T.C. FETHİYE 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

DOSYA NO: 2014/… Esas

KARAR NO: 2014/…

[C.SAVCILIĞI ESAS NO]: 2014/…

 

GEREKÇELİ KARAR T Ü R K M İ L L E T İ A D I N A HAKİM: ….

  1. SAVCISI:…

KATİP: …

DAVACI: K.H.

KATILAN:T…

VEKİLLERİ:Av. OSMAN ALPER OLGUN, Tuzla Mahallesi 520.Sokak No:22 48300 Fethiye/ Muğla

Av. AHMET CAHİT OLGUN, Tuzla Mahallesi 520 Sokak No:22 Fethiye/ Muğla

KATILAN:M…

SANIK:K….

MÜDAFİİ :Av.

SUÇ:Taksirle Birden Fazla Kişinin Yaralanmasına Neden Olma

SUÇ TARİHİ / SAATİ: 24/11/2013 – 01.30

SUÇ YERİ: MUĞLA/FETHİYE

KARAR TARİHİ: 09/12/2014 Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında mahkememize açılan kamu davasının yapılan açık yargılaması sonunda; GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: Fethiye C. Başsavcılığının …/…/2014 tarih ve 2014/… sayılı iddianamesi ile sanık hakkında bilinçli taksirle birden fazla kişiyi yaralama suçundan 5237 sayılı TCK’ nin 89/4,22/3, 53/6 maddeleri uyarınca cezalandırılması istemiyle kamu davası açılmıştır.

SANIK SAVUNMASINDA: ” ….” diye söylemiştir.

KATILAN M… KEŞİF MAHALLİNDE ALINAN BEYANINDA: …., sanıktan şikayetçiyim, davaya katılmak istiyorum.” diye söylemiştir.

KATILAN T… BEYANINDA: ” …., şikayetiyçim, kamu davasına katılmak istiyorum, benim zararlarım giderilmedi.” diye söylemiştir.

Mahkememizce kaza mahallinde keşif yapılmış, trafik polis memuru bilirkişiden rapor alınmıştır. Cumhuriyet Savcısı esas hakkındaki mütalaasında: ” Olay tarihinde mağdur M..’ in sürücülüğünü yaptığı 48 … … plakalı araç ile içerisinde diğer mağdur T…’ nın da yolcu olarak bulunduğu sırada Süleyman Demirel bulvarı üzerinde seyir halindeyken sanık K…’ ın sevk ettiği 48 .. …. plakalı araç ile …. caddesi kavşağında çarpıştıkları, kazanın etkisi ile her iki mağdurun da yaralandıkları, sanığın olaydan sonra aldırılan alkol raporunda 1,12 promil alkollü olduğunun belirlendiği bu sebeple olaydaki taksirine basit taksir sınırlarını aşan bilinçli taksir kapsamında değerlendirilmesi gerektiği, yapılan keşif ve aldırılan bilirkişi raporu ile de sanığın kazanın oluşumunda kusurlu olduğunun tespit olunduğu, bu şekilde üzerine atılı birden fazla kişiye bilinçli taksirle yaralama suçunu işlediği anlaşıldığından eylemine uyan TCK 22/3, 89/4, 53/6 maddeleri uyarınca cezalandırılmasına karar verilmesi kamu adına talep ve mütalaa olunur.” diye söylemiştir.

Yapılan yargılama, toplanan deliller, sanık savunması, katılan beyanları, keşif, bilirkişi rapuru ve tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde; Olay tarihinde mağdur M…’ in sürücülüğünü yaptığı 48 .. … plakalı araç ile içerisinde diğer mağdur T…’ nın da yolcu olarak bulunduğu sırada Süleyman Demirel bulvarı üzerinde seyir halindeyken sanık K…’ ın sevk ettiği 48 .. … plakalı araç ile … caddesi kavşağında çarpıştıkları, kazanın etkisi ile her iki mağdurun da yaralandıkları, sanığın olaydan sonra aldırılan alkol raporunda 1,12 promil alkollü olduğunun belirlendiği, M.. ve T.. kollukta şikayetçi olmadıklarını beyan etmişler ise de her ikisinin de kemik kırığı oluşacak şekilde yaralanmış olmaları ve sanığın alkollü olması sebebiyle eylemin şikayete tabi olmadığı, yapılan keşif ve aldırılan bilirkişi raporu ile de sanığın kazanın oluşumunda tali kusurlu olduğunun tespit olunduğu, bilirkişi raporunun içeriği ve değerlendirilmesi itibariyle olaya uygun olduğu bu şekilde sanığın üzerine atılı birden fazla kişiye bilinçli taksirle yaralama suçunu işlediği anlaşıldığından TCK 89/4 maddesi uyarınca cezalandırılmasına karar verilmiştir.

