T.C. FETHİYE 6. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

(Çocuk Mahkemesi Sıfatıyla)

“HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI”

DOSYA NO: 2015/… Esas

KARAR NO: 2015/…

[C.SAVCILIĞI ESAS NO]: 2015/..

GEREKÇELİ KARAR T Ü R K M İ L L E T İ A D I N A

HAKİM: …

KATİP: …

DAVACI: K.H.

MAĞDUR: F..

MAĞDUR: A..

SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK: R…

MÜDAFİİ: Av. OSMAN ALPER OLGUN, Tuzla Mahallesi 520.Sokak No:22 48300 Fethiye/MUĞLA Av. AHMET CAHİT OLGUN, Tuzla Mahallesi 520 Sokak No:22 Fethiye/MUĞLA

SUÇ: Basit Yaralama, Silahla Tehdit

SUÇ TARİHİ : 28/01/2015

SUÇ YERİ: MUĞLA/FETHİYE

KARAR TARİHİ: 19/03/2015

GEREKÇELİ KARAR TARİHİ: 23/03/2015 Yukarıda açık kimliği yazılı suça sürüklenen çocuk hakkında mahkememizde yapılan kapalı yargılama sonucunda;

 

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 29/01/2015 tarih ve 2015/.. Esas sayılı iddianamesiyle; Yukarıda açık kimlik bilgileri yazılı suça süreklenen çocuğun 28/01/2015 tarihinde evde bulunduğu sırada anne annesi olan A..’nin sobanın borularını değiştirmesini söylemesi üzerine aralarında çıkan tartışmada, SSÇ nin evde bulunan meyve bıçağını alarak ” seni öldüreceğim” şeklinde tehdit ettiği, annesi F..’nın bıçağı elinden zorla aldığı, annesinin kolunu bükerek yaraladığı, SSÇ nin alınan ifadesinde annesinin ve anne annesinin akli dengesinin çok yerinde olmadığını, çıkan tartışmada korkutmak amacıyla bıçağı eline aldığını ve annesinin kolunu büktüğünü beyan ederek üzerine atılı suçlamayı kabul ettiği, müşteki A..’nin olay nedeniyle şikayetçi olmadığı, F..’nın ise şikayetçi olduğu, müşteki F.. hakkında düzenlenen adli rapora göre BTM ile giderilebilir nitelikte yaralandığı, suçta kullanılan meyve bıçağını muhafaza altına alındığı, bu haliyle şüphelinin anne annesini bıçakla tehdit ettiği ve annesini yaraladığı hususunda hakkında kamu davası açılması için yeterli nitelikte şüphe ve delilin elde edildiği iddiasıyla eylemine uyan 5237 sayılı TCK’nun 86/2, 86/3-a, 106/2-a, 31/3 maddeleri gereğince cezalandırılması istemi ile kamu davası açılmıştır.

Suça sürüklenen çocuk R.. savunmasında; “Eve elime bıçak aldığımı kabul ediyorum, yapmamın tek amacı korkutmaktı, “seni öldüreceğim” diye de tehdit ettiğimi kabul ediyorum, ayrıca ileri ittirmek amaclı annemin koluna müdahale ettim, okunan beyanım doğrudur bana aittir, içeriğini aynen tekrar ederim, eklemek istediğim bir husus yoktur, aleyhe olan hususları kabul etmiyorum, öncelikle beraatimi talep ederim, mahkeme aksi kanaatte ise hakkımda hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmesini kabul ederim, müştekinin şikayetten vazgeçmesi halinde şikayetten vazgeçme beyanını kabul ederim, ek savunma için süre talebim yoktur, önceki savunmalarımı tekrar ederim. Önceki savunmalarımı tekrar ederim, beraatimi talep ederim.” diye beyanda bulunmuştur.

Suça sürüklenen çocuk müdafii Av. Osman Alper Olgun beyanında; “Aile arasında çıkan bir tartışmadır, anlaşılan uzun zamandan beri annesi ve annannesi arasında anlaşmazlık vardır, tahrik altına bu eylemleri yaptığı açıktır, ayrıca hükmün açıklanmasının geri bırakılmasınının da değerlendirilmesini isteriz, öncelikle beraatine, mahkeme aksi kanaatte ise lehine olan hususların uygulanmasını talep ederiz, bir diyeceğimiz yoktur.” diye beyanda bulunmuştur.

Mağdur A.. şikayetinde;”Ben olay nedeniyle şikayetçi değilim, davaya katılma talebim de yoktur, benim olaya ilişkin maddi zararım olmadı.” diye beyanda bulunmuştur.

Mağdur F… şikayetinde;”Ben de olay nedeniyle şikayetçi değilim, davaya katılma talebim de yoktur, benim olaya ilişkin maddi zararım olmadı.” diye beyanda bulunmuştur.

