T.C. FETHİYE 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

DOSYA NO: 2012/..
Esas KARAR NO: 2014/..
C.SAVCILIĞI ESAS NO: 2012/..
GEREKÇELİ KARAR T Ü R K M İ L L E T İ A D I N A
HAKİM: ..
C. SAVCISI:..
KATİP: ..
DAVACI: K.H.
MÜŞTEKİ: ..
VEKİLLERİ: Av. AHMET CAHİT OLGUN, Tuzla Mahallesi 520 Sokak No:22 Fethiye/ Muğla
Av. OSMAN ALPER OLGUN, Tuzla Mahallesi 520.Sokak No:22 48300 Fethiye/ Muğla
SANIK: ..
SUÇ: Yaralama, Hakaret, Silahla Tehdit
SUÇ TARİHİ : ../../2012
SUÇ YERİ: Muğla/Fethiye
KARAR TARİHİ: ../06/2014
Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında mahkememizde yapılan duruşma sonunda: GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığının ../../2013 tarih 2012/.. sayılı iddianamesi ile sanık hakkında yaralama, hakaret ve silahla tehdit suçlarından 5237 Sayılı TCK.nın 106/2-a, 86/1, 86/3-a, 87/3, 53/1, 125/1 maddeleri uyarınca cezalandırılması istemi ile kamu davası açılmıştır.
Sanık savunmasında; “…” demiştir.
Müşteki beyanında; “…” demiştir.
CUMHURİYET SAVCISI ESAS HAKKINDAKİ MÜTALAASINDA: “Her ne kadar sanık hakkında hakaret, silahla tehdit suçlarından cezalandırılması istemiyle kamu davası açılmış ise de; sanığın üzerine atılı bu suçları işlediğine dair her türlü şüpheden uzak kesin ve inandırıcı delil elde edilemediğinden; bu suçlardan sanığın beraatine, Olay tarihinde eve alkollü gelen sanığın eşi olan müşteki ile tartıştığı, devamında müştekinin burnuna tekmesi ile vurduğu, saçından sürükleyip başını da merdivene vurduğu, olay sebebiyle yaralanan müştekinin aldırılan doktor raporunda, müştekinin BTM ile giderilemeyecek şekilde yaralandığı ve hayat fonksiyonlarına hafif derecede etki edecek nazal fraktür hattının olduğunun belirtildiği bu şekilde sanığın üzerine atılı eşe karşı kasten yaralama suçunu işlediği anlaşıldığından eylemine uyan TCK’ nin 86/1, 86/3.a, 87/3 maddeleri uyarınca cezalandırılmasına karar verilmesi kamu adına talep ve mütalaa olunur.” demiştir.
Mahkememizce yapılan yargılama, toplanan deliller, sanık savunması, müşteki anlatımları ile tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde; …. sanığın savunmasının suçtan kurtulmaya yönelik olduğu değerlendirilmiş ve eşine karşı kasten yaralama suçunu işlediği vicdani kanaatine varılarak aşağıdaki şekilde cezalandırılmasına karar verilmiştir.
Her ne kadar sanık … hakkında silahla tehdit suçundan cezalandırılması istemiyle kamu davası açılmış ise de; sanığın üzerine atılı suçu işlediğine dair mağdurun beyanından başka her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil elde edilemediğinden sanığın atılı suçtan beraatine karar verilmiş, hakaret suçundan açılan kamu davasının ise şikayetten vazgeçme nedeniyle düşürülmesine karar verilmiştir.
HÜKÜM: Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;
1-Her ne kadar sanık … hakkında silahla tehdit suçundan cezalandırılması istemiyle kamu davası açılmış ise de; sanığın üzerine atılı suçu işlediğine dair her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil elde edilemediğinden sanığın atılı suçtan CMK 223/2.e Maddesi uyarınca BERAATİNE,
2-Her ne kadar sanık .. hakkında hakaret suçundan cezalandırılması istemiyle kamu davası açılmış ise de; şikayetten vazgeçme nedeniyle sanık hakkında açılan kamu davasının DÜŞÜRÜLMESİNE,
3-1.Müşteki sanık …’ in mağdur …’ e karşı kasten yaralama suçunu işlediği anlaşıldığından TCK.nın 86/1.maddesi gereğince suçun işleniş şekli, gözetilerek alt sınırdan ceza tayini ile takdiren 1 YIL HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,
2.Sanığın üzerine atılı suçu eşine karşı gerçekleştirdiği anlaşıldığından verilen cezada TCK.nın 86/3-a maddesi gereğince yarı oranında arttırım yapılmasına ve sanığın 1 YIL 6 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,
3.Sanığın eylemi sonucunda mağdurun vücudunda kemik kırığı oluştuğu anlaşıldığından verilen cezada TCK.nın 87/3 maddesi gereğince meydana gelen kırığın hayat fonksiyonlarına etkisi gözetilerek takdiren 1/12 oranında arttırım yapılmasına ve sanığın 1 YIL 7 AY 15 GÜN HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,
4. Sanığın mahkemeye karşı saygılı tutumu lehine takdiri indirim nedeni kabul edilerek verilen cezada TCK.nın 62.maddesi gereğince takdiren 1/6 oranında indirim yapılmasına ve sanığın 1 YIL 4 AY 7 GÜN HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,
5.Hapis cezası ile cezalandırılan sanık hakkında TCK’nın 53. maddesinin 1. fıkrasının a,b,d,e, bentlerindeki hak yoksunluklarının cezanın infazının tamamlanmasına kadar, c bendindeki hak yoksunluğunun kendi alt soyu üzerindeki yetkileri açısından koşullu salıverilme tarihine, diğer yetkiler açısından cezanın infazının tamamlanmasına kadar uygulanmasına,
6.Sanığın Fethiye 1. Sulh Ceza Mahkemesi’ nin 2010/… Esas, 2011/.. Karar sayılı kararıyla verilen cezası nedeniyle 5237 sayılı TCK 58. maddesi gereğince mükerrir sayılmasına, cezasının mükerrirlere özgü infaz rejimine göre çektirilmesine ve mükerrir sanık hakkında cezanın infazından sonra denetimli serbestlik tedbirinin uygulanmasına,
7.Sanığın kasıtlı suçtan sabıkasının olması ve bir daha suç işlemekten çekineceği yönünde mahkememizde olumlu kanaat hasıl olmaması nedeniyle sanık hakkında 5271 sayılı CMK’ nin 231/8 maddesi uyarınca hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına YER OLMADIĞINA,
8.Yargılama nedeniyle yapılan 11,00 TL posta gideri, 2 Ad. Davetiye gideri 16,00 TL olmak üzere toplam 27,00 TL yargılama giderinin mahkum olan sanıktan tahsiline,
Dair, sanığın ve mağdurun yokluklarında, kararın tebliğ tarihinden itibaren, bir hafta içerisinde mahkememize verilecek dilekçe ile ya da zabıt katibine yapılacak sözlü beyanın tutanağa bağlanması suretiyle Yargıtay’da temyiz yolu açık olmak üzere mütalaaya kısmen uygun olarak verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı. 19/06/2014