T.C. FETHİYE 5. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

“Hagb”

DOSYA NO: 2015/…Esas

KARAR NO: 2015/..

[C.SAVCILIĞI ESAS NO]: 2015/…

GEREKÇELİ KARAR T Ü R K M İ L L E T İ A D I N A

HAKİM:…

KATİP:…

DAVACI: K.H.

MAĞDUR: A…

VEKİLİ: Av. AHMET CAHİT OLGUN-Av. OSMAN ALPER OLGUN, Tuzla Mahallesi 520 Sokak No:22 Fethiye/ MUĞLA

SANIK: N…

SUÇ: Binanın Eklentileri İçinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık, Elde veya Üstte Taşınan Eşyayı Özel Beceri İle Almak Suretiyle Hırsızlık

SUÇ TARİHİ / SAATİ: 2014

SUÇ YERİ: MUĞLA/FETHİYE

KARAR TARİHİ: 14/04/2015

Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında mahkememizde yapılan duruşma sonunda: GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

İDDİA: Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığının ../01/2015 tarihli iddianamesi ile sanık hakkında Elde veya Üstte Taşınan Eşyayı Çekip Almak Suretiyle Hırsızlık, Bina ve Eklentileri İçinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan TCK’nun 142/2-b,h, 143/1,53/1 maddeleri hükmünce cezalandırılması istemi ile kamu davası açılmıştır. SAVUNMA: Sanık savunmasında: “Daha önceki beyanlarımı aynen tekrar ederim, ifademde belirttiğim gibi müşteki telefonu müzik dinlemek amacıyla bana verdi, bende kendisine maddi durumdan dolayı iade etmeyerek sattım,maddi zararı karşılayacağım bu hususta bana süre verilsin” şeklinde beyanda bulunmuştur.

DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE GEREKÇE: Mahkememizce yapılan yargılamada, toplanan deliller, iddialar, savunmalar, tüm dosya kapsamı birlikte bir bütün olarak değerlendirildiğinde; Sanık ve müştekinin olay tarihinde … isimli otelde çalıştıkları, sanığın müştekiye ait Sonie Experia C 6603 marka cep telefonunu müştekinin odasından çaldığı, sanığın müştekiye cep telefonunu yargılama sırasında teslim ettiği, olaydan ötürü pişmanlık duyduğu mahkememizce gözlemlendiği, sanığın müştekinin belirtmiş olduğu maddi zararı mahkememiz tarafından berilenen süre zarfında giderdiği anlaşıldığından, sanığın eylemine uyan 5237 Sayılı TCK.nın 142/2-h maddesi gereğince takdiren alt sınırdan 5 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına, suçun gece vakti işlenmiş olmasından ötürü TCK 143 maddesine göre yarı oranında artırım yapılarak 7 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına, malın değerinin azlığı nedeni ile takdiren sanığın cezasında yarı oranında indirim yapılarak 3 yıl 9 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına, hırsızlık konusu malı sanığın etkin pişmanlık göstererek yargılama sırasında teslim etmesi nedeni ile TCK 168/2 maddesi uyarınca yarı oranında indirim yapılarak 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına, TCK 62 maddesi uyarınca da takdiri indirim hakkı kullanılarak sanığın sonuç olarak 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiş, sanığın cezası şartları oluştuğundan CMK 231/5 e göre hükmün açıklanması geriye bırakılarak aşağıdaki şekilde hüküm oluşturulmuştur.

HÜKÜM:Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;

1-Sanığın üzerine atılı sübut bulan bina ve eklentileri içerisinde muhafaza altına alınan eşya hakkında hırsızlık suçundan eylemine uyan 6545 Sayılı Yası ile değişik 5237 sayılı TCK nun 142/2-h maddesi gereğince suçun işleniş biçimi, suçun işlenmesindeki kullanılan araçlar, suçun işlendiği zaman ve yer, suç konusunun önem ve değeri, sanığın kastı göz önünde bulundurularak alt sınırdan ceza tayini ile sanığın takdiren 5YILHAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

2-Sanığın hırsızlık eylemeni gece vakti gerçekleştirdiği kanaati ile 5237 Sayılı TCK.nın 143/1 maddesi uyarınca cezasından yarı oranında artırım yapılarak sanığın 7 YIL 6 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

3-Hırsızlık suçunun konusunu oluşturan malın değerinin azlığı nedeni ile sanığın cezasında takdiren yarı oranında indirim yapılarak sanığın 3 YIL 9 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

4-Sanığın hırsızlık konusu malı etkin pişmanlık göstererek kovuşturma başladıktan sonra ve fakat hüküm verilmezden önce teslim ettiği anlaşıldığından sanığın cezasında yarı oranında indirim yapılarak sanığın 1 YIL 10 AY 15 GÜN HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

5-Sanığın duruşmada tutanaklarına yansıyan olumsuz davranışının bulunmaması,yargılama sürecindeki davranışları ve cezanın sanığın üzerindeki olası etkileri göz önünde bulundurularak TCK 62/1 maddesi gereğince cezalardan takdiren 1/6 oranında indirim yapılarak sanığın 1 YIL 6 AY 22 GÜN HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

6-Sanığa hükmolunan cezadan başkaca artırım ve indirim yapılmasına yer olmadığına,

7-CMK 231/5 maddesi uyarınca şartları oluştuğundan takdiren sanık hakkında kurulan HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA,

8-CMK 231/8 uyarınca sanığın kararın kesinleşmesinden itibaren 5 yıl süreyle denetime tabi tutulmasına ve takdiren sanık hakkında denetimli serbestlik tedbirinin uygulanmasına yer olmadığına,

9-Denetim süresi içinde kasten yeni bir suç işlenmediği takdirde açıklanması geri bırakılan hüküm ortadan kaldırılarak davanın düşmesi kararı verileceğinin aksi takdirde hakkında verilen hükmün açıklanacağının sanığa ihtarına,

10- Sanığın yargılaması için yapılan ve sonuçları itibariyle sanığa yükletilebilecek nitelikte olan 2adet davetiye gideri 18,00TL yargılama giderinin sanıktan tahsiline,

Dair, mağdur vekilinin yüzüne, sanığın ve mağdurun yokluğunda verilen kararın tebliğinden itibaren mahkememize verilecek bir dilekçe ile veya zabıt katibine yapacağı sözlü beyan üzerine tutulacak bir tutanakla veya en yakın mahkemeye verilecek bir dilekçe ile veya en yakın mahkemedeki veya zabıt katibine yapacağı sözlü beyan üzerine tutulacak bir tutanakla huzurda olanlar yönünden tefhim, yokluğunda karar verilenler yönünden gerekçeli kararın tebliğinden itibaren,7 günlük kesin süre içerisinde Fethiye Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi’ne itiraz yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı. 14/04/2015