T.C.

FETHİYE

  1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

DURUŞMA TUTANAĞI

DOSYA NO : 2013/…..

DURUŞMA TARİHİ : 11/07/2013

CELSE NO : 1.

HAKİM : …..

KATİP : …..

Belirli gün ve saatte 1. celse açıldı. Başka suçtan tutuklu sanıklar ile ssç B….. müdafii Av. ….., müşteki G….. geldiler. Başka gelen yok. Kapalı yargılamaya başlandı.

Başka suçtan tutuklu sanıklar bağsız olarak duruşma salonundaki yerine alındılar.

Sanık S…..’ın barodan müdafii talep ettiğini belirtmesi üzerine sanıkla ilgili diğer dosyalarda da görevi bulunan Av. Osman Alper Olgun sanık müdafii olarak görevlendirilip huzura alındı.

Müştekinin Türkçe bilmediği anlaşılmakla tercüman bilirkişi ….. duruşma salonundaki yerine alındı. Kimliğinin tespitine geçildi.

TERCÜMAN BİLİRKİŞİ : M….. Fethiye İlçesinde Serbest Tercümanlık yapar. Sanığı tanımaz, engel hali yok, Yapacağı iş anlatıldı. Usulüne uygun yemini yaptırıldı.

Sanık ve Suça Sürüklenen Çocuk huzura alındı. Hüviyet tesbitine geçildi.

SANIK: S…., ….. nüfusunda kayıtlı olup halen başka suçtan Fethiye Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda Tutuklu. …. Bekar , OkurYazar , sabıkasız, oto yıkamacılık yapar, geliri olmadığını beyan eder, T.C. vatandaşı.

SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK : B….., …… nüfusunda kayıtlı olup halen bu suçtan Fethiye Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda Tutuklu. Dışarıda ……adresinde oturur. Bekar , OkurYazar , sabıkasız, kuaför, aylık ortalama …. TL gelire sahip, T.C. vatandaşı.

İddianameler, birleştirme kararı ve ekleri okundu.

Sanık ve ssç’ye isnat edilen suç anlatıldı.

Sanık ve ssç’ye CMK.nın 147 ve 191/3-c maddesindeki yasal hakları hatırlatıldı.

Sanık ve ssç’ye CMK.’nın 106/2 maddesindeki yasal yükümlülükleri hatırlatıldı.

Sanık S…. ve ssç B…..’dan soruldu: Haklarımızı anladık. savunmamızı müdafiilerimiz ile birlikte yapacağız. dediler. Sanıklardan ayrı ayrı savunma ve delilleri soruldu;

SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK B……. SAVUNMASINDA: …….. Mahkumiyetim halinde hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını istiyorum. Dedi.

Hazırlık beyanı okundu, soruldu; doğrudur bana aittir. dedi.

Nüfus ve Adli Sicil kaydı okundu; bana aittir dedi.

SSÇ’ye dosyada mevcut delil niteliğindeki belgeler, tutanaklar, olay yeri inceleme raporu okundu, soruldu; aleyhime olan hususları kabul etmem dedi.

Ssç hakkında 5237 sayılı TCK.nın 119/1-c maddelerinin uygulanması ihtimaline binaen CMK. 226 maddesi uyarınca ek savunma hakkı verildi.

Ssç’den soruldu; Ek savunma için süre talep etmiyorum, önceki savunmalarımı tekrar ederim dedi.

Huzurda bulunan ssç’nin sorulan sorulara rahatlıkla mantıklı cevaplar verebildiği, fiziki görünümünün yaşına uygun olduğu görüldü.

SSÇ müdafiinden soruldu: Savunmaya aynen iştirak ederiz. Dedi.

SANIK S….. SAVUNMASINDA: ……. Mahkumiyetim halinde hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını istiyorum. Dedi.

Hazırlık beyanı okundu, soruldu; doğrudur aynen tekrar ederim. Dedi.

Nüfus ve Adli Sicil kaydı okundu; bana aittir dedi.

Sanığa dosyada mevcut delil niteliğindeki belgeler, tutanaklar, olay yeri inceleme raporu okundu, soruldu; aleyhime olan hususları kabul etmem dedi.

Sanık hakkında 5237 sayılı TCK.nın 119/1-c maddelerinin uygulanması ihtimaline binaen CMK. 226 maddesi uyarınca ek savunma hakkı verildi.

Sanıktan soruldu; Ek savunma için süre talep etmiyorum, önceki savunmalarımı tekrar ederim dedi.

Sanık müdafiinden soruldu: Savunmaya aynen iştirak ederiz. Dedi.

Müşteki huzura alındı. Tercüman vasıtasıyla hüviyet tesbitine geçildi.

Müşteki : G……, ……. adresinde oturur.

Tercüman vasıtasıyla müştekiye iddianame ve ekleri okundu.

Tercüman vasıtasıyla müştekiye CMK.’nın 234 maddesindeki yasal hakları hatırlatıldı.

Tercüman vasıtasıyla müştekiden soruldu: Haklarımı anladım. Avukat talebim yoktur, bizzat beyanda bulunacağım demekle,

Tercüman vasıtasıyla müştekiden şikayet ve delilleri soruldu.

