T.C. FETHİYE .. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

“Görevsizlik”

DOSYA NO : 2015/… Esas

KARAR NO : 2015/…

[C.SAVCILIĞI ESAS NO] : 2015/..

GEREKÇELİ    KARAR    T Ü R K    M İ L L E T İ     A D I N A

HAKİM : …

KATİP : …

DAVACI : K.H.

MÜŞTEKİ : ….

VEKİLLERİ : Av. OSMAN ALPER OLGUN, Tuzla Mahallesi 520.Sokak No:22 48300 Fethiye/ MUĞLA

Av. AHMET CAHİT OLGUN, Tuzla Mahallesi 520 Sokak No:22 Fethiye/ MUĞLA

SANIK : …

VEKİLİ : Av. …

SUÇ : Basit Yaralama

SUÇ TARİHİ / SAATİ : …/12/2014

SUÇ YERİ : MUĞLA/FETHİYE

KARAR TARİHİ : ../12/2015

Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında mahkememizde yapılan duruşma sonunda:GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

İDDİA:Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığının 01/../2015 tarihli iddianamesi ile sanık hakkında Basit Yaralama suçundan TCK’nun 86/2, 53/1maddeleri hükmünce cezalandırılması istemi ile kamu davası açılmıştır.

SAVUNMA: Sanık savunmasında: “…Suçlamayı kabul etmiyorum” şeklinde beyanda bulunmuştur.

DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE GEREKÇE:Mahkememizce yapılan yargılamada, toplanan deliller, iddialar, savunmalar, tüm dosya kapsamı birlikte bir bütün olarak değerlendirildiğinde; Her ne kadar sanık hakkında Basit Yaralama suçundan mahkememize kamu davası açılmış ise de; Yapılan yargılana sırasında iddialar savunmalar ve dinlenen tanık …’in beyanından anlaşılacağı üzere sanığın olay sırasındaki eylemlerinden ötürü TCK 148/1 maddesinde düzenlenen yağma suçuna göre mahkemenin değerlendirme yapması gerektiği, yağma suçundan değerlendirme yapılabilmesi için dosyanın Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesi gerektiği , mahkememizin görevsiz olduğu anlaşıldığından aşağıdaki şekilde hüküm oluşturulmuştur.

HÜKÜM:Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;

1- 5271 sayılı CMK’nın 4/1 maddesi gereğince mahkememizin GÖREVSİZLİĞİNE,

2- Karar kesinleştiğinde sanık hakkında TCK 148/1 maddesi gereğince yargılamanın yapılması için dosyanın yetkili ve görevli Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilmesine,

Yargılama giderlerinin görevli mahkemece dikkate alınmasına,

5320 Sayılı Kanunun 16. maddesi uyarınca, sanık hakkındaki hüküm kesinleştiğinde kararın soruşturmada görev alan kolluk birimlerinebildirilmesine,

Dair Müşteki, müşteki vekili, sanık .. vekilinin yüzüne karşı, diğerlerinin yokluğunda huzurda bulunanlar yönünden kararınıntefhiminden itibaren, yokluğunda karar verilenler yönünden gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 7 günlük kesin süre içerisindemahkememize veya en yakın Asliye ceza mahkemesine verilecek dilekçe ile veya zabıt katibine yapılacak ve tutanağa geçirilecek beyanlaFethiye Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi’ne itiraz yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı.24/12/2015