T.C. FETHİYE 3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

DOSYA NO: 2014/… Esas

KARAR NO: 2015/…

C.SAVCILIĞI ESAS NO: 2014/…

GEREKÇELİ KARAR T Ü R K M İ L L E T İ A D I N A

HAKİM: …

KATİP: …

DAVACI: K.H.

MAĞDUR: Z…

VEKİLLERİ: Av. OSMAN ALPER OLGUN, Tuzla Mahallesi 520.Sokak No:22 48300 Fethiye/ MUĞLA

Av. AHMET CAHİT OLGUN, Tuzla Mahallesi 520 Sokak No:22 Fethiye/ MUĞLA

SANIK: A…

SUÇ:Yaralama, Cebir Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma

SUÇ YERİ: … Mahallesi / SEYDİKEMER

SUÇ TARİHİ / SAATİ: 07/07/2014 günü saat 19.00 sıraları

KARAR TARİHİ: ../02/2015

Yukarıda açık kimliği yazılı bulunan sanık hakkında mahkememize açılan kamu davasının yapılan açık yargılaması sonucunda:

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

İDDİA : Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığının ../07/2014 tarihli iddianamesi ile mağdurun şüphelinin kızı olduğu, olay tarihinde eve geç gelen mağdurun eve geldiğinde, şüphelinin mağdura bağırdığı devamında da elleriyle mağdurun vücudunun çeşitli yerlerine vurduğu, mağduru balkon demirlerine bağladığı ve ele geçirilemeyen mağdurun anlatımına göre 50 cm uzunluğunda 3 cm çapında ahşap sopa ile mağdura vurmaya devam ettiği, etraftan kişilerin jandarma ekiplerine durumu ihbar etmesiyle olay yerine gelen jandarma tarafından olaya müdahale edilmesi sonucu adli Soruşturmaya başlanıldığı belirtilerek sanık hakkında Yaralama suçundan TCK.nın 86/1, 86/3-a, 86/3-e, 53 maddeleri gereğince  cezalandırılması amacıyla mahkememize kamu davası açılmıştır. Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığının ../11/2014 tarihli iddianamesi ile yaşı küçük mağdur Z…’in şüphelinin öz kızı olduğu, suç tarihinde yaşı küçük mağdurun eve geç gelmesi sebebiyle şüpheli tarafından darp edildiği, ayrıca şüphelinin olay sırasında yaşı küçük mağduru ellerinden balkon demirlerine bağlayarak hürriyetinden yoksun bıraktığı, olay ile ilgili yapılan soruşturma sonucunda; şüphelinin yaşı küçük mağduru yaraladığı iddiası ile kamu davası açıldığı, yaşı küçük mağdurun hürriyetinden yoksun bırakılması ile ilgili herhangi bir karar verilmediği, bunun üzerine mahkememizce şüphelinin kişiyi hürriyetinden yoksun kılma eylemi ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına suç ihbarında bulunulduğu, şüphelinin üzerine atılı kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçunu işlemiş olduğu belirtilerek Fethiye 4.Asliye Ceza Mahkemesi’ne kamu davası açılmış, atılı suçlama ile ilgili yargılamanın Fethiye 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nin 2014/.. esas sayılı dosyası üzerinden yürütülen yargılama ile birlikte yürütülmesi gerektiğinden bahisle cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan sanığın TCK’nın 109/2,109/3-e,109/3-f,53 maddeleri gereğince cezalandırılması için dosyanın iş bu dava dosyamız ile birleştirilmesine karar verilerek dosya mahkememize gönderilmiştir.

SAVUNMA : Sanık mahkememiz huzurunda alınan savunmasında; “Müşteki benim kızım olur. ….” demiştir.

DELİLLER :

Mağdur mahkememiz huzurunda alınan beyanında; “… Babam olan sanıktan şikayetçi değilim. Davaya katılmak istemiyorum. ” demiştir. Hazırlık aşamasındaki beyanı okunarak çelişki nedeniyle sorulduğunda, “Önceki ifademde sanığın … söylemiş isem de bu doğru değildir. O anda babama kızgın olduğum için bu şekilde ifade verdim. … ” demiştir.

Tanık G… mahkememiz huzurunda alınan beyanında; “…. Benim bildiklerim bundan ibarettir. ” demiştir. …

Tanık H… mahkememiz huzurunda alınan beyanında; “… Bildiklerim bundan ibarettir. ” demiştir.

Psikolog bilirkişi … mahkememiz huzurunda alınan beyanında, ” Mağdurenin bilişsel gelişimi yaşına uygundur. Zihinsel herhangi bir durum yoktur. Şikayetten vazgeçmenin anlamını da bilecek durumdadır. Beyanlarına itibar edilebilir. Az önce de ifade ettiğim gibi müşteki yaşına uygun şekilde anlatımında bulunabilecek niteliktedir. Olayın verdiği kızgınlıkla …. söylemiş olabilir. Ancak yaşı da dikkate alındığında … uydurmasının pek mümkün olmadığını düşünüyorum. ” demiştir.

