T.C.

FETHIYE 2. ASLIYE CEZA MAHKEMESI

MAHKUMIYET-ERTELEME

DOSYA NO: 2013/…Esas

KARAR NO: 2013/…

C.SAVCILIGI ESAS NO: 2013/…

 

GEREKÇELI KARAR

T Ü R K M I L L E T I A D I N A

 

HAKIM:…

KATIP: …

 

DAVACI: K.H.

KATILAN: Ö…

SANIK: M…

VEKILLERI: Müdafii Av. AHMET CAHIT OLGUN,

Müdafii Av. OSMAN ALPER OLGUN,

TUTUKLAMA – TAHLIYE: tutuklama 31/12/2012 – tahliye 28/02/2013

SUÇ: Bina veya Eklentileri Içinde Muhafaza Altına Alınmıs Olan Esya Hakkında Hırsızlık

SUÇ TARIHI: 30/12/2012 – Saat : Gündüzleyin 07:58 sıraları

SUÇ YERI:FETHIYE

KARAR TARIHI: 31/10/2013

 

Yukarıda açık kimligi yazılı sanık/sanıklar hakkında Fethiye Cumhuriyet

Bassavcılıgı’nın 03/01/2013tarih ve 2013/59 esas sayılı iddianamesiyle mahkememize açılan

kamu davasının yapılan açık yargılaması sonunda ;

GEREGI DÜSÜNÜLDÜ:

Fethiye Cumhuriyet Bassavcılıgı’nın 03/01/2013 tarihli iddianamesiyle sanıgın, müstekiye ait isyerindeki tezgah çekmecesinin gözünde bulunan 1000 TL parayı

hırsızladıgıiddiası ile TCK’nun 142/1.b.2,53/1 ve 63. maddeleri geregi cezalandırılması istemi ile kamu davası açılmıstır.

….

HÜKÜM :

1-Sanık M…’in, magdur Ö…’na karsı,üzerine atılı bina veya eklentileri içinde muhafaza altına alınmıs olan esya hakkında hırsızlık suçunu isledigi sabit oldugundan eylemine uyan 5237 sayılı TCK nun 142/1-b maddesi geregince , sanıgın kisiligi ,suçun islenis sekli meydana gelen zarar veya tehlike ile kastın agırlıgı nazara alınarak takdiren 2 YILHAPIS CEZASI ILE CEZALANDIRILMASINA,

 

Kısmen geri verme yönünden magdurun rızası bulunmadıgından bu haliyle unsurları olusmadıgından ETKIN PISMANLIK HÜKÜMLERININ UYGULANMASINA YER OLMADIGINA,

Sanıgın durusmadaki iyi hali dikkate alınarak failin geçmisi sosyal iliskileri fiilden sonraki ve yargılama sürecindeki davranısları cezaların failin üzerindeki olası etkisi gözetilerek TCK 62/1 maddesi geregincetakdiren cezasından1/6 indirim yapılarak 1 YIL 8 AY HAPIS CEZASI ILE CEZALANDIRILMASINA,

 

Sanıgın magdurun zararını gidermedigi anlasıldıgından bu haliyle unsurları olusmadıgından sanık hakkında HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERI BIRAKILMASI

MÜESSESESININ UYGULANMASINA YER OLMADIGINA,

 

Sanıgın 3 aydan fazla hapis cezasına mahkum edilmemis bulundugu anlasılmakla ve sanıgın suçu isledikten sonra yargılama sürecinde gösterdigi pismanlıkta dikkate alınarak tekrar suç islemeyecegi konusunda mahkemede kanaat olustugundan TCK 51 maddesi geregincetakdiren CEZASININ ERTELENMESINE TCK 51/3 geregince sanıgın2 YIL 3 AY DENEME SÜRESINE TABII TUTULMASINA,

 

TCK 51/6 maddesi geregince sanıgın sahsi ve sosyal hali dikkate alınarak denetim süresi içerisinde herhangi bir yükümlülük yüklenmesine takdiren YER OLMADIGINA,

 

TCK 51/7 maddesi geregince hükümlünün denetim süresi içerisinde kasıtlı bir suç islemesi halinde ertelenen cezanın kısmen veya tamamının infaz kurumunda çektirilecegine karar verilecegi konusunda sanıgın ihtaratına(ihtarat yapılamadı )

 

Sanıga verilen hapis cezasının kanuni sonucu olarak 5237 sayılı TCK nun 53/1 maddesinin a,b ve d bentlerinde yazılı olan haklardan hapis cezasının infazını tamamlanıncaya kadar yoksun bırakılmasına Bu konuda sanıga ihtarat yapılmasına( ihtar edilemedi)

 

Sanık M…’in sabıkaya esas Fethiye 2 Sulh Ceza Mahkemesinin 2007/..-2009/… EK sayılı ve 31/03/2009 tarihli kararına göre sanıgın 1200 TL adli para cezası ile cezalandırıldıgı ve Yargıtay 2.CD’nin 2011/…-2011/… EK sayılı kararı ile temyizi mümkün olmadıgından reddine karar verildigi, bu haliyle (karar tarihi itibari ile 2000

TL altında oldugundan kesin)görülmekle,1412 sayılı CMUK’un 305/1-son maddesi geregince sanık hakkında tekerrür hükümleri uygulanmasına yer olmadıgına

2-Sanık M….’in,Fethiye 1.Sulh Ceza Mahkemesinin 2008/…-2009/…EK sayılı ilamına göre 31/03/2009 tarihinde kesinlesen hükmün açıklanmasının geri bırakılması ile ilgili kararı bulundugundan mahkememiz kararı kesinlestiginde gereginin takdir ve ifası için IHBARDA BULUNULMASINA,

3-Sanıgın tutuklulukta ve göz altında geçirdigi sürelerin TCK’nun 63/1 maddesi geregince cezasından MAHSUBUNA,

4-Adli emanetin 2013/4 sırasına kayıtlı kamera görüntüsünü içerir cd’nin DOSYADA DELIL OLARAK SAKLANMASINA,

5-Sanık Mustafa Dagdelen yargılama sırasında müdafii tayin talep etmis olmakla CMK Geregince Müdafii ve Vekillerin Görevlendirilmeleri ile Yapılacak Ödemelerin Usul ve Esaslarına Iliskin Yönetmeligin 8.maddesinin 3 fıkrasına göre ( müdafii veya vekile tarife geregince ödenen meblag ile zorunlu yol giderleri yargılama giderlerinden sayılır ) Ceza Muhakemesi Kanunu geregince görevlendirilen müdafii ve vekillere yapılacak ödemelere iliskin 2013 yılı tarifesine göre 310 TL’nin sanık M….’den tahsili ile hazineye gelir kaydedilmesine

6-Sanıkiçin asagıda ayrıntılı dökümü yapılacak olan toplam( 486,09 ) TL yargılama giderlerinin sanıktan tahsiline,

Dair verilen karar sanıgın ve katılanın yoklugunda, sanık müdafiinin yüzüne karsı kararın sanık müdafiine tefhim, katılana teblig tarihinden ve kararın C.Bassavcılıgına

gönderilmesinden itibaren, mahkememize verilecek bir dilekçe ile veya zabıt katibine yapılacak sözlü beyanın zapta geçirilmesi sureti ile 7 gün içersinde Yargıtayda temyiz yolu açık olmak üzere açıkça okunarak usulen anlatıldı. 31/10/2013