikametinin arka kısmında odun çuvallarının altında 2 parça halinde toplam 151 gram ağırlığında esrar maddesinin ele geçtiği, ayrıca sanıkların her ikisinin de kullanımında olan alanda da 6,200 gram ağırlığında uyuşturucu maddenin ele geçtiği, maddelerin, sanıkların ortak kullanımında olan yerlerde ele geçmiş oluşu ve ele geçen maddelerin miktarı, farklı yerlerde muhafaza ediliyor oluşu ve kurutulmaya bırakılmış esrar maddesinin yanı sıra hem de ekili vaziyetteki hint kenevirinin kök sayısı nazara alınarak sanıkların ticari maksatla kenevir ektiklerinin ve uyuşturucu madde bulundurduklarının kabulüyle, Sanıkların eylemine uyan TCK’nın 188/3, 53, 54 ve 63 maddeleri ile 2313 sayılı yasanın 23/5-1.cümlesi uyarınca cezalandırılmasına, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini kamu adına talep etmiştir.
DELİLLER :
Sanık savunmaları,
Üst arama tutanağı,
Ön ekspertiz raporu,
Fethiye İlçe Tarım ve Orman müdürlüğünün 21/08/2019 tarihli yazısı,
Tartı ve ön ekspertiz tutanağı,
Olay yeri basit krokisi,
Arama el koyma ve yakalama tutanağı,
Araştırma tutanağı,
Fethiye Devlet Hastanesinin ../08/2019 tarihli raporu,
İzmir Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğünün 02/10/2019 tarihli raporu,
Genel Adli Muayene raporları,
Nüfus ve adli sicil kayıtları.
DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE GEREKÇE :
……. dair her türlü şüpheden uzak somut ve inandırıcı delil elde edilememesi nedeniyle CMK 223/2-e maddesi gereğince beraatine karar verilmesi gerektiği hukuki ve vicdani kanaatine varılarak aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.

HÜKÜM: Yukarıda açıklanan nedenlerle;
A) Sanık R…’ın üzerine atılı Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma ve Sağlama ve 2313 Sayılı Yasaya Muhalefet eylemleri yönünden;
Her ne kadar sanık hakkında ”Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma ve Sağlama” ve “2313 Sayılı Yasaya Muhalefet ” suçlarından cezalandırılması istemi ile kamu davası açılmış ise de, sanığın üzerine atılı eylemler sabit görülmediğinden 5271 Sayılı CMK’nın 223/2-e maddesi gereğince sanığın üzerine atılı suçlardan AYRI AYRI BERAATİNE,
Sanık hakkında imza yükümlülüğüne ve yurt dışına çıkış yasağına ilişkin uygulanan adli kontrol kararının kaldırılmasına,
Sanık kendisini vekille temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi gereğince hesap edilen 5.450,00 TL maktu vekalet ücretinin hazineden alınarak sanık müdafiine verilmesine,
Yapılan yargılama giderlerinin hazine üzerinde bırakılmasına,
B) Sanık M…’ın üzerine atılı Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma ve Sağlama eylemi yönünden;
Sanığın üzerine yüklenen “Uyuşturucu veya Uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama” suçunu işlediği sabit görülmekle, eylemine uyan 5237 sayılı TCK’nun 188/3 maddesi uyarınca suçun işleniş biçimi, failin kastının yoğunluğu, suç konusu maddenin miktarı göz önüne alınarak teşdiden sanığın 12 YIL HAPİS VE 1200 GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,
Verilen cezanın sanığın geleceği üzerinde meydana getirebileceği olası etkileri dikkate alınarak verilen cezadan 5237 sayılı TCK’nın 62/1 maddesi uyarınca takdiren 1/6 oranında indirim yapılarak 10 YIL HAPİS VE 1000 GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,
Sanığın cezasından başkaca takdiri ya da yasal arttırım veya indirim yapılmasına yer olmadığına,
Sanığa verilen adli para cezasının TCK’nun 52/2 maddesine göre sanığın ekonomik ve diğer şahsi halleri nazara alınarak günlüğünün 20,00 TL’den hesaplanarak 20.000,00 TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,
Sanığın ekonomik ve şahsi durumu göz önüne alınarak adli para cezasının aylık taksitler halinde ve her ay eşit miktarlarda tahsil edilmesi şartıyla 5237 sayılı TCK’nun 52/4. maddesi gereğince 24 eşit taksit halinde tahsiline, taksitlerden birisinin süresinde ödenmemesi halinde geri kalan miktarın tamamının bir seferde tahsil edileceğinin sanığa ihtarına,
Sanığın sonuç olarak 10 YIL HAPİS VE 20.000,00 TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,
Sanık hakkında tesis edilen hapis cezası ile mahkumiyet hükmünün niteliği gereği TCK 53/1 ve 2. fıkrasında yer alan güvenlik tedbirlerinin ”Anayasa Mahkemesinin 24.11.2015 tarihi ve 29542 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 08/10/2015 tarih , 2014/140 Esas ve 2015/85 Karar sayılı iptal kararı ” doğrultusunda uygulanmasına,
