T.C.

FETHİYE

  1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

 

DOSYA NO: 2014/… Esas

KARAR NO: 2014/…

C.SAVCILIĞI ESAS NO: 2012/…

 

GEREKÇELİ KARAR

T Ü R K M İ L L E T İ A D I N A

 

HAKİM: …

  1. SAVCISI:…

KATİP: …

 

DAVACI: K.H.

SANIK:…

VEKİLİ: Av. OSMAN ALPER OLGUN, Tuzla Mahallesi 520 Sokak No:22 Fethiye/ Muğla

 

SUÇ: 6136 sayılı yasanın 13/5 md.sine aykırılık

SUÇ TARİHİ : 28/09/2012

SUÇ YERİ: Muğla/Fethiye

KARAR TARİHİ: 29/05/2014

 

Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında mahkememizde yapılan duruşma sonunda:

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığının ../../2012 tarih 2012/… sayılı iddianamesi ile sanık hakkında ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma suçundan 6136 Sayılı Kanunun 1/3, 5237 Sayılı TCK.nın 53, 54 maddeleri uyarınca cezalandırılması istemi ile kamu davası açılmış, Mahkememizce verilen ../../2013 tarih ve 2012/… Esas 2013/… sayılı karar sanık tarafından temyiz edilmiş ve Yargıtay .. Ceza Dairesinin ../../2014 tarih ve 2013/… esas 2014/…sayılı ilamıyla bozulmuş olmakla dosya yeniden ele alınmıştır.

Sanık savunmasında; Önceki savunmalarını tekrarla, bozma ilamına bir diyeceğinin olmadığı bildirmiştir.

CUMHURİYET SAVCISI ESAS HAKKINDAKİ MÜTALAASINDA: “Olay tarihinde sanığın ikamet ettiği evde yapılan aramada kriminal raporu ile 6136  SayılıYasa

kapsamında değerlendirilmesi gerektiği belirtilen Adli emanetin 2012/… sırasına kayıtlı ruhsatsız tabancanın ele geçirildiği ve bu şekilde sanığın üzerine atılı suçu işlediği anlaşıldığından eylemine uyan 6136 Sayılı Yasanın 13/1 maddesi uyarınca cezalandırılmasına, suça konu emanete kayıtlı ruhsatsız tabancanın TCK 54 maddesi uyarınca zor alımına karar verilmesi mütalaa olunur.” demiştir.

Mahkememizce yapılan yargılama, toplanan deliller, sanık savunması ile tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde; olay tarihinde sanığın kendisine ait olduğu anlaşılan konutta yapılan aramada suça konu ruhsatsız tabancanın ele geçirildiği, tabancanın yapılan kriminal incelemesinde 6136 sayılı yasa kapsamında kaldığının saptandığı anlaşılmıştır.

Sanığın yargılama aşamasında tabancanın abisinden kaldığını, abisinin vefatından sonra evinden tabanca ve şarjör ile fişekleri alarak evine getirdiğini belirtmesi karşısında suça konu tabancayı taşıdığının anlaşılması nedeniyle6136 sayılı yasanın 13/1 maddesi gereğince cezalandırılmasına karar verilmiş ve aşağıdaki hüküm kurulmuştur.

HÜKÜM: Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;

Sanık …’ın üzerine atılı ruhsatsız tabanca taşımak suçunu işlediği anlaşıldığından 6136 Sayılı Yasanın 13/1 maddesi gereğince suçun işleniş şekli gözetilerek takdiren 1 YIL HAPİS VE 30 GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

Sanığın mahkemeye karşı saygılı tutumu lehine takdiri indirim nedeni kabul edilerek sanığa verilen cezada TCK’nın 62.maddesi gereğince takdiren 1/6 oranında indirim yapılmasına ve sanığın 10 AY HAPİS VE 25 GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

Sanığın 25 gün olarak belirlenen adli para cezasının 5237 sayılı TCK nun 52/2maddeleri gereğince günlüğü takdiren 20 TL den olmak üzere sanığın 500 TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

TCK 52 madde hükmü uyarınca sanığın adli para cezasının birer ay ara ile 5 eşit taksitle TAHSİLİNE, Taksitlerden birinin zamanında ödenmemesi halinde geri kalan kısmın muaccel olacağına, tamamının tahsil edileceği ve kalan kısmın hepse çevrileceğinin belirtilmesine, (ihtar edilemedi)

../../2013 tarihli ilk karar sadece sanık tarafından temyiz edildiğinden sanığın kazanılmış hakkı korunarak cezasının 10 AY HAPİS VE 400 TL ADLİ PARA CEZASI CEZALANDIRILMASINA,

Dosyaya yansıyan maddi bir zarar olmaması, sanığın adli kaydındaki mahkumiyetinin silinme koşullarının oluşması ve sanığın ilerde bir daha suç işlemeyeceği yönünde mahkememizde oluşan olumlu kanaat dikkate alınarak 5271 sayılı CMK’nın 5728 sayılı yasa ile değişik 231/6 maddesi gereğince HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA,

-CMK 231/8 maddesi gereğince sanığın 5 yıl süre ile denetim süresine tabi tutulmasına, sanık hakkında başkaca denetimli serbestlik tedbirine hükmedilmesine takdiren yer olmadığına,

-CMK 231/10 maddesi gereğince denetim süresi içinde kasten yeni bir suç işlenmediği takdirde açıklanması geri bırakılan hükmün ortadan kaldırılarak davanın düşmesi kararı verileceğinin sanığa ihtarına, (ihtarat yapılamadı)

-CMK 231/11 maddesi uyarınca denetim süresi içinde kasten yeni bir suç işlemesi halinde mahkemece hükmün açıklanacağı hususunun sanığa ihtarına (ihtarat yapılamadı)

-Adli Emanetin 2012/818 sırasında kayıtlı ruhsatsız silahın TCK’nın 54.maddesi gereğince MÜSADERESİNE,

Bozma öncesi yapılan 7,00 TL, bozma sonrası 1 adet davetiye 8,00 TL, 4,35 TL posta gideri olmak üzere toplam 19,35 TL yargılama giderinin sanıktan tahsiline,

Dair sanık müdafiinin yüzüne karşı, sanığın yokluğunda verilen kararın tefhim ve tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde mahkememize verilecek dilekçe ile ya da zabıt katibine yapılacak sözlü beyanın tutanağa bağlanması suretiyle Fethiye Ağır Ceza Mahkemesinde itiraz yolu açık olmak üzere mütalaaya uygun olarak verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı. 29/05/2014