T.C.

FETHIYE

  1. ASLIYE CEZA MAHKEMESI

 

DOSYA NO: 2011/… Esas

KARAR NO: 2013/…

[C.SAVCILIGI ESAS NO]: 2011/…

 

GEREKÇELI KARAR

T Ü R K M I L L E T I A D I N A

 

HAKIM:…

KATIP:…

DAVACI: K.H.

ÖLEN:…

KATILAN:Z…

VEKILI:Av. …

KATILAN:H…

VEKILI:Av. …

 

SANIK:N…

VEKILI:Av. AHMET CAHIT OLGUN, Tuzla Mahallesi 520 Sokak No:22 Fethiye/

MUGLA

:Av. OSMAN ALPER OLGUN, Tuzla Mahallesi 520 Sokak No:22 Fethiye/ MUGLA

 

SUÇ: Taksirle Ölüme Neden Olma

SUÇ TARIHI / SAATI: 24/06/2011 – 17.50 sıraları.

SUÇ YERI: MUGLA/FETHIYE

KARAR TARIHI: 24/12/2013

Yukarıda açık kimligi yazılı sanık hakkında mahkememize açılan kamu davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

Fethiye C. Bassavcılıgının 06/10/2011 tarih ve 2011/… sayılı iddianamesi ile sanıgın taksirle ölüme neden olmak suçundan 5237 sayılı TCK’ nin 85/1, 53/6, 63 maddeleri uyarınca cezalandırılması istemiyle kamu davası açılmıstır.

SANIK SAVUNMASINDA: …. beyan etmistir.

KATILAN Z… BEYANINDA: … beyan etmis, sanıktan sikayetçi olarak kamu davasına katılan sıfatıyla katılmıstır.

KATILAN H… BEYANINDA: … beyan etmis, kamu

davasına katılan sıfatıyla katılmıstır.

Mahkememizce tanıklar … ve …’ ın beyanları alınmıstır.

Olay mahellinde suç unsurlarının ve kusur durumunun tespiti açısından kesif yapılmıs, Trafik Bilirkisisi …’ dan rapor alınmıstır.

Yine Adli Tıp Kurumu Baskanlıgı Trafik Ihtisas Dairesinden 30/09/2013 günlü … sayılı rapor alınmıstır.

Yapılan yargılama, toplanan deliller, sanık savunması, katılan beyanları, tanık anlatımları, kesif, bilirkisi raporu, adli tıp raporu, kaza tespit tutanagı ve tüm dosya kapsamı birlikte degerlendirildiginde; Sanıgın …/06/2011 günü saat: 17:50 sıralarında … plaka sayılı otomobili ile Fethiye istikametinden Ü… istikametine dogru seyir halinde oldugu sırada … Mahallesi mevkiine geldigi esnada yolun sag tarafında durmakta olan … plaka sayılı aracın ön tarafından yola giris yapan katılanların müsterek çocugu olan ….’yeçarptıgı, …’nin beyin kanaması geçirmesi sonucu öldügü, kaza tespit tutanagında sanıgın “araçların hızını araçların yük ve teknik özelligine, görüs yol ve hava ve trafik durumunun

gerektirdigi sartlara uydurmamak”, öleninise “yola birden çıkmak, duran aracın önünden. arkasından çıkmak” kuralını ihlal ettiginin tespit edildigi, 27.07.2011 tarihli bilirkisi raporunda sanıgın %30, ölenin %70 oranında kusurlu oldugunun tespit

edildigi, mahkememizce yapılan kesif sonucu alınan 20.05.2013 tarihlibilirkisi raporunda sanıgın kusursuz oldugunun bildirildigi, Adli Tıp Kurumu Trafik Ihtisas Dairesi’nin 30.09.2013 tarihli raporunda ise 20.05.2013 tarihli bilirkisi raporunda sanıgın kusursuz oldugu yönündeki degerlendirmeye istirak edilemeyeceginin ve sanık sürücü N…’in sevk ve idaresindeki otomobille, mahallin özelliklerini dikkate alarak, müteyakkız

seyretmesi, ileride duraklatılmıs olan minibüsü farkettiginde hızını asgari düzeye düsürüp yoldaki varlıgını belli edecek sekilde ikazda bulunması gerektigi halde bahsedilen bu hususlara riayet etmemis olması nedeniyle tali kusurlu oldugunun, ölenin asli kusurlu

oldugunun bildirildigi anlasılmıs olup, tüm dosya kapsamına göre, mahkememizce Adli Tıp Kurumundan alınan rapor içerigi ve degerlendirilmesi itibariyle olaya uygun görülmüs ve tespit edilen kusur oranlarında mahkememizce kabul edilmistir, buna göre;

