T .C.

FETHİYE

  1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

DOSYA NO : 2005/….

KARAR NO : 2011/….

  1. SAVCILIĞI ESAS NO : 2005/…..

GEREKÇELİ KARAR

T Ü R K M İ L L E T İ A D I N A

HAKİM : ……..

  1. SAVCISI : ……

KATİP : ……

DAVACI : K.H.

KATILAN : N……

[VEKİLİ] : Av. ……

 

SANIK : O…….

[VEKİLİ] : Av. AHMET CAHİT OLGUN, Fethiye / Muğla

SUÇ : Dikkatsizlik ve tedbirsizlikle yaralamaya sebebiyet verme

SUÇ TARİHİ : 05/08/2004

SUÇ YERİ : MUĞLA/FETHİYE

KARAR TARİHİ : 18/02/2011

Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında mahkememize açılan kamu davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

Fethiye C. Başsavcılığı’ nın 06/05/2005 tarih ve 2005/…. sayılı iddianamesi ile sanık hakkında Taksirle Yaralamaya Neden Olmak suçundan 5237 sayılı TCK’ nin 459/2-son maddesi uyarınca cezalandırılması istemiyle mahkememize kamu davası açılmıştır.

Sanık O….. savunmasında: ” Ben üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum bu hususta Fethiye C. Başsavcılığı’ nda 07/04/2005 tarihinde ayrıntılı olarak ifade vermiştim, o ifademi ve vekilimin sunduğu yazılı savunmayı aynen tekrar ederim. Müştekinin bacağında ameliyat sırasında benim vücudumda unutmuş olduğum bir yabancı cisim yoktur, sanığın bacağında bulunan cam parçaları tarafımdan çıkartılmıştır, bir cam parçası kalmış daha sonra bunu da tespit ettim ve bizzat müştekinin muafiyeti üzerine çıkarttım, çıkartmış olduğum cam parçasını da kendisine verdim.” diye söylemiştir.

Müşteki N….. beyanında: ” Olay tarihinde iş kazası sonrası tedavi amacı ile sanığın çalıştığı hastaneye gittim, eklem yerimde cam parçalarını tamamen temizlememiş, 5 cm uzunluğunda cam parçası benim eklemimde kaldı, ben yaranın tam iyileşmediğini belirterek defalarca hastaneye gittim. Bana ödem oluştu geçecek dediler, 3 ay sonra tedavi için İstanbul’ a gideceğimi yapılan ameliyatın özetinin tarafıma verilmesini istedim ve o zaman akıllarına film çekmek geldi ve filmde bacağımda cam parçasının kaldığı görüldü. Beni tekrar ameliyat ederek cam parçasını aldılar, şu anda 500 metreden fazla yürüyemiyorum, sanıktan şikayetçiyim.” diye söylemiştir.

Mahkememizce tanık olarak B….. ‘ nın beyanı alınmıştır.

İddia Makamı Esas Hakkındaki Mütalaasında: Her ne kadar sanık O….. hakkında 05/08/2004 tarihinde taksirle yaralamaya neden olmak suçundan cezalandırılması istemiyle kamu davası açılmış ise de; 5237 sayılı TCK’ nin 7/2 maddesi uyarınca lehe 765 sayılı TCK’ nin 102/4, 104/2 maddelerine göre sanığın üzerine atılı suça ilişkin zamanaşımı süresinin son kesme nedeninden itibaren 5 yılı geçmiş olması ve 09/11/2010 tarihinde zamanaşımının dolması sebebiyle 5271 sayılı CMK’ nin 223/8 maddesi uyarınca açılan davanın zamanaşımı nedeniyle düşürülmesine karar verilmesi talep ve mütalaa etmiştir.

Yapılan yargılama, toplanan deliller, sanık savunmaları ve tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde; Sanık hakkında taksirle yaralamaya neden olma suçundan cezalandırılması istemiyle kamu davası açılmış ise de,suç tarihinin 05/08/2004 tarihi olduğu ,zamanaşımını kesen son usuli işlemin sanığın savunmasının alındığı 09/11/2005 tarihi oldğu ,5237 Sayılı TCK’nun 7/2. maddesi gereğince lehe olan 765 Sayılı TCK’nun 102/4 ve 104/2.maddelerinde düzenlenen 5 yıllık zamanaşımı süresinin dolduğu anlaşılmakla ,sanık hakkında açılan kamu davasının 5271 Sayılı CMK’nun 223/8.maddesi gereğince zamanaşımı nedeniyle rüşürülmesine dair aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.

HÜKÜM: Yukarıda açıklanan nedenlerle;

Sanık O…… hakkında taksirle yaralamaya neden olmak suçundan cezalandırılması istemiyle kamu davası açılmış ise de; 5237 sayılı TCK’ nin 7/2 maddesi uyarınca lehe olan 765 sayılı TCK’ nin 102/4 maddesi ve 104/2 maddesi uyarınca sanık hakkında açılan kamu davasının zamanaşımı nedeniyle CMK nun 223/8 maddesi gereğince DÜŞÜRÜLMESİNE,

Yargılama giderlerinin verilen kararın niteliği gereği kamu üzerinde bırakılmasına,

Dair verilen karar, sanık müdafii ve katılan vekilinin yüzüne karşı, sanığın ve katılanın yokluğunda, C. Savcısı huzuru ile mütalaaya uygun olarak, kararın tebliğ tarihinden itibaren, bir hafta içerisinde mahkememize verilecek dilekçe ile ya da zabıt katibine yapılacak sözlü beyanın tutanağa bağlanması suretiyle Yargıtay’da temyiz yolu açık olmak üzere açıkça okunup usulen anlatıldı. 18/02/2011