 

Suça sürüklenen çocuğun savunması, suça sürüklenen çocuk müdafiinin beyanları, mağdurların beyanları ile tüm dosya kapsamı bir bütün olarak değerlendirildiğinde; suça sürüklenen çocuk R…’in üzerine atılı mağdur A..’e karşı silahla tehdit suçunu ikrarı da dikkate alındığında, suça sürüklenen çocuğun üzerine atılı silahla tehdit suçunu işlediği anlaşıldığından, suça sürüklenen çocuğun silahla tehdit suçundan mahkumiyetine, suça sürüklenen çocuğun eylemini etkisi altında kaldığı hiddet ve şiddetli elem işlediği anlaşıldığından, hakkında TCK’nun 29/1 maddesi hükmünün uygulanmasına, suça sürüklenen çocuğun yaşı da dikkate alınarak hakkında TCK’nun 31/3 maddesi hükmünün uygulanmasına, suça sürüklenen çocuğun sabıkasız oluşu, mağdurun tehdit olayına ilişkin maddi zararının olmayışı da dikkate alındığında yeniden suç işlemeyeceği hususunda mahkememizce olumlu kanaat oluşan suça sürüklenen çocuk hakkında verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, Suça sürüklenen çocuğun savunması, suça sürüklenen çocuk müdafiinin beyanları, mağdurların beyanları ile tüm dosya kapsamı bir bütün olarak değerlendirildiğinde, suça sürüklenen çocuk R…’in olay tarihinde annesinin koluna müdahale ettiğine dair ikrarı ile mağdur F..’in beyanı, bu beyanı doğrular nitelikte mağdur F..’e ait olay tarihiyle aynı tarihli olan 28/01/2015 tarihli kesin nitelikteki doktor raporu içeriği dikkate alındığında, suça sürüklenen çocuğun üzerine atılı kasten yaralama suçunu annesine karşı, etkisi altında kaldığı hiddet ve şiddetli elem ile haksız tahrik altında işlediği anlaşıldığından, suça sürüklenen çocuğun kasten yaralama suçundan mahkumiyetine, suça sürüklenen çocuğun yaşı da dikkate alınarak hakkında TCK’nun 31/3 maddesi hükmünün uygulanmasına, suça sürüklenen çocuğun sabıkasız oluşu, mağdurun yaralama olayına ilişkin maddi zararının olmayışı da dikkate alındığında yeniden suç işlemeyeceği hususunda mahkememizce olumlu kanaat oluşan suça sürüklenen çocuk hakkında verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına dair karar verilerek oluş ve kabule göre aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.

HÜKÜM: Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;

  1. A) 1-Suça sürüklenen çocuk R..’in subuta eren mağdur A..’e karşı silahla tehdit eyleminden dolayı hareketine uyan 5237 sy. TCK’nun 106/2-a maddesi gereğince takdiren 2 YIL HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

2-Suça sürüklenen çocuğun eylemini hiddet ve elemin etkisiyle gerçekleştirdiği anlaşıldığından TCK’nun 29/1 maddesi gereğince cezasından takdiren 1/4 oranında indirim yapılarak 1 YIL 6 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

3-Suç tarihinde suça sürüklenen çocuğun 15-18 yaş arasında olduğu anlaşıldığından cezasından TCK’nun 31/3 maddesi gereğince takdiren 1/3 oranında indirim yapılarak1 YIL HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

4-Cezanın suça sürüklenen çocuğun geleceği üzerindeki olası etkileri dikkate alınarak 5237 sayılı TCK’nın 62/1 maddesi gereğince cezadan 1/6 oranında indirim yapılmasına vesuça sürüklenen çocuğun 10 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

5-Suça sürüklenen çocuk hakkında hükmolunan cezada başkaca artırım ve indirim uygulanmasına yer olmadığına,

6-Suça sürüklenen çocuğun yaşı gözetilerek hakkında TCK.nın 53.maddesinin uygulanmasına yer olmadığına,

7-Suça sürüklenen çocuğun sabıkasız oluşu, mağdurun olaya ilişkin giderilebilir, somut, objektif zararın olmaması, cezanın miktarı, mahkememizce suça sürüklenen çocuğun kişilik özellikleri ile duruşmadaki tutum ve davranışları göz önünde bulundurularak yeniden suç işlemeyeceği hususunda kanaate varılması dikkate alınarak 5271 sayılı CMK’nın 231/5 maddesi gereğince suça sürüklenen çocuk hakkında verilen HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA,

8-5271 sayılı CMK’nın 231/8 maddesi gereğince suça sürüklenen çocuğun 3 YIL SÜREYLE DENETİMLİ SERBESTLİK TEDBİRİNE TÂBİ TUTULMASINA,

9-Suça sürüklenen çocuğa denetimli serbestlik süresi boyunca denetimli serbestlik tedbiri olarak suça sürüklenen çocuğa takdiren BİR YÜKÜMLÜLÜK YÜKLENMESİNE YER OLMADIĞINA,

