T.C.

FETHİYE

AĞIR CEZA MAHKEMESİ

 

DOSYA NO      : 2015/…Esas

KARAR NO       : 2016/…

C.SAVCILIĞI ESAS NO  : 2015/…

 

GEREKÇELİ KARAR

T Ü R K   M İ L L E T İ   A D I N A

” Düşme ”

BAŞKAN           :

ÜYE      :

ÜYE      :

  1. SAVCISI :

KATİP   :

 

DAVACI           : K.H.

MAĞDUR          :S..

VEKİLİ  : Av.

KATILANLAR    :1-A..

:           2-A

 

SANIK  :Y..

MÜDAFİİ          :Av. OSMAN ALPER OLGUN, Tuzla Mahallesi 520.Sokak No:22 48300 Fethiye/ MUĞLA

Av. AHMET CAHİT OLGUN, Tuzla Mahallesi 520 Sokak No:22 Fethiye/ MUĞLA

SUÇ      : Reşit Olmayanla Cinsel İlişki

SUÇ TARİHİ     :  2014 yılı son ayları

SUÇ YERİ         : Çobanlar Mahallesi Seydikemer İlçesi /MUĞLA

KARAR TARİHİ : 25/02/2016

 

Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında mahkememizde yapılan yargılama  sonunda:

GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ :

İDDİA   :

Fethiye C.Başsavcılığının 05/05/2015 tarih ve 2015/.. esas sayılı iddianamesi ile; sanık Y.. hakkında mağdur S.. karşı reşit olmayanla cinsel ilişki suçunu işlediği iddiası ile Fethiye 6. Asliye Ceza Mahkemesine açılan kamu davasının yapılan yargılaması sonucunda, Fethiye 6. Asliye Ceza Mahkemesinin 17/../2015 tarih ve 2015/.. esas, 2015/..  sayılı kararı ile görevsizlik kararı verilerek dosya mahkememize gönderilmekle mahkememizin 2015/.. esas sırasına kaydedilerek yargılamaya devam olunmuştur.

….

İDDİA MAKAMI ESAS HAKKINDAKİ MÜTALAASINDA  :

Sanık hakkında Fethiye C. Başsavcılığınca Asliye Ceza Mahkemesine açılan davaya dayanak teşkil eden iddianame ve  bu iddianameye konu olay hakkında mağdurun 03/03/2015 tarihinde vekil huzuru ile verdiği ifade de mağdurun sanık hakkında herhangi bir şikayetinin bulunmadığını söylediği, şikayet hakkının bir kez kullanılıp tüketilebilen ve kişiye sıkı sıkıya bağlı bir hak olduğu, ifade tarihinde mağdurun 15-18 yaş aralığında bulunduğu, tüm dosya kapsamındaki delillerden sanığın mağdura zorla cinsel yönden saldırdığına dair bulgunun mevcut olmadığı, sanık ve mağdurun birden fazla kez rıza dahilinde ilişkiye girdikleri, mağdurun bu eylemlere ilişkin alınan ilk ifadesinde şikayetçi olmadığını söylediği anlaşılmakla, sanık hakkındaki davanın CMK nın 223/8 maddesi uyarınca düşürülmesine karar verilmesini kamu adına talep etmiştir.

 

DELİLLER          :

..

..

DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE GEREKÇE :

Yapılan yargılama ve dosya kapsamı içindeki mahkememizce hükme esas alınan yazılı ve sözlü tüm deliller birlikte değerlendirildiğinde;