Hürriyeti bağlayıcı cezanın süresi nedeni ile sanık hakkında 5271 sayılı CMK’nın 231. maddesi ve 5237 sayılı TCK’nın 50, 51. maddelerinin uygulanmasına yer olmadığına,
C)Sanığın üzerine atılı 2313 Sayılı Kanuna Aykırılık eylemi yönünden;
Sanığın üzerine atılı “Esrar Elde Etmek Amacıyla Kenevir Ekmek” suçunu işlediği sabit görülmekle, eylemine uyan 2313 sayılı yasanın 23/5-1.cümlesi uyarınca suçun işleniş biçimi, failin kastının yoğunluğu ve ekilen kenevir miktarı sayısı da göz önüne alınarak sanığın teşdiden 5 YIL HAPİS VE 600 GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,
Verilen cezanın sanığın geleceği üzerinde meydana getirebileceği olası etkileri dikkate alınarak cezasından 5237 sayılı TCK’nun 62/1. maddesi uyarınca takdiren 1/6 oranında indirim yapılarak sanığın sonuç olarak 4 YIL 2 AY HAPİS VE 500 GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,
Sanığın cezasından başkaca takdiri ya da yasal arttırım veya indirim yapılmasına yer olmadığına,
Sanığa verilen adli para cezasının TCK’nun 52/2 maddesine göre sanığın ekonomik ve diğer şahsi halleri nazara alınarak günlüğünün 20,00 TL’den hesaplanarak 10.000,00 TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,
Sanığın ekonomik ve şahsi durumu göz önüne alınarak adli para cezasının aylık taksitler halinde ve her ay eşit miktarlarda tahsil edilmesi şartıyla 5237 sayılı TCK’nun 52/4. maddesi gereğince 24 eşit taksit halinde tahsiline, taksitlerden birisinin süresinde ödenmemesi halinde geri kalan miktarın tamamının bir seferde tahsil edileceğinin sanığa ihtarına,
Sanığın sonuç olarak 4 YIL 2 AY HAPİS VE 10.000,00 TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,
Sanık hakkında tesis edilen hapis cezası ile mahkumiyet hükmünün niteliği gereği TCK 53/1 ve 2. fıkrasında yer alan güvenlik tedbirlerinin ”Anayasa Mahkemesinin 24.11.2015 tarihi ve 29542 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 08/10/2015 tarih , 2014/140 Esas ve 2015/85 Karar sayılı iptal kararı ” doğrultusunda uygulanmasına,
Hürriyeti bağlayıcı cezanın süresi nedeni ile sanık hakkında 5271 sayılı CMK’nın 231. maddesi ve 5237 sayılı TCK’nın 50, 51. maddelerinin uygulanmasına yer olmadığına,
D) Yargılama Giderleri ve Sair Hususlar Yönünden;
Sanık M…’in tutuklulukta geçirdiği süre, sabit ikametgah sahibi olması sebebiyle bu aşamada adli kontrol hükümlerinin uygulanmasının yeterli olacağı anlaşıldığından tahliye edilmesine,
Sanık hakkında 5271 sayılı CMK’nın 109/3-a,b maddeleri uyarınca yurt dışına çıkış yasağı konulmasına ve her ayın 1. ve 15. günü bulunduğu mahalin kolluk birimine başvurarak imza yükümlülüğüne tabi tutulmasına,
Hüküm kesinleşmeden önce gerçekleşen ve şahsi hürriyeti sınırlama sonucu doğuran bütün haller nedeni ile sanıkların gözaltında ve tutuklulukta geçirdiği sürelerin hükmolunan cezadan TCK’nun 63. maddesi uyarınca mahsubuna,
Fethiye Adli Emanet Memurluğu’nun 2019/… sırasında kayıtlı güvenlik kilitli bez torbadaki 1 adet hassas terazi, 1 adet makas, yeşil renkli bitki parçacıkları ve güvenlik kilitli bez torbadaki 5 adet poşetin suçta kullanıldığı anlaşıldığından TCK’nın 54/1. maddesi gereğince müsaderesine, adli emanetin aynı sırasına kayıtlı 2 adet svapın imhasına,
Fethiye Adli Emanet Memurluğu’nun 2019/… sırasında kayıtlı mühürlü bez torbadaki 228,35-gr incelemeden arta kalan hint keneviri ve mühürlü 4 adet baz torbadaki toplam daralı 7.735,22-gr hint kenevirinin TCK’nın 54/4 maddesi gereğince müsaderesine,
Fethiye Adli Emanet Memurluğu’nun 2019/… sırasında kayıtlı delil poşetindeki 128 adet Şeffaf poşetlerin suçta kullanıldığı anlaşıldığından TCK’nın 54/1. maddesi gereğince müsaderesine, adli emanetin aynı sırasına kayıtlı mühürlü bez torbadaki 58 kök hint kenevirinin TCK’nın 54/4 maddesi gereğince müsaderesine,
Yargılama nedeni ile yapılan keşif ve bilirkişi ücreti giderlerinden ibaret 886,54 TL yargılama giderinin sanık M…’den tahsiline,
Dair, sanıkların ve sanıklar müdafiilerinin yüzlerine karşı verilen kararın tefhim tarihinden itibaren 7 gün içinde mahkememize ya da mahkememize gönderilmek üzere en yakın ceza mahkemesine hakime onaylatılarak verilecek bir dilekçe suretiyle, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi’ne istinaf kanun yolu açık olmak üzere, iddia makamının mütalaasına aykırı olarak oybirliği ile verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı…./12/2019