T.C. FETHİYE 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

DOSYA NO: 2015/…

Esas KARAR NO: 2015/..

[C.SAVCILIĞI ESAS NO]: 2012/..

GEREKÇELİ KARAR T Ü R K M İ L L E T İ A D I N A

HAKİM:…

KATİP:…

DAVACI: K.H.

KATILAN:K…

VEKİLLERİ:Av. AHMET CAHİT OLGUN, Tuzla Mahallesi 520 Sokak No:22 Fethiye/ MUĞLA Av. OSMAN ALPER OLGUN, Tuzla Mahallesi 520.Sokak No:22 48300 Fethiye/ MUĞLA

SANIK:M…

SANIK:S…

SANIK:Z…

SANIK:N…

SUÇ: Özel Belgede Sahtecilik, Dolandırıcılık

SUÇ TARİHİ : 18/07/2010

SUÇ YERİ: MUĞLA/FETHİYE

KARAR TARİHİ: ../05/2015

 

T.C. FETHİYE 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

 

Dosya-Karar No: 2015/..

Esas – 2015/..

Yukarıda açık kimliği yazılı sanıklar hakkında mahkememize açılan kamu davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: Fethiye C. Başsavcılığının 05/10/2012 tarih ve 2012/.. sayılı iddianamesi ile sanıklar hakkında özel belgede sahtecilik ve dolandırıcılık suçlarından 5237 sayılı TCK’ nin 157/1, 53/1, 207/1, 53/1, 54 maddeleri uyarınca cezalandırılmaları istemiyle kamu davası açılmıştır.

Mahkememizce verilen ../02/2013 tarih, 2012/… Esas ve 2013/.. Karar sayılı ilam Yargıtay 15. C.D.’ nin …/02/2015 tarih, 2015/… Esas ve 2015/.. Karar sayılı ilamı ile bozularak mahkememize iade edilmiş, mahkememizce yargılamaya 2015/… Esas üzerinden devam edilmiş, usul ve yasaya uygun bulunan bozma ilamına uyulmasına karar verilmiştir.

Yapılan yarılama, toplanan deliller, ve tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde; Sanık hakkında dolandırıcılık suçundan 5237 sayılı TCK’ nin 157/1 maddesi gereğince cezalandırılması istemiyle kamu davası açılmış ise de; sanığın üzerine atılı suçun 5237 sayılı TCK’ nin 158/1-d maddesinde düzenlenen kamu kurum ve kuruluşlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçunu oluşturabileceğinden ve bu davaya bakma yetki ve görevi Fethiye Ağır Ceza Mahkemesi’ ne ait olduğundan mahkememizin görevsizliğine karar verilmiştir.

HÜKÜM: Yukarıda açıklanan nedenlerle;

1-Sanık hakkında dolandırıcılık suçundan 5237 sayılı TCK’ nin 157/1 maddesi gereğince cezalandırılması istemiyle kamu davası açılmış ise de; sanığın üzerine atılı suçun 5237 sayılı TCK’ nin 158/1-d maddesinde düzenlenen kamu kurum ve kuruluşlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçunu oluşturabileceğinden ve bu davaya bakma yetki ve görevi Fethiye Ağır Ceza Mahkemesi’ ne ait olduğundan mahkememizin GÖREVSİZLİĞİNE,

Görevli ve yetkili mahkemenin Fethiye Ağır Ceza Mahkemesi olduğundan mahkememiz esasının kapatılarak dosyanın görevli ve yetkili Fethiye Ağır Ceza Mahkemesi’ ne CMK 4-5 maddesi uyarınca gönderilmesine, sanığın 5237 sayılı TCK’ nin 158/1-d maddesi uyarınca yargılamasının yapılmasına, Yargılama giderlerinin esas mahkemesinde değerlendirilmesine,

Dair verilen karar, katılan K…vekilinin yüzüne karşı, katılanın ve sanıkların yokluklarında; kararın tefhim ve tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde mahkememize verilecek dilekçe ile ya da zabıt katibine yapılacak sözlü beyanın tutanağa bağlanması suretiyle Fethiye Ağır Ceza Mahkemesi nde itiraz yolu açık olmak üzere açıkça okunup usulen anlatıldı. 07/05/2015