Sanığın savunması ve mağdurun beyanlarına göre, sanık ve mağdurenin 2014 yılı .. ve … aylarında cinsel ilişkiye girdikleri, bu tarihler itibariyle mağdurenin 15 yaşını doldurmuş olduğu, mağdurenin 03/../2015 tarihli kollukta vekili huzurunda vermiş olduğu ifadesinde sanıkla rızası ile ilişkiye girdiğini, iki yıldır aralarında gönül ilişkisi olduğunu beyan ettiği, yargılama safhasında toplanan deliller ile dosyaya sunulan ve mağdurenin kabul ettiği mektuptan, zorla kaçırıldığı iddia edilen tarihten sonra mağdurenin, sanığın çantasına bıraktığı telefondan sanığın kendisini aradığını ve kendisine mesaj gönderdiğine ilişkin beyanları, mağdurenin 02/../2015 tarihinde zorla kaçırma iddiasından sonra sanık ile cinsel ilişkiye girmediğine ilişkin beyanları birlikte değerlendirildiğinde, sanığın, mağdure ile rızası ile cinsel ilişkiye girdiği, mağdurenin 03/../2015 günü zorunlu vekili ile birlikte karakolda alınan ifadesinde “bu olaylardan dolayı şüpheli Y..’den davacı ve şikayetçi değilim” şeklinde beyanda bulunmak suretiyle şikayet hakkından feragat ettiği, kolluk beyanında sanık ile rızası ile cinsel ilişkiye girdiğini beyan ettiği, mağdurenin feragatten sonra dönüp yeniden şikayetçi olamayacağı anlaşıldığından, sanığın reşit olmayanla cinsel ilişki suçu olarak kabul edilen fiilinden açılan davanın şikayetten vageçme sebebi ile 5237 sayılı TCK’nın 104/1, 73/4, CMK’nun 223/8 maddeleri gereğince düşürülmesine karar vermek gerekmiş ve aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.

 

H Ü K Ü M  : Yukarıda açıklanan nedenlerle;

  1. Sanık  Y…’ün, mağdure S.. ile 2014 yılı son aylarında rızası ile cinsel ilişkiye girdiği iddiası ile Asliye Ceza Mahkemesine kamu davası açılıp, Asliye Ceza Mahkemesince görevsizlik kararı verilmiş ise de, sanığın savunması ve mağdurun beyanlarına göre sanık ve mağdurenin 2014 yılı Mart ve Kasım aylarında cinsel ilişkiye girdikleri, bu tarihler itibariyle mağdurenin 15 yaşını doldurmuş olduğu, mağdurenin 03/../2015 tarihli kollukta vekili huzurunda vermiş olduğu ifadesinde sanıkla rızası ile ilişkiye girdiğini, iki yıldır aralarında gönül ilişkisi olduğunu beyan ettiği, yargılama safhasında toplanan deliller ile dosyaya sunulan ve mağdurenin kabul ettiği mektuptan, zorla kaçırıldığı iddia edilen tarihten sonra mağdurenin, sanığın çantasına bıraktığı telefondan sanığın kendisini aradığını ve kendisine mesaj gönderdiğine ilişkin beyanları, mağdurenin 02/../2015 tarihinde zorla kaçırma iddiasından sonra sanık ile cinsel ilişkiye girmediğine ilişkin beyanları  birlikte değerlendirildiğinde, sanığın, mağdure ile rızası ile cinsel ilişkiye girdiği, mağdurenin 03/../2015 günü zorunlu vekili ile birlikte karakolda alınan ifadesinde “bu olaylardan dolayı şüpheli Y..’den davacı ve şikayetçi değilim ” şeklinde beyanda bulunmak suretiyle şikayet hakkından feragat ettiği, kolluk beyanında sanık ile rızası ile cinsel ilişkiye girdiğini beyan ettiği, mağdurenin feragatten sonra dönüp yeniden şikayetçi olamayacağı anlaşıldığından, sanığın reşit olmayanla cinsel ilişki suçu olarak kabul edilen fiilinden açılan davanın şikayetten vageçme sebebi ile 5237 sayılı TCK’nın 104/1, 73/4, CMK’nun 223/8 maddeleri gereğince DÜŞÜRÜLMESİNE,

 

  1. Kararın kesinleşmesi beklenmeden, sanık hakkında, mağdurenin anne ve babasına karşı, TCK’nın 234/3 maddesinde düzenlenmiş olan suçu, mağdureye karşı 02/../2015 tarihinde kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçunu işlemiş olma ihtimaline binaen  Fethiye C.Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmasına,

 

  1. Yargılama giderinin devlet hazinesi üzerinde bırakılmasına,

Dair, sanık, sanık müdafii, katılan …, mağdurun ve vekilinin yüzüne karşı, tefhim tarihinden itibaren 1 hafta içinde mahkememize ya da mahkememize gönderilmek üzere en yakın ceza mahkemesine, hakime onaylatılarak verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşuluyla zabıt katibine beyanda bulunmak ve hakime onaylatılmak suretiyle, Yargıtay’a temyiz yolu açık olmak üzere, iddia makamının mütalaasına uygun  olarak oybirliği  ile verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı.25/02/2016