Suçun işleniş şekli, sanığın meydana gelen yaralanmaların ağırlığı gözönüne alınarak alt sınırdan uzaklaşılmak suretiyle ceza tayin edilmiş, suçun bilinçli taksirle işlendiği anlaşıldığından verilen cezada TCK.nın 22/3 maddesi gereğince 1/3 oranında arttırım yapılmıştır. Zarar giderilmediğinden hükmün açıklanmasının geri bırakılması hükümleri uygulanmamıştır.

 

HÜKÜM: Yukarıda açıklanan nedenlerle;

A.1-Sanığın üzerine atılı taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma suçunu işlediği anlaşıldığından TCK.nın 89/4 maddesi gereğince suçun işleniş şekli, meydana gelen zararın ağırlığı gözönüne alınarak alt sınırdan uzaklaşılmak suretiyle ceza tayini ile sanığın takdiren 9 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

2-Suçun bilinçli taksirle işlendiği anlaşıldığından verilen cezada TCK.nın 22/3 maddesi gereğince olayın oluş şekli gözetilerek takdiren 1/3 oranında arttırım yapılmasına ve sanığın 12 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

3-Sanığın mahkemeye karşı saygılı tutumu lehine takdiri indirim nedeni kabul edilerek verilen cezada TCK’nın 62.maddesi gereğince takdiren 1/6 oranında indirim yapılmasına ve sanığın 10 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

4-Olayın oluş şekli gözetilerek sanığa ait sürücü belgesinin TCK.nın 53/6 maddesi gereğince takdiren 6 AY SÜRE İLE GERİ ALINMASINA,

5-Kısa süreli hapis cezasının, sanığın kişiliği, sosyal ve ekonomik durumuna göre 5237 sayılı TCK nun 50/1-a ve 52/2maddeleri gereğince günlüğü takdiren 20 TL den paraya çevrilerek sanığın 6.000 TL adli para cezası ile CEZALANDIRILMASINA,

6-TCK 52 madde hükmü uyarınca sanığın adli para cezasının birer ay ara ile 10 eşit taksitle TAHSİLİNE, Taksitlerden birinin zamanında ödenmemesi halinde geri kalan kısmın muaccel olacağına, tamamının tahsil edileceği vegeri kalan kısmın hepse çevrileceğinin ihtarına ( ihtar edilemedi, müdafiine hatırlatıldı )

7-Yargılama sırasında yapılan 8 Ad. Davetiye gideri 64,00 TL, 1 posta gideri 6,50 TL, 248,00 TL keşif gideri olmak üzere toplam 318,50 TL yargılama giderinin mahkum olan sanıktan tahsili ile hazineye irat kaydına,

8-Katılan Tolga Kocaoğlu kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden karar tarihindeki Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre hesaplanan 1.500 TL’nin sanıktan alınarak katılan Tolga Kocaoğlu’ na verilmesine,

Dair, sanık müdafiinin, katılanların ve katılan Tolga vekilinin yüzlerine karşı, sanığın yokluğunda, kararın tefhim tarihinden itibaren, bir hafta içerisinde mahkememize verilecek dilekçe ile ya da zabıt katibine yapılacak sözlü beyanın tutanağa bağlanması suretiyle Yargıtay’da temyiz yolu açık olmak üzere mütalaaya uygun olarak verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı. 09/12/2014