T .C.

FETHİYE TÜRK MİLLETİ ADINA

AĞIR CEZA MAHKEMESİ K A R A R

( Hük. Açık. Geri. Bır.)

D OSYA NO : 2012/…..

KARAR NO : 2012/……

[C.SAVCILIĞI][ ][ESAS][ ][NO] : 2011/……

BAŞKAN : ………..

ÜYE : ………..

ÜYE : ……..

  1. SAVCISI : …………..

KATİP :…………

DAVACI : K.H.

MAKTUL : Ş…….

MÜŞTEKİ LER : 1- N…….

2- M…….

KATILAN : D……

 

SANIK : Ma……

MÜDAFİİ : Av. Ahmet Cahit OLGUN, Tuzla Mahallesi 520 Sokak No:22 Fethiye/ MUĞLA

SUÇ : Taksirle Ölüme Neden Olma

SUÇ TARİHİ : 01/11/2010

SUÇ YERİ : Fethiye ilçesi

KARAR TARİHİ : 07/06/2012

Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında yapılan yargılama sonunda:

Gereği Düşünüldü :

Fethiye C. Başsavcılığının 29/12/2011 tarih ve 2011/…… esas sayılı iddianamesi ile, maktulün tek başına yaşadığı ikametinde olay tarihinde sabah saatlerinde midesinin ağrıması üzerine kolonya içtiği, akşam saatlerinde rahatsızlanması üzerine durumu akrabası tanık C……’e anlattığı,bunun üzerine maktulün yakınları tarafından saat 21.30 sıralarında Fethiye ….. Hastanesi Acil servisine getirildiği, burada maktule ilk müdahalenin Dr…….. tarafından yapıldığı, ardından maktulün teşhis ve tedavisi için olay tarihinde Fethiye ……. Hastanesi …… bölümü acil havuz nöbetçi hekimi olan sanık Ma……..’a teslim edildiği,maktul ve yakınlarının sanık hekime maktulün kolonya içtiğini, mide bulantısı ve görme bulanıklığı yaşadığını aktardıkları, sanığın maktulü kolonya içmesi nedeniyle izlemeye alarak görme bulanıklığı tanımladığı,hastada metil alkol zehirlenmesinin belirtileri bulunmasına rağmen hastayı görevi gereği yatırarak takip ve tedavisini yapması gerektiği halde hastayı gözlem altında tutmayıp taburcu ederek evine gönderdiği, eve dönüş yolunda hastanın durumunun ağırlaşması üzerine yakınlarının maktulü tekrar Fethiye …… Hastanesi Acil Servisine 02/11/2010 günü saat 01.00 sıralarında getirdikleri, hastanın bu getirilişinde solunumun olmadığı ve koma halinde olduğu,hastanın genel yoğun bakıma alındığı fakat kurtarılamayarak saat 03.00 sıralarında metil alkol zehirlenmesi sonucunda vefat ettiği, sanığın İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı 1.İhtisas Kurulu’nca düzenlenen bilirkişi raporu ve diğer deliller birlikte değerlendirildiğinde kusurlu olduğu, tıp kurallarına uygun davranmadığı, atılı suç bakımından sanık hekimin pozitif hukuk kurallarından doğan sonucu önleme yükümlülüğünün bulunduğu,Hekimlerin Hususi Hastaneler Kanunu’nun 32.maddesi ve Tıbbi Dentoloji Tüzüğü’nün 18.maddeleri uyarınca resmi bir görevin gerektirdiği haller ile acil durumlarda hastaya bakmakla yükümlü oldukları,bu yükümlülüğün hiç veyahut gerektiği gibi yerine getirilmemesi durumunda hekimin cezai sorumluluğunun doğacağı, Hasta Hakları Yönetmeliği’nin Tıbbi Gereklere Uygun Teşhis, Tedavi ve Bakım başlıklı 11.maddesinde;’ ‘Hasta,modern tıbbi bilgi ve teknolojinin gereklerine uygun olarak teşhisinin konulmasını, tedavisinin yapılmasını ve bakımını istemek hakkına sahiptir” hükmüne yer verildiği, bahsi geçen olayda sanık hekim tarafından kolonya içtiğini,metil alkol zehirlenmesi belirtilerini dile getiren maktulün kanuni düzenlemelerden doğan yükümlülük olan hastayı yatırarak takip etme ve hastaya zamanında gerektiği şekilde müdahale etme sorumluluğu yerine getirilmeyerek hastanın evine gönderilerek ölüme terk edildiği, sanığın üzerine atılı suçu işlediği ve kamu davasının açılmasını gerektirecek nitelikte yeterli şüphe sebebinin hasıl olduğu nedenle, sanığın iddianamede belirtilen sevk maddeleri doğrultusunda cezalandırılması talebi ile kamu davası açılmıştır.

