T .C.

FETHİYE

  1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ “DÜŞME”

DOSYA NO : 2013/…. Esas

KARAR NO : 2013/….

[C.SAVCILIĞI ESAS NO] : 2013/….

GEREKÇELİ KARAR

T Ü R K M İ L L E T İ A D I N A

HAKİM : …..

KATİP : ….

DAVACI : K.H.

MAĞDUR : B…..

VEKİLLERİ : Av. OSMAN ALPER OLGUN , Tuzla Mahallesi 520.Sokak No:22 48300 Fethiye/ MUĞLA

Av. AHMET CAHİT OLGUN, Tuzla Mahallesi 520 Sokak No:22 Fethiye/ MUĞLA

MAĞDUR SANIK : S….

MAĞDUR SANIK : Ü….

SUÇ : Basit Yaralama, Mala Zarar Verme, Hakaret

SUÇ TARİHİ / SAATİ : 31/01/2013

SUÇ YERİ : MUĞLA/FETHİYE

KARAR TARİHİ : 22/11/2013

Yukarıda açık kimliği yazılı sanık/sanıklar hakkında mahkememizde yapılan duruşma sonunda:

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığının 03/09/2013 tarihli iddianamesi ile mağdur sanıklar hakkında mala zarar verme, basit yaralama, hakaret suçlarından TCK’nın 151/1,53,58 ,86/2,53,58 maddeleri gereği S…. hakkında TCK ‘nın 125/2-1,53,43 maddeleri gereğince Ü….’in cezalandırılması amacıyla mahkememize kamu davası açılmıştır.

Mağdur Sanık S…. Mahkememiz huzurunda alınan savunmasında : ” Ben daha önce soruşturma aşamasında ifade vermiştim o ifadem doğrudur aynen tekrar ederim eklemek istediğim herhangi bir husus yoktur ancak ben şu anda Ü…. Hakkındaki şikayetimden vazgeçiyorum davaya katılma talebimde yoktur ” Demiştir.

Mağdur sanık Ü…. Mahkememiz huzurunda alınan savunmasında : ” Ben daha önce soruşturma aşamasında ifade vermiştim o ifadem doğrudur aynen tekrar ederim. Eklemek istediğim bir husus yoktur bende S…. hakkındaki şikayetlerimden vazgeçiyorum davaya katılma talebimde yoktur ” Demiştir.

Mağdur B…. Mahkememiz huzurunda alınan beyanında : ” Ben Daha önce soruşturma aşamasında ifade vermiştim o ifadem doğrudur aynen tekrar ederim . Annem Ü…. şikayetinden vazgeçtiği için bende olayların daha fazla uzamasını istemidiğim için bende S….. hakkındaki şikayetimden vazgeçiyorum davaya katılma talebimde yoktur .” Demiştir.

Mağdur vekili Av. Osman Alper Olgun Mahkememiz huzurunda alınan beyanında : ” Bu aşamada bir diyeceğimiz yoktur takdir mahkemenindir” demiştir

31/01/2013 tarihli mağdur B…. hakkında Fethiye Devlet Hastanesi tarafından verilen genel adli muayene raporu dosyada mevcuttur.

31/01/2013 tarihli görgü tespit ve araştırma tutanağı dosyada mevcuttur.

Mağdur Sanıkların ait nüfus ve adli sicil kayıtları dosyada mevcuttur.