../07/2014 tarihli genel adli muayene raporunda mağdur …’in boynunda morluk ve sıyrıklar, sağ ve sol kolda morluk ve sıyrıklar, her iki dizde ve dirsekte morluklar bulunduğu belirtilmiştir. Sanığın nüfus ve adli sicil kaydı dosyada mevcuttur.

 

DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ, KABUL VE GEREKÇE : Sanığın , mağdurun babası olduğu ,  …, maddi olayın bu şekilde cereyan ettiği hususunda mahkememizde tam bir vicdani kanaat oluşmuştur. Yukarıda belirlenen kabule nazaran , sanığın TCK’nun 86/1 maddesinde belirtilen kasten yaralama ve TCK’nun 109/2 maddesinde belirtilen kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçunu işlediği anlaşılmıştır. Cezanın belirlenmesinde TCK’nun 61.maddesindeki ilkeler gözetilmiş ve kasten yaralama suçunun işleniş biçimi ( … ) dikkate alınarak alt sınırdan uzaklaşmak suretiyle ceza tertip edilmiştir. Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçu yönünden ise ,alt sınırdan uzaklaşmayı gerektirir somut bir neden görülmediğinden sanığa en alt sınırdan ceza verilmiştir. Sanığın , mağdurdan kaynaklanan haksız davranışların etkisi altında hareket ettiği , suçu haksız tahrikin etkisi ile işlediği kabul edilmiş ve TCK’nun 29.maddesi gereğince cezalarında takdiren yarı oranında indirim yapılmıştır.Zira yaşı küçük mağdurun , ıssız yayla ortamında , sabah vakti çıkıp , ailesinin bilgisi dışında akşam saatlerine kadar eve dönmemesi , ailesine karşı sorumlulukları bulunan mağdurun , haksız davranışları olarak kabul edilmiştir. Bu şekilde sanığa verilecek nihai hapis cezaları belirlendikten sonra , hakkında verilen bu hükümlerin açıklanmasının geri bırakılıp bırakılmayacağının değerlendirilmesi gerekmektedir. Buna göre daha önce kasıtlı bir suçtan mahkumiyeti bulunmayan sanığın yeniden suç işlemeyeceği yönünde mahkememizde kanaat oluşması ve atılı suçun işlenmesi ile oluşan somut maddi bir zararın bulunmaması karşısında, CMK’nun 231/6 maddesindeki koşulların oluştuğu anlaşılmış ve sanığın da kabul etmesi dikkate alınarak hakkında verilen hükümlerin açıklanması geri bırakılmıştır. Açıklanan nedenlerle aşağıdaki şekilde karar verilmiştir.

H Ü K Ü M : Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere :

1-Sanığın üzerine atılı Kasten Yaralama Suçu Yönünden; Sanık ..’in üzerine atılı, mağdur …’ya karşı kasten yaralama suçunu işlediği mahkememizce sabit kabul edilmekle ; 5237 sayılı TCK’nun 61. maddesindeki ilkeler ışığında mağduru balkon demirine bağlayarak ve ıslatarak dövmesine nazaran suçun işleniş biçimi dikkate alınarak, alt sınırdan uzaklaşmak suretiyle , eylemine uyan 5237 sayılı Türk Ceza Kanunun 86/1 maddesi gereğince takdiren 1 YIL 4 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

Sanığın üzerine atılı suçu dosyada bulunan nüfus kaydına göre kızına karşı silah sayılan tahta sopa ile gerçekleştirmiş olması nedeniyle TCK’nın 86/3-a,emaddesi gereğince cezasında yarı oranda arttırım yapılarak sanığın 2 YIL 8 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, Sanığın , eylemini , mağdurdan kaynaklanan haksız davranışların etkisiyle haksız tahrik altında gerçekleştirdiği anlaşıldığından , TCK’nun 29/1 maddesi gereğince cezasında takdiren yarı oranında indirim yapılarak 1 YIL 4 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

Sanığın geçmişi, sabıkasız oluşu, lehine takdiri indirim nedeni sayılarak TCK’nun 62.maddesinin tatbiki ile cezasından takdiren 1/6 oranında indirim yapılmasına ve sanığın 1 YIL 1 AY 10 GÜN HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

Sanığın daha önce kasıtlı bir suçtan mahkumiyetinin bulunmaması, yeniden suç işlemeyeceği yönünde mahkememizde kanaat oluşması, atılı suçun işlenmesi ile dosyaya yansıyan ,tazmini gerekli somut bir zarar bulunmaması nazara alınarak, yasal koşulları oluştuğundan, CMK’nun 231/5 maddesi gereğince, sanık hakkında verilen HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA , Sanığın, CMK’nun231/8. maddesi gereğince, 5 yıl boyunca denetim süresine tabi tutulmasına, belirlenen denetim süresi içerisinde takdiren sanık hakkında herhangi bir yükümlülük belirlenmesine yer olmadığına,