Sanık Ma……. savunmasında , …………. söylemiştir.

Deliller :

……………….

İddia Makamının Esas Hakkındaki Mütalaasında :

…………….

Delillerin Değerlendirilmesi ve Gerekçe :

……………..

H Ü K Ü M: Yukarıda açıklanan nedenlerle;

Sanık Ma….’un üzerine atılı ve sabit bulunan,taksir ile maktul Ş…..’nin ölümüne sebebiyet vermek suçundan eylemine uyan,5237 sayılı TCK.nın 85/1. maddesi gereğince sanığın kusurun ağırlığı, suç konusunun önemi ve meydana gelen zararın ağırlığı, suçun işlenmesindeki özellikler ve suçta kullanılan araç nazara alınarak asgari haddinden ayrılmak sureti ile taktiren ve teşdiden 2 yıl 4 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına,

Sanığın eylemini ikrar etmesi, geçmişi ve sosyal ilişkileri,fiilden sonraki davranışları ile cezanın sanık üzerinde göstereceği olası etkileri lehine hafifletici sebep kabul edilerek 5237 sayılı TCK.nun 62/1. maddesi gereğince cezası taktiren 1/6 oranında indirilerek, sanığın neticeten 1 yıl 11 ay 10 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına,

Sanığın eylemini taksir ile işlemesi nedeni ile yasal şartları bulunmadığından hakkında 5237 sayılı TCK.nın 53.maddesinin uygulanmasına yer olmadığına,

Sanık hakkında 5237 sayılı TCK.nın 81/1 ve 83/3.maddesinin uygulanmasına yer olmadığına,

Sanığın geçmişinde kasıtlı bir suç işleyerek mahkum olmaması ve kişiliği ile duruşmadaki tutum ve davranışları nazara alındığında bir daha suç işlemeyeceğine mahkememizce kanaat getirildiğinden, 5728 sayılı kanun ile değişik 5271 sayılı CMK.nın 231/5-6.maddesi gereğince,sanık hakkında kurulan HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA,

Sanığın 5271 sayılı CMK.nın sayılı kanunun 231/8.maddesi gereğince 5 yıl süre ile denetim süresine tabi tutulmasına,sanığın sosyal ve ekonomik durumu dikkate alınarak denetim süresi içerisinde sanığa herhangi bir yükümlülük uygulanmamasına,

Sanığın denetim süresi içerisinde yeniden kasıtlı bir suç işlemediği ve denetimli serbestlik tedbirlerine uygun davrandığı taktirde, CMK.nın 231/10.maddesi gereğince açıklanması geri bırakılan hükmün ortadan kaldırılarak,davanın düşürülmesine karar verilmesine,

Sanığın denetim süresi içerisinde kasten yeni bir suç işlemesi veya denetimli serbestlik tedbirlerine aykırı davranması halinde CMK.nın 231/11.maddesi gereğince hükmün açıklanmasına,

Sanık hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına dair karar verildiğinden, CMK.nın 231/7.maddesi gereğince yasal engel bulunduğundan,sanığa verilen hapis cezasının ertelenmesine ve hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmesine yer olmadığına,

Suç delili niteliğinde olup Fethiye Adli emanetinin 2012/…. sırasına kayıt edilerek zapt olunan mühürlü zarf içerisinde 01.11.2010 ….. yazılı cd’nin dosya içerisinde delil olarak saklanılmasına,

Aşağıda ayrıntılı dökümü yapılacak toplam ( 1.207 ) TL. yargılama giderinin sanıktan tahsiline,

Dair talebe uygun olarak oybirliği ile verilen karar, iddia makamı ile sanık ve sanık müdafiinin huzurunda, katılanın yokluğunda,hükmün tefhim ve tebliğinden itibaren bir haftalık süre içerisinde mahkememize verilecek dilekçe veya aynı süre içerisinde tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt kâtibine beyanda bulunmak suretiyle,itiraz yolu açık olmak üzere, açıkça okunup usulen anlatıldı.07.06.2012