-Sanıgın üzerine atılı taksirle öldürme suçunu isledigi anlasıldıgından TCK nin 85/1 maddesi geregince cezalandırılmasına karar verilmis, suçun islenis sekli, kusur durumu gözönüne alınarak alt sınırdan ceza tayin edilmis, sanıgın durusma tutanaklarına yansıyan mahkemeye karsı saygılı tutum ve davranısları, cezanın sanıgın gelecegi üzerindeki olası etkileri lehine takdiri indirim nedeni kabul edilerekTCK’nın 62.maddesi uygulanmıs, katılanların zararı giderilmediginden sartları olusmaması nedeni ile hükmün açıklanması geri

bırakılması yoluna gidilmemis, sonuç hapis cezasının adli para cezasına çevrilip taksitlendirilmesine karar verilmistir.

HÜKÜM: Yukarıda açıklanan nedenlerle;

1-Sanık N…’ in üzerine atılı taksirle bir kisinin ölümüne neden olmak suçunu isledigi anlasıldıgından TCK nin 85/1 maddesi geregince suçun islenis sekli, kusur

durumu gözönüne alınarak alt sınırdan ceza tayini ile sanıgın takdiren 2 YIL HAPIS CEZASI

ILE CEZALANDIRILMASINA,

Sanıga verilecek cezanın sanık üzerindeki olası etkileri gözetilerek verilen cezada TCK’nın 62.maddesi geregince takdiren 1/6 oranında indirim yapılmasına ve sanıgın 1 YIL 8 AYHAPIS CEZASI ILE CEZALANDIRILMASINA,

Sanıgın sürücü belgesinin TCK.nın 53/6 maddesi geregince kusur durumu gözetilerek takdiren 6 Ay süre ile geri alınmasına,

Sanıga verilen hapis cezasının, sanıgın kisiligi, sosyal ve ekonomik durumuna göre 5237 sayılı TCK nun 50/4 maddesi yollamasıyla TCK 50/1-a ve 52/2maddeleri geregince günlügü takdiren 20 TL den paraya çevrilerek sanıgın 12.100 TL adli para cezası ile CEZALANDIRILMASINA,

TCK 52 madde hükmü uyarınca sanıgın adli para cezasının birer ay ara ile 10 esit taksitle TAHSILINE, Taksitlerden birinin zamanında ödenmemesi halinde geri kalan kısmın muaccel olacagına, tamamının tahsil edilecegi vegeri kalan kısmın hepse çevrileceginin

ihtarına ( ihtar edildi )

Katılanların zararları giderilmediginden sanık hakkında CMK 231 maddesinin uygulanmasına YER OLMADIGINA,

Katılanlar kendilerini vekil ile temsil ettirdiklerinden 1.320 TL maktu vekalet ücretinin sanıktan alınarak katılanlara verilmesine, Yargılama sırasında yapılan; Kesif ücreti 321,00 TL, Adli Tıp Faturası 104,00 TL, 6

Ad. Davetiye gideri 48 TL, Savcılık bilirkisi ücreti 50,00 TL, posta gideri 18,63 TL olmak üzere toplam: 541,63 TL yargılama giderinin mahkum olan sanıktan tahsili ile hazineye irat kaydına,

Dair verilen karar, sanıgın, sanık müdafiinin, katılan Z… ve katılan vekilinin yüzlerine karsı, katılan H…’ nin yoklugunda, kararın yüze karsı hüküm verilenler yönünden tefhim ve yoklugunda hüküm verilen katılan yönünden teblig tarihinden itibaren, bir hafta içerisinde mahkememize verilecek dilekçe ile ya da zabıt katibine yapılacak sözlü beyanın tutanaga baglanması suretiyle Yargıtay’da temyiz yolu açık olmak üzere açıkça

okunup usulen anlatıldı. 24/12/2013