T.C.

MUĞLA

  1. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

 

BERAAT

DOSYA NO      : 2017/… Esas

KARAR NO       : 2018/..

C.SAVCILIĞI ESAS NO  : 2017/…

 

GEREKÇELİ KARAR

T Ü R K   M İ L L E T İ   A D I N A

 

BAŞKAN           : …

ÜYE      : ..

ÜYE      : ..

  1. SAVCISI :..

KATİP   : …

 

DAVACI           : K.H.

SANIK  :           F…

MÜDAFİİ          :           Av. OSMAN ALPER OLGUN, Av. AHMET CAHİT OLGUN – Tuzla Mah. Dolgu Sahası 520 Sk Fethiye

SUÇ      : Silahlı Terör Örgütüne Üye O…

GÖZALTI TARİHİ          : 07.09.2017 – 11.09.2017

KARAR TARİHİ : ../02/2018

 

Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında Mahkememize kamu davası açılmış olmakla, yapılan yargılama sonunda, dosya incelendi.

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

I-) İDDİA:

a-) İddianame:  Muğla Cumhuriyet Başsavcılığının …10.2017 tarih, 2017/… sRŞ. 2017/..-.. esas sayılı iddianamesiyle; sanık F…’ın 5237 Sayılı TCK 314/2 ve 3713 Sayılı TMK 5/1 ve 5237 Sayılı TCK 53, 58/9, 63 maddeleri uyarınca cezalandırılması istemi ile mahkememizde kamu davası açılmıştır.

b-) Cumhuriyet Savcısı Esas Hakkındaki Mütalaasında: Yapılan yargılama, toplanan deliller ve tüm dosya kapsamında sanık F…’ın silahlı terör örgütü Fetö-PDY terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla kamu davası açıldığı, yapılan soruşturma kapsamında sanığın kullanmış olduğu 543… numaralı gsm hattında  tespit tarihi ../09/2014-../09/2014 olacak şekilde örgüt üyelerinin kullanmış olduğu Bylock kaydının bulunduğu, dosya kapsamında bunun harici herhangi bir delil bulunmadığı, tespit edilen Bylock kaydının da Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yaptırılan bilirkiş incelemesi sonucu istem dışı yüklenildiğine dair tespit yazısı ve tüm dosya kapsamı itibariyle sanığın üzerine atılı suçu işlediğine dair soyut iddia dışında mayhkumiyetine yeter, her türlü kuşkudan uzak, objektif kesin ve yeterli delil elde edilemediğinden beraatine karar verilmesini kamu adına talep ve mütalaa etmiştir.

II-) SAVUNMA:

Sanık F… savunmasında: ” Ben atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Bylock kullanmış değilim. Mor beyin yazılımı nedeniyle Bylock tespiti yapıldığı ortaya çıkmıştır. Ben bu yapıya ait yurtlarda, evlerde kalmadım, okullara gitmedim. Bank Asya’da hesabım yoktur. Gazete aboneliğim, dernek-sendika üyeliğim yoktur. Sohbetlere gitmedim, himmet vermedim” şeklinde savunmada bulunmuştur.

III-) DELİLLER:

-Sanığa ait  nüfus ve adli sicil kayıtları,

-Fetö/PDY’ye ilişkin tanzim olunan bilgi notları,

-Emniyet müdürlüğünden gelen müzekkere cevapları,

-Kolluk görevlilerince tutulan tutanaklar,

-BTK’dan gönderilen ve sanığın kullandığı 0 543 …numaralı GSM hattının Bylock IP’lerine erişim bilgilerini gösterir HIS kayıtları,

-Sanığın kullandığı 0 543 … numaralı GSM hattının Bylock IP’lerine iradesi dışında yönlendirildiğinin değerlendirildiğine dair BTK’dan gelen yazı cevabı ve ekindeki liste.

IV-) DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE KABUL:

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen iddianame ile sanık F…’ın münhasıran Fetö/PDY mensuplarınca kullanılan Bylock programına, kullanmış olduğu 0 543 … numaralı GSM hattı üzerinden 15.09.2014 – 19.09.2014 tarihleri arasında erişim sağladığından bahisle “Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma” suçundan cezalandırılması istemiyle mahkememize kamu davası açılmış ise de; sanığın aşamalarda yaptığı savunmalarda Bylock programını kullanmadığını ve atılı suçlamayı kabul etmediğini beyan ettiği, BTK tarafından gönderilen …/12/2017 tarihli yazı ve ekinde düzenlenen listede, sanığın kullandığı  0 543 … numaralı GSM hattına ait numaranın da bulunduğu bir kısım GSM hatlarının Bylock IP’lerine iradesi dışında yönlendirildiğinin değerlendirildiğinin belirtildiği, sanığın atılı suçu işlediğine ilişkin dosya kapsamında başkaca bir bilgi belge veya beyan da bulunmadığı anlaşılmakla, tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde, sanık F…’ın  üzerine atılı “Silahlı terör örgütüne üye olma” suçunu işlediğinin sabit olmaması nedeniyle CMK 223/2-e maddesi uyarınca beraatine karar verilmiş ve aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.

 

HÜKÜM : Gerekçesi yukarıda izah edildiği üzere;

1-Sanık F..’ın üzerine atılı “Silahlı terör örgütüne üye olma” suçunu işlediğinin sabit olmaması nedeniyle CMK 223/2-e maddesi uyarınca BERAATİNE,

2-Sanık hakkında uygulanan adli kontrol tedbirinin kaldırılmasına,

3-Sanıktan ele geçen dijital materyallerin imajı alındıktan sonra kendisine İADESİNE,

4-Sanığa gözaltında ve tutuklulukta geçirdiği süreler için tazminat hakkının bulunduğunun CMK’nin 141/2 maddesi uyarınca ihtarına, karar kesinleştiğinde bir örneğinin kendisine  tebliğine,

5-Beraat eden sanık kendisini avukatla temsil ettirdiğinden CMK 327/2 maddesi uyarınca AAÜT uyarınca belirlenen 4.360 TL avukatlık ücretinin hazineden alınarak sanığa verilmesine,

 

6-Yapılan yargılama giderlerinin kamu üzerinde bırakılmasına,

Dair, sanık … ve müdafiinin yüzüne karşı, Cumhuriyet Savcısı …’ın katılımıyla, isteme uygun olarak, tefhim tarihinden itibaren 7 gün içerisinde Mahkememize veya Mahkememize gönderilmek üzere başka bir yer Ağır Ceza Mahkemesine (Ağır Ceza Mahkemesi olmayan yerde Asliye Ceza Mahkemesine) verilecek dilekçe ile yahut Zabıt Katibine yapılacak beyanın zapta geçirilmesi sureti ile istinaf kanun yolu açık olmak üzere oy birliği ile karar verildi, karar açıkça okunup usulen anlatıldı…./02/2018