Her ne kadar mağdur sanık S…. hakkında müşteki sanık Ü…..’e karşı mala zarar verme suçundan cezalandırılması istemiyle kamu davası açılmış ise de; mahkememizce yapılan yargılama, toplanan deliller,mağdur sanıkların savunmaları, mağdurun iddiaları, olay yeri görgü tespit ve araştırma tutanağı, doktor raporları ile tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde;mağdur sanığa isnat edilen mala zarar verme suçunun şikayete tabii olup mahkememiz huzurunda dinlenen müşteki sanık Ü….’in şikayetinden vazgeçtiği mağdur sanığın da hakkındaki vazgeçme beyanını kabul ettiği anlaşıldığından anlaşıldığından mağdur sanık hakkında açılan davanın şikayetten vazgeçme nedeniyle düşürülmesine,

Her ne kadar mağdur sanık S…. hakkında mağdur B….’e karşı kasten basit yaralama suçundan cezalandırılması istemiyle kamu davası açılmış ise de; mahkememizce yapılan yargılama, toplanan deliller, mağdur sanıkların savunmaları, mağdurun iddiaları, olay yeri görgü tespit ve araştırma tutanağı, doktor raporları ile tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde; mağdur sanığa isnat edilen kasten basit yaralama suçunun şikayete tabii olup mahkememiz huzurunda dinlenen mağdur B….’in ve mağdur velisi mağdur sanık Ü…..’in şikayetlerinden vazgeçtiği mağdur sanığın da hakkındaki vazgeçme beyanlarını kabul ettiği anlaşıldığından anlaşıldığından mağdur sanık hakkında açılan davanın şikayetten vazgeçme nedeniyle düşürülmesine,

Her ne kadar mağdur sanık Ü….. hakkında müşteki sanık S….’ya karşı zincirleme biçimde hakaret suçundan cezalandırılması istemiyle kamu davası açılmış ise de; mahkememizce yapılan yargılama, toplanan deliller,mağdur sanıkların savunmaları, mağdurun iddiaları, olay yeri görgü tespit ve araştırma tutanağı, doktor raporları ile tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde; mağdur sanığa isnat edilen zincirleme biçimde hakaret suçunun şikayete tabii olup mahkememiz huzurunda dinlenen müşteki sanık S…….’nın şikayetinden vazgeçtiği mağdur sanığın da hakkındaki vazgeçme beyanını kabul ettiği anlaşıldığından anlaşıldığından mağdur sanık hakkında açılan davanın şikayetten vazgeçme nedeniyle düşürülmesine karar verilmekle oluş ve kabule göre aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.

H Ü K Ü M : Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere :

1 – Mağdur Sanık S….hakkında müşteki sanık Ü….’e karşı mala zarar verme suçundan açılan davanın şikayetten vazgeçme ve vazgeçmenin kabulü nedenleriyle 5237 sayılı TCK.nın 73/4 ve 5271 sayılı CMK.nın 223/8 maddeleri gereğince DÜŞÜRÜLMESİNE,

2- Mağdur Sanık S….. hakkında mağdur B….’e karşı kasten basit yaralama suçundan açılan davanın şikayetten vazgeçme ve vazgeçmenin kabulü nedenleriyle 5237 sayılı TCK.nın 73/4 ve 5271 sayılı CMK.nın 223/8 maddeleri gereğince DÜŞÜRÜLMESİNE,

3- Mağdur Sanık Ü…. hakkında müşteki sanık S…..’ya karşı zincirleme biçimde hakaret suçundan açılan davanın şikayetten vazgeçme ve vazgeçmenin kabulü nedenleriyle 5237 sayılı TCK.nın 73/4 ve 5271 sayılı CMK.nın 223/8 maddeleri gereğince DÜŞÜRÜLMESİNE,

4- Yargılama giderlerinin hazine üzerinde bırakılmasına,

Dair;verilen karar mağdur sanıklar S…., Ü….., mağdur B…. mağdur vekili Av. Osman Alper Olgun ‘un yüzüne karşı kararın tefhim tarihinden itibaren 7 gün içerisinde mahkememize verilecek bir dilekçe ile veya zabıt katibine yapılacak sözlü beyanın zapta geçirilmesi veya en yakın Asliye Ceza Mahkemesi’ne dilekçe verilmesi suretiyle Yargıtay’da temyiz kanun yolu açık olmak üzere açıkça okunup, usulen anlatıldı. 22/11/2013