T.C. FETHİYE 5. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

“Düşme”

DOSYA NO: 2014/… Esas

KARAR NO: 2015/..

[C.SAVCILIĞI ESAS NO]: 2014/..

GEREKÇELİ KARAR T Ü R K M İ L L E T İ A D I N A

HAKİM: …

KATİP: …

DAVACI: K.H.

MAĞDUR: M

VEKİLİ: Müdafii Av. OSMAN ALPER OLGUN, Tuzla Mahallesi 520.Sokak No:22 48300 Fethiye/ MUĞLA

MÜŞTEKİ: M…

SANIK: H..

SUÇ: Evi terk eden çocuğu,ailesini veya yetkili makamları durumdan haberdar etmeksizin yanında tutmak

SUÇ TARİHİ / SAATİ: 27/07/2014

SUÇ YERİ: MUĞLA/FETHİYE

KARAR TARİHİ: 15/01/2015

Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında mahkememizde yapılan duruşma sonunda: GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

İDDİA: Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığının …11.2014 tarihli iddianamesi ile sanık hakkında Evi terk eden çocuğu, ailesini veya yetkili makamları durumdan haberdar etmeksizin yanında tutmak suçundan TCK’nun 234/3, 53/1 maddeleri hükmünce cezalandırılması istemi ile kamu davası açılmıştır.

SAVUNMA: Sanık savunmasında: “…” şeklinde beyanda bulunmuştur.

DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE GEREKÇE: Mahkememizce yapılan yargılamada, toplanan deliller, iddialar, savunmalar,tüm dosya kapsamı birlikte bir bütün olarak değerlendirildiğinde;sanık hakkında ‘Evi terk eden çocuğu,ailesini veya yetkili makamları durumdan haberdar etmeksizin yanında tutmak’ suçundan dolayı cezalandırılması istemiyle mahkememize kamu davası açılmış ve müştekinin yargılama aşamasında sanık hakkındaki şikayetinden vazgeçtiğini söylemiştir. 5271 Sayılı C.M.K.’nun 223/8. maddesinin ilk cümlesi uyarınca “Türk Ceza Kanununda öngörülen düşme sebeplerinin varlığı ya da soruşturma veya kovuşturma şartının gerçekleşmeyeceğinin anlaşılması hallerinde, davanın düşmesine karar verilir.” Açıklanan gerekçeler doğrultusunda takibi şikayete bağlı olan Evi terk eden çocuğu,ailesini veya yetkili makamları durumdan haberdar etmeksizin yanında tutmak suçundan dolayı açılan kamu davasının şikayetten vazgeçme nedeni ile düşürülmesine karar verilmiştir.

HÜKÜM:Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;

1-Her ne kadar sanığın atılı suçtan cezalandırılması talebiyle kamu davası açılmış ise de; müştekinin sanık hakkındaki şikayetinden vazgeçtiği anlaşılmakla sanık hakkındaki kamu davasının CMK.nun 223/8.maddesi gereğince DÜŞÜRÜLMESİNE,

2-Yapılan yargılama giderlerinin kamu üzerinde bırakılmasına,

3- 5320 Sayılı Kanunun 16. maddesi uyarınca, sanık hakkındaki hüküm kesinleştiğinde kararın soruşturmada görev alan kolluk birimlerine bildirilmesine,

Dair, tarafların yüzlerine karşı, yokluğunda karar verilenler yönünden hükmün tebliğinden, yüzüne karşı olanlar yönünden hükmün tefhiminden itibaren 7 gün içerisinde mahkememize verilecek veya zabıt katibine beyanda bulunarak ve bu beyanın zapta geçirilmek suretiyle temyiz dilekçesi ile Yargıtay da temyiz yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı.15/01/2015