Denetim süresi içinde kasten yeni bir suç işlemesi veya denetimli serbestlik tedbirinin gereklerine aykırı davranması halinde, açıklanması geri bırakılan hükmün açıklanacağının , denetim süresi içinde kasten yeni bir suç işlememesi ve denetimli serbestlik tedbirinin gereklerine uygun davrandığı takdirde ,açıklanması geri bırakılan hükmün ortadan kaldırılarak ,davanın düşmesine karar verileceğinin sanığa ihtarına, (ihtar edilemedi.) CMK’nun 231/7 hükmüne nazaran Sanık hakkında erteleme hükümlerinin uygulanmasına veya Sanığa verilen hapis cezasının seçenek yaptırımlara çevrilmesine yer olmadığının belirtilmesine,

2-Sanığın üzerine atılı Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma Suçu Yönünden; Sanık …’in , üzerine atılı , mağdur …’e karşı kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçunu , cebir kullanarak işlediği sübuta ermekle , 5237 sayılı TCK’nun 61. maddesindeki ilkeler ışığında, alt sınırdan uzaklaşmayı gerektiren bir neden bulunmadığı dikkate alınarak,eylemine uyan 5237 sayılı TCK’nun 109/2 maddesi gereğince takdiren 2 YIL HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

Sanığın , eylemini çocuk olan mağdura karşı gerçekleştirmesi nedeniyle , TCK’nun 109/3-f maddesi gereğince cezasında bir kat artırım yapılarak 4 YIL HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, Sanığın , eylemini , mağdurdan kaynaklanan haksız davranışların etkisiyle haksız tahrik altında gerçekleştirdiği anlaşıldığından , TCK’nun 29/1 maddesi gereğince cezasında takdiren yarı oranında indirim yapılarak 2 YIL HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

Sanığın geçmişi, sabıkasız oluşu, lehine takdiri indirim nedeni sayılarak TCK’nun 62.maddesinin tatbiki ile cezasından takdiren 1/6 oranında indirim yapılmasına ve sanığın 1 YIL 8 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

Sanığın daha önce kasıtlı bir suçtan mahkumiyetinin bulunmaması, yeniden suç işlemeyeceği yönünde mahkememizde kanaat oluşması, atılı suçun işlenmesi ile dosyaya yansıyan ,tazmini gerekli somut bir zarar bulunmaması nazara alınarak, yasal koşulları oluştuğundan, CMK’nun 231/5 maddesi gereğince, sanık hakkında verilen HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA ,

Sanığın, CMK’nun231/8. maddesi gereğince, 5 yıl boyunca denetim süresine tabi tutulmasına, belirlenen denetim süresi içerisinde takdiren sanık hakkında herhangi bir yükümlülük belirlenmesine yer olmadığına, Denetim süresi içinde kasten yeni bir suç işlemesi veya denetimli serbestlik tedbirinin gereklerine aykırı davranması halinde, açıklanması geri bırakılan hükmün açıklanacağının , denetim süresi içinde kasten yeni bir suç işlememesi ve denetimli serbestlik tedbirinin gereklerine uygun davrandığı takdirde ,açıklanması geri bırakılan hükmün ortadan kaldırılarak ,davanın düşmesine karar verileceğinin sanığa ihtarına, (ihtar edilemedi.)

CMK’nun 231/7 hükmüne nazaran Sanık hakkında erteleme hükümlerinin uygulanmasına veya Sanığa verilen hapis cezasının seçenek yaptırımlara çevrilmesine yer olmadığının belirtilmesine,

3-Sonuç HükümleriYönünden; 5320 SK’nın 16. maddesi uyarınca karar kesinleştiğinde bir suretinin soruşturma aşamasında görev almış olan kolluk birimine gönderilmesine, CMK’nun 325/2 maddesinin yollaması ile 325/1 maddesi gereğince , yargılamada yapılan 4 adet çağrı kağıdı tebligat gideri 36 TL , psikolog bilirkişi ücreti 75 TL , kameraman bilirkişi ücreti 50 TL ve ayrıca 5320 sayılı kanunun 13. Maddesi ile CMK gereğince müdafi ve vekillerin görevlendirilmeleri ile yapılacak ödemelerin usul ve esaslarına ilişkin yönetmeliğin 8/3 maddesi kapsamında, mağdur için görevlendirilen vekil ücreti 320 TL olmak üzere toplam 481 TL yargılama giderinin , Sanıktan tahsili ile hazineye gelir kaydına,

Dair, mağdur vekilinin yüzüne karşı, sanığın ve mağdurun yokluğunda, CMK’nun 231/12, 267 ve devamı maddeleri gereğince , mağdur yönünden bugünden itibaren, sanık yönünden tebliğden itibaren 7 gün içerisinde, mahkememize verilecek bir dilekçe veya zabıt katibine yapılacak sözlü beyanın tutanağa geçirilmesi suretiyle, itiraz yolu açık olmak üzere verilen karar açıkca okunup, usulen anlatıldı. 26/02/2015