T.C.

FETHİYE

  1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

DOSYA NO : 2012/…..

KARAR NO : 2012/….

[C.SAVCILIĞI ESAS NO] : 2009/…..

GEREKÇELİ KARAR

T Ü R K M İ L L E T İ A D I N A

HAKİM : …….

KATİP : ……….

DAVACI : K.H.

KATILAN : K……….

[VEKİLİ] : Av. AHMET CAHİT OLGUN, Tuzla Mahallesi 520 Sokak No:22 Fethiye/ MUĞLA

SANIK : T….

[VEKİLİ] : Av. ……

 

SUÇ : Karşılıksız Çek Keşide Etme

SUÇ TARİHİ / SAATİ : 25/01/2009 –

SUÇ YERİ : MUĞLA/FETHİYE

KARAR TARİHİ : 03/04/2012

Mahkememizin 28/04/2010 tarih, 2009/… Esas, 2010/….sayılı kararının sanık vekili tarafından temyiz edildiği, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 22/03/2012 tarihli yazıları ile hükümden sonra 6273 Sayılı, 5941 Sayılı Çek Kanununda Değişiklik yapılmasından dolayı iade edildiği anlaşılmakla, dosya incelendi;

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığının 15/09/2009 tarihli iddianamesi ile sanık hakkında karşılıksız çek keşide etme suçundan 3167 sayılı yasanın 16/1-3 maddeleri gereğince cezalandırılması istemiyle mahkememize kamu davası açılmıştır.

Mahkememizce sanığın mahkumiyetine dair verilen kararın sanık vekili tarafından temyiz edildiği, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 22/03/2012 tarihli yazıları ile hükümden sonra 6273 Sayılı, 5941 Sayılı Çek Kanununda Değişiklik sonucu yaptırım idari yaptırıma dönüşmüş olmakla, 5728 Sayılı Yasanın geçici 3.maddesinin 2.fıkrası hükmü gereğince dosya mahkememize iade edilmiştir.

6273 Sayılı Yasanın 6.maddesinin son cümlesi uyarınca duruşma açılmasına gerek görülmemiştir.

03/02/2012 tarihli resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6273 sayılı yasa ile karşılıksız çek keşide etme eyleminin suç olmaktan çıkarılarak hapis veya adli para cezası öngörülmediği, eylemin karşılığında sadece çek hesabı açma ve çek düzenleme yasağı öngörüldüğü, bu nedenle söz konusu yasa hükümlerinin sanığın lehine olduğu anlaşıldığından sanık hakkında aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.

H Ü K Ü M : Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;

1- Mahkememizin 28/04/2010 tarih, 2009/…. Esas, 2010/…. sayılı kararının bütün sonuçları ile birlikte İPTALİNE ,

2- Karşılıksız çek keşide eden sanık hakkında 6273 sayılı yasanın 3.maddesi ile değişik 5941 sayılı yasanın 5/1.maddesi gereğince çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı konulmasına,

3-Çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağının 5941 sayılı yasanın 5/8.maddesi gereğince T.C Merkez Bankasına bildirilmesine,

4-Karşılıksız kalan çekin bedelinin kanuni faizi ile birlikte ödenmesi halinde çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağının kaldırılacağının 5941 sayılı yasanın 6273 sayılı yasa ile değişik 6/1 maddesi gereğince sanığa ihtarına (ihtar edilemedi),

5-Katılan kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte bulunan avukatlık asgari ücret tarifesine göre belirlenen 1.200 TL maktu vekalet ücretinin sanıktan alınarak katılana verilmesine,

Dair; dosya üzerinde yapılan inceleme sonucunda kararın tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde mahkememize verilecek bir dilekçe ile veya zabıt katibine yapılacak sözlü beyanın zapta geçirilmesi veya en yakın asliye ceza mahkemesine dilekçe verilmesi suretiyle Fethiye Ağır Ceza Mahkemesinde itiraz yolu açık olmak üzere tensiben karar verildi.03/04/2012