10-Denetim süresi içinde kasten yeni bir suç işlenmediği takdirde açıklanması geri bırakılan hüküm ortadan kaldırılarak, davanın düşmesi kararı verileceği; denetim süresi içinde kasten yeni bir suç işlemesi halinde, mahkememizce hükmünün açıklanacağı konusunda suça sürüklenen çocuğa ihtaratta bulunulmasına, (ihtarat yapıldı),

  1. B) 1-Suça sürüklenen çocuk R…’in sübuta eren mağdur F..’e karşı kasten yaralama eylemi nedeni ile 5237 sayılı TCK’nun 86/2 maddesi gereğince takdiren 120 GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

2-Suça sürüklenen çocuk kasten yaralama eylemini annesine karşı işlemiş olması nedeni ile 5237 sayılı TCK’nun 86/3-a maddesi gereği cezasında ½ oranında artırım yapılarak suça sürüklenen çocuğun 180 GÜN ADLİ PARA CEZASIİLE CEZALANDIRILMASINA,

3-Suça sürüklenen çocuğun eylemini etkisi altında kalmış olduğu hiddet ve şiddetli elem ile haksız tahrik altında işlemiş olduğu anlaşıldığından cezasından TCK’nun 29/1 maddesi gereğince 1/4 oranında indirim yapılarak suça sürüklenen çocuğun 135 GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

4-Suç tarihinde suça sürüklenen çocuğun 15-18 yaş arasında olduğu anlaşıldığından cezasından TCK’nun 31/3 maddesi gereğince takdiren 1/3 oranında indirim yapılarak 90 GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

5-Cezanın suça sürüklenen çocuğun geleceği üzerindeki olası etkileri göz önüne alınarak TCK’nun 62/1 maddesi gereğince verilen cezasından 1/6 oranında indirim yapılarak suça sürüklenen çocuğun takdiren 75 GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

6-Suça sürüklenen çocuk hakkında hükmolunan adli para cezasının TCK’nun 52/2. maddesine göre suça sürüklenen çocuğun şahsi ve ekonomik durumu dikkate alınarak günlüğü takdiren 20,00 TL’den hesap edilerek suça sürüklenen çocuğun neticeten 1500,00 TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

7-Suça sürüklenen çocuk hakkında hükmolunan adli para cezasının TCK’nun 52/4 maddesi gereğince her ay olmak üzere 20 eşit taksitle suça sürüklenen çocuktan tahsiline, taksitlerden birinin zamanında ödenmemesi halinde tamamının tahsil edileceği ve ödenmeyen adli para cezasının hapse çevrileceğinin suça sürüklenen çocuğa ihtarına, (ihtarat yapıldı).

8-Suça sürüklenen çocuğun cezasından yasal ya da takdiri başkaca indirim ve arttırım yapılmasına yer olmadığına,

9-Adli para cezasına hükmolunması nedeni ile koşulları oluşmadığından TCK 51 ve 53. maddelerinin uygulanmasına yer olmadığına,

10-Suça sürüklenen çocuğun sabıkasız oluşu, ceza miktarı, mağdurun yaralama olayına ilişkin objektif likit maddi zararın bulunmaması, suça sürüklenen çocuğun bir dahasuç işlemeyeceği hususunda mahkememizde oluumlu kanaat oluşması nedeni ile 5271 sayılı CMK’nun 231/5 maddesi gereğince HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA,

11-Suça sürüklenen çocuğun CMK’nun 231/8 maddesi gereğince 3 YIL SÜRE İLE DENETİM SÜRESİNE TABİ TUTULMASINA,

12-Denetim süresince suça sürüklenen çocuğa herhangi bir yükümlülük yüklenmesine yer olmadığına,

13-Denetim süresi içerisinde kasıtlı bir suç işlenmediği ve denetim tedbirine uygun davranıldığı takdirde kamu davasının düşmesi kararı verileceği,aksi halde mahkemenin hükmü açıklayacağı hususunda suça sürüklenen çocuğa ihtarat yapılmasına,(ihtarat yapıldı).

  1. C) Suça sürüklenen çocuğun sarfına sebebiyet verdiği 3 adet tebligat gideri 27,00 TL yargılama giderinin suça sürüklenen çocuktan tahsiline,

Dair, suça sürüklenen çocuk, suça sürüklenen çocuk müdafii ve mağdurların yüzüne karşı, kararın tefhiminden itibaren 7 günlük kesin süre içerisinde mahkememize ya da başka yer Asliye Ceza Mahkemesine verilecek dilekçe veya zabıt katibine yapılacak beyanın tutanağa geçirilmesi suretiyle Fethiye Ağır Ceza Mahkemesi’ne itiraz kanun yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı. 19/03/2015