T.C. FETHİYE 6. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

” A.P.C ”

DOSYA NO: 2015/..

Esas KARAR NO: 2015/407

[C.SAVCILIĞI ESAS NO]: 2015/…

GEREKÇELİ KARAR T Ü R K M İ L L E T İ A D I N A

HAKİM: …

KATİP:..

DAVACI: K.H.

SANIK: H..

VEKİLİ: Av. AHMET CAHİT OLGUN, Tuzla Mahallesi 520 Sokak No:22 Fethiye/ MUĞLA

SUÇ: Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma

SUÇ TARİHİ / SAATİ: 04/01/2015 –

SUÇ YERİ: MUĞLA/FETHİYE

KARAR TARİHİ: 08/04/2015 Yukarıda açık kimliği yazılı sanık/sanıklar hakkında mahkememizde yapılan duruşma sonunda: GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığının 08/04/2015 tarihli iddianamesi ile sanık hakkında Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma suçundan TCK.nın 17/02/2015 maddeleri gereğince cezalandırılması amacıyla mahkememize kamu davası açılmıştır. Sanık H.. savunmasında; “…… ” diye beyanda bulunmuştur.

Sanık vekilinden Beyanında; “…. talep ediyoruz.” diye beyanda bulunmuştur.

Sanığın savunması ile tüm dosya kapsamı bir bütün olarak değerlendirildiğinde; sanık H.. hakkında trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçundan kamu davası açılmakla; sanığın savunması ile suçunu ikrar ettiği, olay günü alkol alarak aracına bindiğini kabul ettiği, Yargıtay 12. Ceza Dairesinin 2012/12992 Esas, 2012/5144 Karar sayılı ilamı ile 100 promilden yüksek olarak saptanan alkol düzeyinin güvenli sürüş yeteneğini kaybettireceğinin bilimsel olarak kabulü gerektiği belirtilmiş, 04/01/2015 tarihli alkol tespit tutanağına göre ve alkol test yazıcısı çıktısında belirtilen alkol miktarının 2,11 promil olduğu görülmekle; dosyanın Adli Tıp Kurumuna gönderilmesine gerek duyulmamış olup, sanığın ikrarı da göz önünde alınarak, sanığın 2,11 promil alkollü olarak araç kullanmak suretiyle trafik güvenliğini tehlikeye soktuğu, bu suretle üzerine atılı trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçunu işlediği anlaşıldığından sanığın alkol miktarının yüksek olması da dikkate alınarak teşdiden mahkumiyetine dair karar verilerek, sanığın adli sicil kaydı dikkate alınarak yasal imkansızlık nedeniyle hakkında CMK’nun 231/5 maddesi gereğince hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmesine yer olmadığına dair karar verilerek aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.

H Ü K Ü M : Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere :

1-Sanık H…’ın sübuta eren trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçu nedeni ile TCK’nun 49 maddesi dikkate alınarak TCK’nun 179/3 maddesi delaleti ile TCK’nun 179/2 maddesi gereğince takdiren ve teşdiden 2 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

2-Cezanın sanığın geleceği üzerindeki olası etkileri göz önüne alınarak sanığa verilen cezada TCK’nun 62/1 maddesi gereğince takdiren 1/6 oranında indirim yapılmasına ve sanığın 50 GÜN HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

3-Sanığın şahsi, sosyal ve ekonomik durumu dikkate alınarak 5237 sayılı TCK’ nun 50/1-a maddesi gereğince sanık hakkında verilen kısa süreli hapis cezasının adli para cezasına çevrilerek sanığın 50 GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

4-Sanığın şahsi, sosyal ve ekonomik durumu dikkate alınarak 5237 sayılı TCK’ nun 50/1-a ve 52/2 maddeleri gereğince sanığa verilen 50 tam gün adli para cezasının beher günü takdiren 20 TL den paraya çevrilerek sanığın 1000 TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

5-Sanığa verilen adli para cezasının miktarı, günün ekonomik koşulları ile sanığın şahsi,sosyal ve ekonomik durumu nazara alınarak 5237 sayılı TCK’nun 52/4. maddesi gereğince, hükmolunan adli para cezasının birer aylık eşit taksitler halinde takdiren 10 eşit taksitle sanıktan tahsiline, taksitlerden birinin süresinde ödenmemesi halinde kalan kısmın tamamının tahsil edileceği (ihtar edildi)

6-Sanığın adli sicil kaydı dikkate alınarak yasal imkansızlık nedeniyle hakkında CMK’nun 231/5 maddesi gereğince hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmesine yer olmadığına,

7-Netice olarak adli para cezasına hükmedilen sanık hakkında TCK’nun 51. ve 53. Maddelerinin uygulanmasına yer olmadığına,

8-Yargılama giderinin 1 davetiye 9 TL Yargılama giderinin 6352 sayılı kanunun 100. Maddesi ile değişik 5271 sayılı CMK’nun 324/4.maddesi uyarınca hazine üzerinde bırakılmasına,

Dair, sanık ile sanık vekilin yüzüne karşı 5271 sayılı CMK 272/3-a maddesi gereğince adli para cezasının miktarı itibarı ile kesin olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı. 08/04/2015