T.C.

FETHİYE

  1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

 

DOSYA NO: 2013/… Esas

KARAR NO: 2014/…

[C.SAVCILIĞI ESAS NO]: 2013/…

 

GEREKÇELİ KARAR

T Ü R K M İ L L E T İ A D I N A

 

HAKİM: ….

  1. SAVCISI:…

KATİP: …

DAVACI: K.H.

KATILAN: Fethiye Belediyesi Fethiye/ MUĞLA.

VEKİLİ:Av….

SANIK:….

VEKİLİ: Av. AHMET CAHİT OLGUN – Av. OSMAN ALPER OLGUN, Tuzla Mahallesi 520 Sokak No:22 Fethiye/

MUĞLA

SUÇ: İmar Kirliliğine Neden Olmak

SUÇ TARİHİ : 12/03/2013

SUÇ YERİ: MUĞLA/FETHİYE

KARAR TARİHİ: 18/07/2014

Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında mahkememize açılan kamu davasının yapılan Açık yargılaması sonunda;

 

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

Fethiye C. Başsavcılığının ../../2013 tarih ve 2013/… sayılı iddianamesi ile sanık hakkında imar kirliliğine neden olmak suçundan 5237 sayılı TCK’ nin 184/1, 53/1 maddeleri uyarınca cezalandırılması istemiyle kamu davası açılmıştır.

 

SANIK SAVUNMASINDA: …. diye söylemiştir.

 

Katılan vekili, sanıktan şikayetçi olduklarını beyan ederek,  katılım talebinde bulunmuştur.

Mahkememizce suça konu yapı üzerinde keşif yapılmış, fen memuru ve inşaat mühendisi bilirkişilerden rapor alınmıştır. Cumhuriyet Savcısı esas hakkındaki mütalaasında: ” Her ne kadar sanık hakkında imar kirliliğine neden olma suçundan cezalandırılması istemiyle kamu davası açılmış ise de; sanığın üzerine atılı suçun unsurlarının oluşmaması nedeniyle sanık hakkında açılan kamu davasının CMK 223/2-a maddesi uyarınca beraat karar verilmesi kamu adına talep ve mütalaa olunur dedi.” diye söylemiştir.

Yapılan yargılama, toplanan deliller, sanık savunması, keşif, bilirkişi beyanları ve tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde; her ne kadar sanık hakkında 2013 yılı içerisinde … Mah. … sitesi No: … adresine ruhsatsız bina yapıldığından bahisle TCK 184/1 maddesi uyarınca cezalandırılması istemiyle kamu davası açılmış ise de; sanığın yaptığı çatının herhangi bir alan kazanma amaçlı olmadığı, yapının bu haliyle ruhsata tabi olmayıp, izne tabi olduğunun bildirildiği anlaşıldığından TCK’nun 184 maddesinin ise ruhsata bağlı binaların ruhsat alınmadan veya ruhsata aykırı olarak yapılması hususunu düzenlediği, izne tabi olduğu belirtilen bahsi geçen çatı ile ilgili düzenleme bulunmadığı anlaşılmakla bu haliyle yüklenen fiilin kanunda suç olarak tanımlanmamış olduğu anlaşıldığından beraatine karar vermek gerekmiş ve aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.

 

HÜKÜM: Yukarıda açıklanan nedenlerle;

1-Her ne kadar sanık hakkında imar kirliliğine neden olmak suçundan cezalandırılması istemiyle kamu davası açılmış ise de; sanığın üzerine atılı suçun yasal unsurlarının oluşmadığı anlaşıldığından sanığın atılı suçtan CMK 223/2.a maddesi uyarınca ayrı ayrı BERAATİNE,

 

Sanık kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden 1.500 TL maktu vekalet ücretinin hazineden alınarak sanığa ödenmesine,

 

Yargılama giderlerinin kamu üzerinde bırakılmasına,

Dair, sanığın ve katılan belediye başkanlığı vekilinin yokluğunda, sanık müdafiinin yüzüne karşı, kararın tebliğ ve tefhim tarihinden itibaren, bir hafta içerisinde mahkememize verilecek dilekçe ile ya da zabıt katibine yapılacak sözlü beyanın tutanağa bağlanması suretiyle Yargıtay’da temyiz yolu açık olmak üzere mütalaaya uygun olarak verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı. 18/07/2014