MÜŞTEKİ TERCÜMAN VASITASIYLA ALINAN BEYANINDA: ……. Sanıklardan şikayetçiyim. Ancak davaya katılmak istemiyorum. Dedi.

Hazırlık beyanı okundu, soruldu; doğrudur tekrar ederim dedi.

Müştekiye dosyada mevcut delil niteliğindeki belgeler, tutanaklar, olay yeri inceleme raporu okundu, soruldu; bir diyeceğim yoktur dedi.

G.D. Tercüman bilirkişinin sarf ettiği emek ve mesaisine karşılık 200 TL ücret takdirine, bu konuda sarf kararı yazılmasına karar verildi. Açıklandı. Kapalı yargılamaya devam olundu.

Dosyanın incelenmesinde, sanık ve suça sürüklenen çocuğa ait nüfus ve adli sicil kayıtlarının dosyamız arasına alındığı, sanık S….. müdafii olarak Av. Osman Alper Olgun, ssç müdafii olarak Av. ……’ın görevlendirildiklerine dair belgeler ve ssç’nin annesi P….’nun dinlendiği mahkememizin 2013/…. Esas sayılı dosyasına ait duruşma tutanağı ile bu dosyada aldırılan sosyal inceleme raporunun onaylı birer örneklerinin dosyamız arasına alındığı anlaşıldı. Tüm kayıtlar okundu.

Tercüman vasıtasıyla müştekiye kayıtlar anlatıldı. Soruldu: Kayıtlara bir diyeceğim yoktur. Dedi.

SSÇ B…. müdafiinden soruldu: Kayıtlara bir diyeceğimiz yoktur. Dedi.

SSÇ B….’tan soruldu: Kayıtlara ve diğer sanığın savunmasına bir diyeceğim yoktur. Annem Antalya’dadır. Müştekinin aleyhime olan iddialarını kabul etmem. Dedi.

Sanık S…. müdafiinden soruldu: Kayıtlara bir diyeceğimiz yoktur. Dedi.

Sanık S….’dan soruldu: Kayıtlara ve diğer sanığın savunmasına bir diyeceğim yoktur. Müştekinin aleyhime olan iddialarını kabul etmem. Dedi.

Davanın bitirileceği ihtarıyla;

Müştekiden tercüman vasıtasıyla soruldu: Sanıklardan şikayetçiyim. Dedi.

Sanık S…. müdafiinden soruldu: Hırsızlık yapılan evde herhangi bir parmak izi bulunamamıştır. B….’ın savunmasına göre söz konusu bilgisayar buluntu eşya olarak nitelendirilmesi gerekir. Müdafisi olduğum sanığın hırsızlık suçuna katıldığına veya bu özelliğini bilerek bilgisayarı kabul edip kullandığına dair mahkumiyete yeterli delil mevcut değildir. Şüpheden sanık yararlanır ilkesi de gözetilerek sanığın öncelikle beraatine karar verilmesini, mahkeme aksi kanaatte ise lehine olan hükümlerin uygulanmasını talep ederiz. Dedi.

Sanık S…..’dan e sas hakkındaki savunması soruldu; Müdafimin savunmalarına katılıyorum. Beraatimi talep ederim. Dedi.

SSÇ B…. müdafiinden soruldu: Suça sürüklenen çocuğun hırsızlık suçunu işlediğine dair mahkumiyetine yeterli delil mevcut değildir. Bu sebeple ssç’nin öncelikle beraatine karar verilmesini, mahkeme aksi kanaatte ise lehine olan hükümlerin uygulanmasını talep ederiz. Dedi.

SSÇ B…..’tan esas hakkındaki savunması soruldu; Müdafimin savunmalarına katılıyorum. Suç işlediğim yerlerde parmak izlerim bulunmuştur. Bu olayda ise parmak izim yoktur. Suçu kabul etmem. dedi.

Sanık S….’dan son sözü soruldu: Takdir mahkemenindir. Dedi.

SSÇ B…..’tan son sözü soruldu: Takdir mahkemenindir. Dedi.

Dosya incelendi; araştırılması gereken başka bir husus kalmadığı anlaşıldı, yargılamaya son verildi.

G.D. / Gerekçeli kararda açıklanacağı üzere ;

  1. Sanık S….. ‘ün üzerine atılı bina dahilinden hırsızlık ve konut dokunulmazlığını ihlal suçlarını işlediği sabit olmadığındanCMK’nın 223/2-e maddesi gereğince BERAATİNE,

B.a. 1 -Suça sürüklenen çocuk B….‘nun üzerine atılı bina dahilinden hırsızlık suçunu işlediği anlaşıldığından suça sürüklenen çocuğun TCK’nın 142/1-b maddesi gereğince suçun işleniş şekli, önem ve değeri, çalınan eşyaların değeri, kastın yoğunluğu göz önüne alınarak alt sınırdan uzaklaşılmak suretiyle ceza tayini ile takdiren ….YIL HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA ,

2- Suçun işlendiği zaman diliminin tespit edilememesi nedeniyle ssç hakkında TCK’nın 143.maddesinin uygulanmasına yer olmadığına,

3- Zarar giderilmediğinden ssç hakkında TCK. 168.maddesinin uygulanmasına yer olmadığına,

– Suça sürüklenen çocuğun suç tarihinde 15-18 yaş grubu içerisinde olduğu anlaşıldığından verilen cezada TCK’nın 31/3 maddesi gereğince takdiren 1/3 oranında indirim yapılmasına ve suça sürüklenen çocuğun …. YIL HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

5- Suça sürüklenen çocuğun mahkemeye karşı saygılı tutumu ssç lehine takdiri indirim nedeni kabul edilerek verilen cezada TCK.nın 62.maddesi gereğince takdiren 1/6 oranında indirim yapılmasına ve ssç’nin … YIL …. AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA ,

-Yaşı nedeniyle ssç hakkında TCK’nın 53.maddesinin uygulanmasına yer olmadığına,

7- Suça sürüklenen çocuğun sabıkasız oluşu, yaşı, yargılama sürecinde göstermiş olduğu pişmanlık dolayısıyla ileride yeniden suç işlemekten çekineceği yönünde mahkememizce olumlu kanaat oluştuğundan ssç’ye verilen hapis cezasının TCK.nın 51.maddesi gereğince ERTELENMESİNE ,

TCK.nın 51/3 -6 maddeleri gereğince ssçc’nin herhangi bir yükümlülük belirlenmeksizin ve uzman görevlendirilmeksizin ÜÇ YIL SÜRE İLE DENETİM SÜRESİNE TABİİ TUTULMASINA ,

TCK.nın 51/7-8 maddesi gereğince denetim süresi içerisinde kasıtlı bir suç işlemesi halinde ertelenen cezanın kısmen veya tamamen infaz kurumunda çektirilmesine karar verileceği, denetim süresini iyi halli olarak geçirdiği takdirde cezanın infaz edilmiş sayılacağı hususunun ssç’ye ihtarına (ihtar edildi),

8- Zararın giderilmemiş olması nedeniyle hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına yer olmadığına,

b.1- Suça sürüklenen çocuk B……‘nun üzerine atılı konut dokunulmazlığını ihlal suçunu işlediği anlaşıldığından ssç’nin TCK’nın 116/1 maddesi gereğince suçun işleniş şekli, güdülen amaç göz önüne alınarak alt sınırdan uzaklaşılmak suretiyle ceza tayini ile takdiren … YIL HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA ,

2- Suça sürüklenen çocuğun suç tarihinde 15-18 yaş grubu içerisinde olduğu anlaşıldığından verilen cezada TCK’nın 31/3 maddesi gereğince takdiren 1/3 oranında indirim yapılmasına ve suça sürüklenen çocuğun …. AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

3- Suça sürüklenen çocuğun mahkemeye karşı saygılı tutumu, pişmanlığı ssç lehine takdiri indirim nedeni kabul edilerek verilen cezada TCK.nın 62.maddesi gereğince takdiren 1/6 oranında indirim yapılmasına ve ssç’nin … AY … GÜN HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA ,

4- İşlenen bu suç nedeniyle maddi bir zarar meydana gelmemesi, suça sürüklenen çocuğun sabıkasız olup ilerde bir daha suç işlemeyeceği yönünde mahkememizde oluşan olumlu kanaat dikkate alınarak 5271 sayılı CMK’nın 5728 sayılı yasa ile değişik 231/6 maddesi gereğince HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA ,

-CMK 231/8 maddesi gereğince 5395 Sayılı Yasanın 5560 Sayılı Yasa ile değişik 23.maddesi gözetilerek suça sürüklenen çocuğun 3 yıl süre ile denetim süresine tabi tutulmasına, başkaca denetimli serbestlik tedbirine hükmedilmesine takdiren yer olmadığına,

-CMK 231/10 maddesi gereğince denetim süresi içinde kasten yeni bir suç işlenmediği takdirde açıklanması geri bırakılan hükmün ortadan kaldırılarak davanın düşmesi kararı verileceğinin suça sürüklenen çocuğa ihtarına, (ihtarat yapıldı)

-CMK 231/11 maddesi uyarınca denetim süresi içinde kasten yeni bir suç işlemeleri halinde mahkemece hükmün açıklanacağı hususunun suça sürüklenen çocuğa ihtarına. (ihtarat yapıldı)

-1 davetiye gideri 8 TL yargılama giderinin ssç B……’tan tahsiline,

Dair; Sanık, ssç, sanık ve ssç müdafiileri ile müştekinin yüzüne karşı, kararın tefhim tarihinden itibaren 7 gün içerisinde mahkememize verilecek bir dilekçe ile veya zabıt katibine yapılacak sözlü beyanın zapta geçirilmesi veya en yakın Asliye Ceza Mahkemesine dilekçe verilmesi suretiyle hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına dair hüküm yönünden Fethiye Ağır Ceza Mahkemesi’ne itiraz, diğer tüm hükümler yönünden Yargıtay’da temyiz yolu açık olmak üzere kapalı oturumda verilen karar gizlice okunup, usulen anlatıldı. 11/07/2013